Hoofdstuk 100

Ik walg van al degenen die niet door mij zijn voorbestemd en uitgekozen. Ik moet deze mensen dus één voor één uit mijn huis werken en er zo voor zorgen dat mijn tempel heilig en vlekkeloos is, mijn huis altijd nieuw en nooit oud, dat mijn heilige naam zich eeuwig kan verspreiden en mijn heilige mensen mijn geliefden kunnen worden. Dit soort tafereel, dit soort huis, dit soort koninkrijk is mijn doel en mijn verblijfplaats; dit is de basis voor mijn schepping van alle dingen. Niemand mag dit beïnvloeden of veranderen. Daarbinnen zullen alleen ikzelf en mijn geliefde zonen samen leven en niemand zal worden toegestaan dit onder zijn voeten te vertrappen, niets zal dit mogen bezetten en, nog minder zal er ook maar iets onplezierigs mogen plaatsvinden. Het zal een en al prijzen en juichen zijn, en alles zal een tafereel vormen dat voor de mens onvoorstelbaar is. Ik verlang alleen dat jullie mij al jullie kracht bieden met jullie hele hart en geest en naar jullie beste vermogen. Of het nu vandaag of morgen is, of jullie nu iemand zijn die mij van dienst is of iemand die zegeningen verwerft, jullie zullen allemaal jullie hoeveelheid kracht voor mijn koninkrijk moeten inzetten. Dit is een verplichting die alle geschapen mensen op zich moeten nemen en het moet op deze manier worden gedaan en uitgevoerd. Ik zal alle dingen mobiliseren om dienst te verlenen zodat de schoonheid van mijn koninkrijk eeuwig nieuw wordt gemaakt, en zodat mijn huis harmonieus en verenigd wordt. Het wordt niemand toegestaan mij te trotseren; ieder die dat doet zal het oordeel ondergaan en worden vervloekt. Mijn vervloekingen beginnen nu neer te dalen op alle naties en alle volken, en mijn vervloekingen zijn nog strenger dan mijn oordeel. Het is nu de tijd om te beginnen met het veroordelen van alle mensen, en dus is er gezegd dat dit vervloekingen zullen zijn. Dit komt omdat het nu de eindtijd is en niet de tijd van de schepping. Omdat de tijdperken zijn verschoven, is het tempo van mijn werk nu heel anders. Vanwege de behoeften van mijn werk zijn de mensen die ik nodig heb ook anders. Degenen die in de steek moeten worden gelaten, zullen in de steek worden gelaten, degenen die afgesneden moeten worden, zullen worden afgesneden, degenen die moeten worden gedood, zullen worden gedood en degenen die over moeten blijven, zullen overblijven. Dit is een onvermijdelijke trend die onafhankelijk is van de wil van de mens en geen mens mag deze veranderen. Het moet worden gedaan in overeenstemming met mijn wil! Ik verloochen degenen die ik wil verloochenen en elimineer degenen die ik wil elimineren; niemand mag willekeurig handelen. Ik behoud degenen die ik wil behouden en heb degenen lief die ik wil liefhebben; dit moet worden gedaan in overeenstemming met mijn wil! Ik handel niet uit emoties; bij mij is er uitsluitend rechtvaardigheid, oordeel en toorn – er is in het geheel geen emotie. Er zit zelfs nog niet het kleinste spoortje van een mens in mij, want ik ben God Zelf, de persoon van God. Want mensen zien allemaal het aspect van mij dat mijn menselijkheid vormt en ze hebben het aspect dat mijn goddelijkheid vormt niet gezien. Echt, ze zijn zo blind en verward!

Jullie moeten wat ik jullie vertel in jullie harten bewaren, jullie moeten mijn hart door mijn woorden begrijpen en rekening houden met mijn last. Dan zullen jullie mijn almacht leren kennen en mijn persoon zien. Want mijn woorden zijn woorden van wijsheid en niemand kan de principes of wetten achter mijn woorden bevatten. Mensen denken dat ik bedrog en valsheid pleeg en kennen mij niet door mijn woorden, in tegendeel, ze lasteren mij zelfs. Ze zijn zo blind en onwetend! Het ontbreekt hen zelfs aan het kleinste beetje onderscheidingsvermogen. Elke zin die ik uitspreek draagt gezag en oordeel, en niemand kan dat veranderen. Zodra mijn woorden worden uitgesproken, zullen de dingen zeker worden volbracht volgens mijn woorden; dit is mijn gezindheid. Mijn woorden zijn gezag en wie ze aanpast, beledigt mijn tuchtiging en diegene zal ik neer moeten slaan. In ernstige gevallen brengen ze verwoesting over hun eigen leven en gaan ze naar het dodenrijk of de put van de afgrond in. Dit is de enige manier waarop ik met de mensheid omga en de mens kan dit op geen enkele wijze veranderen – dit is mijn bestuurlijk decreet. Onthoud dit! Niemand is het toegestaan mijn decreet te beledigen; de dingen moeten worden uitgevoerd volgens mijn wil! In het verleden was ik te toegeeflijk voor jullie en werden jullie alleen met mijn woorden geconfronteerd. De woorden die ik sprak over het neerslaan van mensen zijn nog geen werkelijkheid geworden. Maar vanaf dit moment zullen al deze rampen (met betrekking tot mijn bestuurlijke decreten) zich één voor één voltrekken om degenen te straffen die zich niet schikken naar mijn wil. De feiten moeten zichtbaar worden, anders zouden mensen mijn toorn niet kunnen zien en zouden ze zich keer op keer overgeven aan bandeloosheid. Dit is een stap van mijn managementplan en het is de manier waarop ik de volgende stap van mijn werk zet. Ik vertel jullie dit vooraf, zodat jullie kunnen voorkomen dat jullie overtredingen begaan en voor eeuwig naar de verdoemenis gaan. Dat wil zeggen, vanaf dit moment zal ik ervoor zorgen dat alle mensen, met uitzondering van mijn eerstgeborenen, hun juiste plaats in overeenstemming met mijn wil innemen, en zal ik hen één voor één tuchtigen. Ik zal er zelfs niet één laten ontsnappen. Waag het eens jullie nogmaals over te geven aan bandeloosheid! Waag het eens nogmaals te rebelleren! Ik heb jullie eerder gezegd dat ik rechtvaardig ben tegenover allen, dat ik geen greintje sentiment heb, en dit dient om te laten zien dat mijn gezindheid niet moet worden beledigd. Dit is mijn persoon. Niemand kan dit veranderen. Alle mensen horen mijn woorden en alle mensen zien mijn glorieuze aangezicht. Alle mensen moeten mij volledig en absoluut gehoorzamen – dit is mijn bestuurlijk decreet. Alle mensen in het hele universum en tot aan de uiteinden van de aarde moeten mij prijzen en verheerlijken, want ik ben de unieke God Zelf, want ik ben de persoon van God. Niemand kan mijn woorden en uitspraken veranderen, noch mijn spraak en houding, want dit zijn dingen die alleen mij aangaan, dit zijn dingen die ik van oudsher heb bezeten en die tot in eeuwigheid zullen blijven bestaan.

Mensen koesteren de intentie mij te beproeven en ze willen iets in mijn woorden vinden dat ze tegen mij kunnen gebruiken om me te belasteren. Moet ik door jou worden belasterd? Moet ik achteloos worden beoordeeld? Moeten mijn zaken achteloos worden bediscussieerd? Jullie zijn echt een stelletje dat niet weet wat goed voor jullie is! Jullie kennen mij helemaal niet! Wat is de berg Sion? Wat is mijn verblijfplaats? Wat is het goede land Kanaän? Wat is de basis van de schepping? Waarom heb ik de laatste dagen deze woorden steeds weer aangehaald? De berg Sion, mijn verblijfplaats, het goede land Kanaän en de basis van de schepping – deze worden allemaal genoemd met betrekking tot mijn persoon (met betrekking tot het lichaam). Mensen denken allemaal dat dit plaatsen zijn die fysiek bestaan. Mijn persoon is de berg Sion; het is mijn verblijfplaats. Wie de spirituele wereld binnengaat, zal de berg Sion beklimmen en binnengaan in mijn verblijfplaats. Ik heb alle dingen geschapen binnen mijn persoon; dat wil zeggen, alle dingen werden geschapen binnen het lichaam, daarom is dit de basis. Waarom zeg ik dat jullie samen met mij zullen terugkeren in het lichaam? Daarin ligt de originele betekenis. Net als de benaming ‘God’, hebben deze zelfstandige naamwoorden op zichzelf geen betekenis, maar zijn het veeleer verschillende namen die ik geef aan verschillende plaatsen. Schenk dus niet te veel aandacht aan hun letterlijke betekenis, maar focus alleen op het horen van mijn woorden. Jullie moeten ze op deze manier zien, dan zullen jullie in staat zijn mijn wil te bevatten. Waarom herinner ik jullie er keer op keer aan dat er wijsheid is in mijn woorden? Hoevelen van jullie hebben geprobeerd te begrijpen welke betekenis hierachter schuilgaat? Jullie analyseren allemaal blindelings en zijn onredelijk!

Jullie begrijpen nu nog steeds het merendeel van de dingen niet die ik jullie in het verleden heb verteld. Jullie blijven in een staat van twijfel en kunnen mijn hart niet tevredenstellen. Het moment dat jullie zekerheid krijgen over elke zin die ik uitspreek, zal het moment zijn waarop jullie leven volwassen wordt. Voor mij is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Hoe denken jullie over de tijd waarover ik spreek? Hoe leggen jullie deze uit? Jullie interpreteren het verkeerd! En daarnaast kibbelen de meeste mensen hier met mij over, in de hoop iets te vinden om tegen mij te gebruiken – jullie weten niet wat goed voor jullie is! Pas op, want anders zal ik je neerslaan! Wanneer de dag komt waarop alles duidelijk wordt gemaakt, zullen jullie het volledig begrijpen. Ik vertel het jullie nu nog niet (het is nu de tijd mensen te ontmaskeren en iedereen moet voorzichtig en behoedzaam zijn om aan mijn wil te kunnen voldoen). Ik zal alle mensen door mijn woorden ontmaskeren en hun originele vormen zullen worden geopenbaard zodat wordt getoond of ze waarachtig zijn of niet. Als iemand een hoer of een Izebel is, moet ik zo iemand ontmaskeren. Ik heb eerder gezegd dat ik dingen doe zonder een vinger uit te steken en dat ik alleen mijn woorden gebruik om mensen te ontmaskeren. Ik ben niet bang voor vermommingen; zodra mijn woorden zijn uitgesproken, zul je je oorspronkelijke vorm moeten openbaren en hoe goed je je ook vermomt, ik zal het zeker doorzien. Dit is het principe van mijn daden – ik gebruik alleen uitspraken en spendeer in het geheel geen kracht. Mensen worden er heel zenuwachtig over of mijn woorden al dan niet worden vervuld, ze worden ongerust omwille van mij en maken zich zorgen om mij, maar deze inspanningen zijn echt niet nodig; ze zijn een prijs die niet hoeft te worden betaald. Je maakt je zorgen over mij, maar is je eigen leven al volwassen geworden? Hoe zit het met je eigen lot? Stel deze vraag vaak en wees niet laks. De mensen zouden allemaal rekening moeten houden met mijn werk en – door mijn daden en woorden – mijn persoon moeten zien, meer kennis over mij moeten verwerven, mijn almacht moeten kennen, mijn wijsheid moeten kennen en de manieren en methoden moeten kennen waarmee ik alle dingen heb geschapen, en mij daardoor oneindig loven. Ik zal aan alle mensen laten zien op wie ik de handen van mijn bestuurlijke decreten doe rusten, aan wie ik werk, wat het is wat ik wil doen en wat het is wat ik wil volbrengen. Dit is iets dat elk mens moet bereiken, want dit is mijn bestuurlijk decreet. Ik zal volbrengen wat ik zeg. Niemand zou mijn woorden achteloos moeten analyseren. Allen moeten door mijn woorden de principes achter mijn daden zien, en uit mijn woorden te weten komen wat mijn toorn is, wat mijn vloek is en wat mijn oordeel is. Al deze dingen rusten op mijn woorden en zijn dingen die door ieder mens in elk van mijn woorden zouden moeten worden gezien.

Vorige: Hoofdstuk 99

Volgende: Hoofdstuk 101

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Hoofdstuk 38

Met het oog op de inherente eigenschappen van de mens – dat wil zeggen: zijn ware gezicht – is het werkelijk niet eenvoudig geweest om het...

Praktijk (2)

In vroeger tijden oefenden mensen zichzelf om bij God te zijn en op elk moment binnen de geest te leven. Vergeleken met de praktijk van...

Nawoord

Al omvatten deze woorden niet alle uitingen van God, voor de mensen volstaan ze om hun doel te bereiken: God kennen en een verandering van...

In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen

Waarom geloof je in God? De meeste mensen raken compleet in de war van deze vraag. Ze hebben altijd twee totaal verschillende perspectieven met betrekking tot de praktische God en de God in de hemel, wat laat zien dat ze in God geloven niet om te gehoorzamen, maar om bepaalde voordelen te behalen, of om aan lijden en rampspoed te ontsnappen. Alleen dan zijn ze enigszins gehoorzaam, maar hun gehoorzaamheid is voorwaardelijk. Het is in het belang van hun eigen persoonlijke winst en hen opgedrongen. Dus waarom geloof je in God?

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek