Hoofdstuk 102

Ik heb tot in zekere mate gesproken en tot op zekere hoogte gewerkt. Jullie zouden allen mijn wil moeten begrijpen en in verschillende mate in staat zijn rekening te houden met mijn last. Dit moment is het keerpunt waarop het vlees overgaat naar de spirituele wereld, jullie zijn de voorlopers die door de tijdperken heen trekken, de universele mensen die het universum en de uiteinden der aarde doorkruisen. Jullie zijn mijn geliefden, jullie zijn degenen die ik liefheb. Er kan worden gezegd dat ik geen andere liefde ken dan die voor jullie, omdat al mijn moeizame inspanning voor jullie is geweest – kan het zijn dat jullie dat niet weten? Waarom zou ik alle dingen scheppen? Waarom zou ik alle dingen arrangeren om jullie te dienen? Dit zijn allemaal uitdrukkingen van mijn liefde voor jullie. Bergen en alle dingen in de bergen, de aarde en alle dingen op de aarde prijzen mij en verheerlijken mij omdat ik jullie heb gewonnen. Waarlijk, alles is gedaan en bovendien, alles is volledig gedaan. Jullie zijn volmondige getuigen van mij geweest en hebben de duivels en Satan voor mij vernederd. Alle mensen, zaken en dingen buiten mij onderwerpen zich aan mijn gezag, en allen, vanwege de voltooiing van mijn managementplan, volgen hun eigen soort (mijn mensen behoren tot mij en zij die van Satans soort zijn gaan naar de poel van het vuur – ze gaan naar de put van de afgrond, waar ze eeuwig zullen weeklagen en vergaan). Wanneer ik spreek over ‘vergaan’ en ‘vanaf die tijd af hun geest, ziel en lichaam nemend’, verwijs ik naar het hen overgeven aan Satan en het hen laten vertrappen. Met andere woorden: allen die niet tot mijn huis behoren zullen voorwerpen van vernietiging zijn en ze zullen niet langer bestaan. Dit betekent niet, zoals mensen zich dat voorstellen, dat ze verdwenen zullen zijn. Er kan ook worden gezegd dat alles buiten mij, naar mijn mening, niet bestaat. Dat is de werkelijke betekenis van verdoemenis. Voor het menselijk oog bestaan ze nog steeds, maar in mijn ogen zijn ze al in niets veranderd en zullen ze voor altijd vergaan. (De nadruk ligt op degenen waaraan ik niet langer werk en die buiten mij zijn.) Hoe ze ook denken, ze kunnen dit in mensen niet begrijpen en hoe ze ook kijken, ze kunnen het niet doordringen. Niemand kan het duidelijk begrijpen, tenzij ik hen verlicht, hen illumineer en er expliciet op wijs. Bovendien zal het iedereen meer en meer wazig voorkomen, zal iedereen zich leger en leger voelen en zal iedereen steeds meer voelen dat er geen pad is om te volgen – ze zijn bijna als dode mensen. Op dit moment bevinden zich de meeste mensen (waarmee alle mensen met uitzondering van de eerstgeborenen worden bedoeld) in deze toestand. Ik zeg deze dingen zo duidelijk en toch tonen deze mensen geen reactie en bekommeren zich om hun vleselijke genoegens – ze eten en vervolgens slapen ze, ze slapen en vervolgens eten ze, en ze denken niet na over mijn woorden. Zelfs wanneer ze zijn opgewekt is dat slechts voor een korte tijd en zijn ze na afloop hetzelfde als ze waren, volkomen onveranderd, alsof ze in het geheel niet naar mij hebben geluisterd. Dit zijn de typisch lamlendige mensen die geen lasten dragen – de meest evidente klaplopers. Ik zal ze later een voor een verlaten. Maak jullie geen zorgen! Ik zal ze een voor een terugsturen naar de put van de afgrond. De Heilige Geest heeft nooit aan dergelijke mensen gewerkt en alles wat zij doen vloeit voort uit de gaven die zij hebben ontvangen. Wanneer ik over deze gave spreek, bedoel ik dat dit een mens is zonder leven, iemand die mijn dienstdoener is. Ik wil niemand van hen en ik zal ze elimineren (maar op dit moment zijn ze nog een klein beetje nuttig). Jullie die dienstdoeners zijn: luister! Denk niet dat het feit dat ik je gebruik betekent dat ik je gunstig gezind ben. Zo eenvoudig is het niet. Als je wil dat ik je gunstig gezind ben zul je iemand moeten zijn die ik goedkeur en iemand die ik persoonlijk zal vervolmaken. Dit is het soort mens waar ik van houd. Zelfs als mensen zeggen dat ik een fout heb gemaakt zal ik mijn belofte nooit verbreken. Weten jullie dat? Degenen die diensten verlenen zijn vee en paarden. Hoe kunnen zij mijn eerstgeborenen zijn? Zou dat geen onzin zijn? Zou dat geen schending zijn van de natuurwetten? Degenen die mijn leven, mijn kwaliteit hebben, dat zijn degenen die mijn eerstgeborenen zijn. Dit is redelijk, niemand kan het weerleggen. Het moet zo zijn, anders zou er niemand zijn die deze rol kan spelen, niemand die als vervanger zou kunnen optreden. Dit is geen zaak waarbij uit emotie is gehandeld. Ik ben immers de rechtvaardige God Zelf, ik ben de heilige God Zelf, ik ben de majesteitelijke, onbeledigbare God Zelf!

Alles wat onmogelijk is voor mensen verloopt soepel en vrijelijk voor mij. Niemand kan het stoppen en niemand kan het veranderen. Ik heb zo’n enorme wereld geheel in mijn handen dat we het over de kleine duivel Satan helemaal niet hoeven te hebben. Als het niet vanwege mijn managementplan was, en als het niet vanwege mijn eerstgeborenen was, zou ik dit oude, kwaadaardige en overspelige tijdperk dat is doordrenkt met de stank van de dood al lang geleden hebben vernietigd. Maar ik handel fatsoenlijk en ik spreek niet lichtvaardig. Zodra ik spreek zal het worden volbracht. Zelfs als dit niet zo zou zijn, dan is er nog het aspect van mijn wijsheid dat alles voor mij zal volbrengen en de weg voor mijn handelingen opent. Want mijn woorden zijn mijn wijsheid, mijn woorden zijn alles. Mensen schieten fundamenteel te kort bij het begrijpen van mijn woorden en kunnen ze niet doorgronden. Ik verwijs vaak naar de ‘poel van vuur’. Wat betekent dat? Waarin verschilt het van de poel van vuur en zwavel? De poel van vuur en zwavel verwijst naar de invloed van Satan en de poel van vuur verwijst naar de hele wereld onder het domein van Satan. Iedereen op de wereld is onderworpen aan de verbranding in de poel van vuur (dat wil zeggen, ze worden gaandeweg verdorvener en, wanneer hun verderf een bepaald niveau heeft bereikt, zullen ze door mij één voor één worden vernietigd, iets wat ik moeiteloos kan doen met niet meer dan één woord van mij). Hoe groter mijn toorn, hoe heftiger het vuur oplaait in de poel van vuur. Dit verwijst naar mensen die boosaardiger en boosaardiger worden. Het moment waarop mijn toorn uitbreekt, zal ook het moment zijn waarop de poel van vuur ontploft; dat wil zeggen, het zal het moment zijn waarop de hele wereld vergaat. Op die dag zal mijn koninkrijk volledig worden gerealiseerd op aarde en zal er een nieuw leven beginnen. Dit is iets dat spoedig in vervulling zal gaan. Aangezien ik spreek, zal alles zichtbaar in vervulling gaan. Dit is de menselijke kijk op de zaak. Vanuit mijn perspectief zijn de dingen echter al vooraf volbracht omdat voor mij alles gemakkelijk is. Ik spreek en het is gedaan. Ik spreek en het is tot stand gebracht.

Elke dag eten jullie mijn woorden, jullie genieten van het vet van mijn tempel, jullie drinken water uit mijn levensrivier en plukken het fruit van mijn levensboom. Wat is het vet van mijn tempel? Wat is het water van mijn levensrivier? Wat is de levensboom? Wat is het fruit van de levensboom? Deze woorden worden vaak gebruikt maar zijn toch onbegrijpelijk voor alle mensen, mensen die allemaal verward zijn en deze woorden onverantwoordelijk en roekeloos bezigen en ze willekeurig toepassen. Het vet van de tempel betekent niet de woorden die ik heb gesproken of de genade die ik jullie heb geschonken. Dus wat betekent het dan wel? Sinds de oudheid is er niemand zo gelukkig geweest van het vet van mijn tempel te genieten. Alleen tijdens de laatste dagen, onder mijn eerstgeborenen, kunnen mensen zien wat het vet van mijn tempel is. De ‘tempel’ waarover wordt gesproken in het ‘vet van mijn tempel’ is mijn persoon, het verwijst naar de berg Sion, mijn woonplaats. Zonder mijn toestemming kan niemand er naar binnen of naar buiten gaan. Wat betekent het ‘vet’? Het vet verwijst naar de zegening van het samen met mij in het lichaam regeren. In het algemeen betekent dit de zegening van de eerstgeborenen die samen met mij in het lichaam regeren. Dit is niet moeilijk te begrijpen. Het water van de levensrivier heeft twee betekenissen: Aan de ene kant verwijst het naar het levende water dat uit mijn innerlijke wezen stroomt, dat wil zeggen, elk woord dat uit mijn mond komt. Aan de andere kant verwijst het naar de wijsheid en de strategie van mijn handelingen, alsook naar wat ik ben en wat ik heb. Mijn woorden bevatten eindeloze, verborgen mysteries (dat de mysteries niet langer verborgen zijn wordt gezegd in contrast met het verleden, maar vergeleken met de publieke openbaring op de toekomstige dag, zijn ze nog steeds verborgen. Hier is het ‘verborgen zijn’ niet absoluut, maar eerder relatief), wat wil zeggen dat het water van de levensrivier voor altijd stroomt. In mij is oneindige wijsheid, en mensen kunnen volstrekt niet bevatten wat ik ben en wat ik heb. Dat wil zeggen, het water van de levensrivier dat voor altijd stroomt. Vanuit het oogpunt van de mens gezien zijn er heel veel verschillende fysieke bomen, maar niemand heeft ooit de levensboom gezien. Maar hoewel ze die vandaag zien, zien de mensen het nog steeds niet in - en toch spreken ze zelfs over het eten van de levensboom. Het is echt belachelijk! Ze zouden er lukraak van eten! Waarom zeg ik dat mensen de levensboom vandaag de dag zien en het niet begrijpen? Waarom zeg ik dat? Begrijpen jullie de betekenis van mijn woorden? De praktische God Zelf van vandaag de dag ben ik, mijzelf, de levensboom. Gebruik geen menselijke opvattingen om mij de maat te nemen – van de buitenkant lijk ik niet op een boom, maar weten jullie dat ik de levensboom ben? Elke beweging, elk uitspraak en elk gedrag van mij zijn de vruchten van de levensboom en vormen mijn persoon – zij zijn wat mijn eerstgeborenen zouden moeten eten, zodat mijn eerstgeborenen en ik uiteindelijk exact hetzelfde zullen zijn. Zij zullen in staat zijn uit mij te leven en ze zullen van mij kunnen getuigen. (Dit zijn dingen die plaatsvinden nadat we de spirituele wereld zijn binnengegaan. Alleen in het lichaam kunnen we exact hetzelfde zijn, in het vlees kunnen we ongeveer hetzelfde zijn, maar we hebben nog steeds onze eigen voorkeuren.)

Ik zal niet alleen mijn macht tonen in mijn eerstgeborenen, maar ik zal ook mijn macht tonen door middel van het bestuur van mijn eerstgeborenen over alle naties en alle volken. Dit is een stap van mijn werk. Dit moment is de sleutel en dit moment nog meer het keerpunt. Wanneer alles is volbracht zullen jullie zien wat het is dat mijn handen bewerkstelligen, en zullen jullie zien hoe ik plan en hoe ik manage. Dit is echter geen vaag iets. Blijkens de dynamiek in alle landen van de wereld duurt het niet te lang meer. Het is iets dat mensen zich niet voor kunnen stellen en iets dat ze niet kunnen voorzien. Jullie moeten absoluut niet achteloos of nalatig zijn en daarmee de gelegenheid mislopen te worden gezegend en beloond. Het perspectief op het koninkrijk is in zicht en de hele wereld sterft geleidelijk af. Vanuit de put van de afgrond en de poel van vuur en zwavel klinken uitbarstingen van klagende geluiden op die de mensen doen huiveren en hen angstig en beschaamd doen voelen. Een ieder die in mijn naam is uitgekozen en vervolgens geëlimineerd zal in de put van de afgrond zijn. Zoals ik vele malen heb gezegd: ik zal de objecten van eliminatie in de put van de afgrond werpen. Wanneer de hele wereld is vernietigd, zal alles wat vernietigd is naar de poel van vuur en zwavel gaan – dat wil zeggen, het zal worden overgebracht van de poel van vuur naar de poel van vuur en zwavel. Op dat moment zal voor iedereen zijn bepaald of ze zijn bestemd voor eeuwige vernietiging (dat wil zeggen allen die buiten mij zijn), of voor eeuwig leven (dat wil zeggen allen die in mij zijn). Op dat moment zullen ik en mijn eerstgeborenen te voorschijn komen uit het koninkrijk en de eeuwigheid binnengaan. Dit is iets dat later zal worden vervuld, en zelfs als ik jullie dit nu vertel, zullen jullie het toch niet begrijpen. Jullie kunnen alleen maar mijn voorbeeld volgen, in mijn licht wandelen, mij vergezellen in mijn liefde, samen met mij genieten in mijn huis, met mij in mijn koninkrijk heersen en met mij regeren over alle naties en volken in mijn gezag. Wat ik hierboven heb gezegd zijn de eindeloze zegeningen die ik jullie geef.

Vorige: Hoofdstuk 101

Volgende: Hoofdstuk 103

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Wat is jouw begrip van God?

Mensen geloven al heel lang in God, toch hebben de meesten geen begrip van dit woord ‘God’. Ze volgen gewoon de meute zonder verder benul....

Over de Bijbel (4)

Veel mensen geloven dat het begrijpen en kunnen interpreteren van de Bijbel hetzelfde is als het vinden van de ware weg. Maar is het in...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek