Hoofdstuk 101

Ik zal niet lankmoedig zijn tegenover een ieder die mijn management verstoort of die probeert mijn plannen te ruïneren. Iedereen moet begrijpen wat ik met de woorden die ik spreek bedoel en het moet iedereen duidelijk zijn waarover ik het heb. Gezien de huidige situatie zou iedereen zichzelf moeten onderzoeken: Welke rol speel je? Leef je voor mij, of dien je Satan? Komen al de handelingen die je verricht uit mij voort, of komen ze voort uit de duivel? Dit moet allemaal duidelijk zijn zodat wordt voorkomen dat je mijn bestuurlijke decreten beledigt en daarmee mijn razende woede oproept. Terugkijkend zijn mensen altijd ontrouw en oneerbiedig tegenover mij geweest, ze zijn respectloos geweest en hebben mij bovendien verraden. Om deze redenen worden deze mensen vandaag met mijn oordeel geconfronteerd. Hoewel ik er slechts als een mens uitzie, zullen al degenen die ik niet goedkeur (je zou hieruit moeten begrijpen wat ik hiermee bedoel: het gaat er niet om hoe mooi je eruit ziet of hoe charmant je bent, maar of ik je heb voorbestemd en gekozen) doelwit zijn voor mijn eliminatie. Dit is absoluut waar. Ik zie er dan misschien wel menselijk uit, maar als je verder kijkt dan mijn menselijkheid kun je mijn goddelijkheid zien. Ik heb vele malen gezegd: “Normale menselijkheid en volledige goddelijkheid zijn twee onscheidbare delen van de volledige God Zelf.” Ondanks dat begrijpen jullie mij nog steeds niet en hecht je alleen belang aan die vage God van je. Jullie zijn mensen die spirituele zaken niet begrijpen. Toch willen zulke mensen nog steeds mijn eerstgeborenen worden. Hoe schaamteloos! Ze zien niet wat hun eigen status werkelijk is! Ze hebben niet eens de positie mijn volk te zijn, hoe zouden ze dan mijn eerstgeborenen kunnen zijn die samen met mij koningen zullen worden? Zulke mensen kennen zichzelf niet, ze zijn van Satans soort. Ze zijn het niet waardig een pilaar in mijn huishouden te zijn en zijn het nog minder waard voor mij te dienen. Daarom zal ik hen een voor een elimineren en een voor een hun ware gezichten openbaren.

Mijn werk vordert stap voor stap, onbelemmerd en zonder enige hinder dan ook omdat ik de overwinning heb behaald en omdat ik als Koning heb geregeerd in het gehele universum. (Waar ik naar verwijs is dat ik na het verslaan van de duivel Satan mijn macht weer heb hersteld.) Wanneer ik het geheel van mijn eerstgeboren zonen verwerf, dan zal de overwinningsbanier worden gehesen op de berg Sion. Dat wil zeggen, mijn eerstgeborene zonen zijn mijn overwinningsbanier, mijn glorie, mijn trots. Zij zijn het teken dat ik de Satan heb vernederd en zij zijn de methode volgens welke ik werk. (Door middel van een groep mensen die waren verdorven door Satan nadat ik hen had voorbestemd, maar die opnieuw terugkeerden naar mijn kant, verneder ik de grote rode draak en heers ik over alle zonen van de rebellie.) Mijn eerstgeborene zonen zijn waar mijn almacht ligt, zij zijn mijn grote succes, onveranderbaar en onbetwist. Het is door middel van mijn eerstgeborene zonen dat ik mijn managementplan zal voltooien, dit is wat ik bedoelde toen ik in het verleden zei: “Het is door jullie dat ik alle naties en alle volken zal laten terugkeren voor mijn troon.” Bovendien is het wat ik bedoelde met ‘de zware last op jullie schouders’. Is dat duidelijk? Begrijpen jullie dat? De eerstgeboren zonen vormen de kristallisatie van mijn gehele managementplan; daarom heb ik deze groep nooit vriendelijk behandeld en heb ik hen altijd streng gedisciplineerd (omdat die zware discipline de ellendigheden zijn die in de wereld worden geleden, de tegenspoed van families, het in de steek worden gelaten door ouders, echtgenoten, echtgenotes en kinderen kortom, het in de steek worden gelaten door de wereld en het worden verlaten door het tijdperk), en daarom hebben jullie het geluk dat jullie vandaag voor mij te verschijnen. Dit is het antwoord op de vraag waar jullie zo vaak over na hebben gedacht: “Waarom hebben andere mensen deze naam niet geaccepteerd maar ik wel?” Nu weten jullie het!

Vandaag is niets hetzelfde als voorheen. Voor mijn managementplan heb ik nieuwe methoden geadopteerd, mijn werk is nu zelfs nog anders dan het in het verleden was en mijn uitspraken zijn nu zelfs nog ongekender. Daarom heb ik herhaaldelijk benadrukt dat jullie mij op de juiste wijze moesten dienen (dit wordt gezegd tegen de dienstdoeners). Behandel jezelf niet negatief, maar blijf oprecht streven. Is het niet plezierig wat genade te verwerven? Het is veel beter dan in de wereld te lijden. Dat zeg ik je! Als je mij niet met je gehele hart dient en in plaats daarvan klaagt dat ik onrechtvaardig ben geweest, dan daal je morgen af in het dodenrijk en de hel. Niemand wil een vroege dood, nietwaar? Zelfs als het maar één dag meer is, is het een dag die telt. Wijd je dus volkomen aan mijn managementplan en wacht daarna mijn oordeel over je af en wacht erop tot mijn rechtvaardige tuchtiging over je komt. Denk niet dat wat ik zeg nonsens is. Ik spreek vanuit mijn rechtvaardigheid en vanuit mijn gezindheid en bovendien handel ik met mijn majesteit en rechtvaardigheid. Mensen zeggen dat ik niet rechtvaardig ben. Dit is omdat ze mij niet kennen. Het is de duidelijke uitdrukking van hun opstandige gezindheid. Voor mij bestaat er geen emotie, in plaats daarvan zijn er alleen rechtvaardigheid, majesteit, oordeel en toorn. Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe meer jullie mijn gezindheid zullen zien. Het heden is een overgangsfase en jullie zullen slechts een klein gedeelte, enkele van de externe dingen, hiervan zien. Wanneer mijn eerstgeboren zonen verschijnen zal ik jullie alles laten zien en alles laten begrijpen. Iedereen zal in hun harten en in hun woorden worden overtuigd. Ik zal jullie openlijk van mij laten getuigen, mij eeuwig laten prijzen en mij voor altijd laten verheerlijken. Dit is onvermijdelijk en kan door niemand worden veranderd. Mensen kunnen het zich nauwelijks voorstellen, laat staan geloven.

Degenen die de eerstgeboren zonen zijn krijgen meer duidelijkheid over de visioenen en hun liefde voor mij wordt steeds groter. (Dit is geen romantische liefde, wat Satans verleiding van mij is, iets waar doorheen moet worden gekeken. Daarom heb ik in het verleden opgemerkt dat er mensen zijn die ten overstaan van mij met hun charmes pronkten. Zulke mensen zijn Satans lakeien, die geloven dat ik zou worden aangetrokken door hun uiterlijk. Schaamteloos! De laagste van de ellendelingen!) Echter, door mijn woorden uit deze periode, worden de visioenen voor mensen die zelf geen eerstgeboren zonen zijn steeds onduidelijker en hebben ze hun geloof verloren in de persoon die ik ben. Hierna worden ze geleidelijk onverschillig totdat ze ten slotte vallen. Deze mensen kunnen zichzelf niet helpen. Dat is het doel van wat ik tijdens deze periode zeg. Iedereen zou dit moeten zien (sprekend tot de eerstgeboren zonen) en door mijn uitspraken en handelingen mijn wonderbaarlijkheid aanschouwen. Waarom wordt gezegd dat ik Vredevorst en Eeuwige Vader ben, dat ik wonderbaarlijk ben, dat ik Pleitbezorger ben? Het is te oppervlakkig dit te verklaren vanuit mijn identiteit, vanuit mijn uitspraken of vanuit wat ik doe: het is zelfs niet het vermelden waard. De reden waarom ik Vredevorst wordt genoemd is mijn macht de eerstgeboren zonen compleet te maken, mijn oordeel over Satan en de grenzeloze zegeningen die ik mijn eerstgeboren zonen heb geschonken. Dat wil zeggen, alleen de eerstgeboren zonen zijn bevoegd mij Vredevorst te noemen, want ik heb mijn eerstgeboren zonen lief en de benaming ‘Vredevorst’ zou uit hun monden moeten komen. Voor hen ben ik de Vredevorst. Voor mijn zonen en mijn volk wordt ik Eeuwige Vader genoemd. Vanwege het bestaan van mijn eerstgeboren zonen, omdat mijn eerstgeboren zonen samen met mij de macht van het koningschap in handen kunnen houden en over alle naties en volken kunnen regeren (de zonen en het volk), daarom moeten de zonen en het volk mij Eeuwige Vader noemen, wat God Zelf betekent, die boven de eerstgeborene zonen is. Ik ben wonderbaarlijk voor degenen die niet de zonen, het volk en de eerstgeborenen zijn. Vanwege de wonderbaarlijkheid van mijn werk kunnen ongelovigen mij in het geheel niet zien (want ik heb hun ogen bedekt). Ze kunnen mijn werk absoluut niet duidelijk zien, voor hen ben ik dus wonderbaarlijk. Voor alle duivels en voor Satan ben ik Pleitbezorger omdat alles wat ik doe is bedoeld om hen te schande te maken, en alles wat ik doe is voor mijn eerstgeboren zonen. Elke stap die ik zet verloopt soepel en met elke stap behaal ik de overwinning. Bovendien kan ik alle listen van Satan doorzien en zijn listen gebruiken om mij te dienen, waarmee ik hem tot een object maak om vanaf de negatieve kant mijn doelstellingen te dienen. Dit is wat ik bedoelde met het feit dat ik Pleitbezorger ben. Dit is iets dat niemand kan veranderen en niemand volledig kan begrijpen. Ten aanzien van mijn persoon ben ik Vredevorst en Eeuwige Vader, alsook Pleitbezorger en wonderbaarlijk. Hierin is niets dat onwaar is. Het is de onweerlegbare en onveranderlijke waarheid!

Ik heb zoveel te zeggen, het is gewoon onvergelijkelijk. Daarom wil ik dat jullie geduldig zijn en wachten. Wat jullie ook doen, volg geen impuls om weg te gaan. Omdat wat jullie in het verleden begrepen hebben vandaag verouderd is, het is niet langer van toepassing en het heden is een moment van verandering – als een overgang tussen dynastieën, daarom moeten jullie je denken en oude opvattingen veranderen. Dit is de werkelijke betekenis van “het aantrekken van het heilige gewaad van rechtvaardigheid.” Alleen ik kan mijn woorden uitleggen en alleen ik weet waartoe ik me verbind. Daarom zijn alleen mijn woorden zonder onzuiverheid en zijn geheel wat ik bedoel, en daarom heet dit het aantrekken van het heilige gewaad van rechtvaardigheid. Het begrip van de menselijke geest is niet meer dan fantasie. Het begrip van de mens is onzuiver en kan mijn bedoelingen niet bereiken. Daarom spreek ik zelf en leg ik zelf uit. Dit is de bedoelde betekenis achter “Ik doe het werk zelf”. Het is een onmisbaar onderdeel van mijn managementplan en alle mensen moeten mij verheerlijken en prijzen. Wat betreft het begrijpen van mijn woorden. Ik heb dat vermogen nooit aan de mensen gegeven en ze hebben daarvoor in het geheel niet de gave. Dit is een van mijn methoden voor het vernederen van de duivel. (Als mensen mijn uitspraken zouden begrijpen, zouden ze bij elke stap mijn bedoelingen kunnen onderzoeken. Dan zouden de mensen op elk moment door Satan kunnen worden bezeten en daarop zouden de mensen zich tegen mij keren en het mij onmogelijk maken mijn doel van het selecteren van de eerstgeborene zonen te realiseren. Als ik zelf elk mysterie zou begrijpen en de persoon die ik ben uitspraken kon doen die niemand kon doorgronden, dan zou ik ook door Satan kunnen worden bezeten. Dit is de reden waarom ik wanneer ik in het vlees ben in het geheel niet bovennatuurlijk ben.) Iedereen zou duidelijk het belang van deze woorden moeten begrijpen en dingen in navolging van mijn leiderschap moeten doen. Probeer niet zelf diepzinnige woorden en doctrines te begrijpen.

Vorige: Hoofdstuk 100

Volgende: Hoofdstuk 102

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Werk en intrede (4)

Als de mens werkelijk kan binnengaan in overeenstemming met het werk van de Heilige Geest, zou zijn leven spoedig ontspruiten als een...

Praktijk (8)

Jullie begrijpen nog altijd de verschillende aspecten van de waarheid niet, en je praktijk bevat nog altijd behoorlijk wat fouten en...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek