Hoofdstuk 103

Er klinkt een donderende stem die het gehele universum doet beven en mensen verdooft, waardoor ze te laat zijn om uit de weg te gaan en sommigen worden gedood, sommigen worden vernietigd en sommigen worden geoordeeld. Het is echt een spektakel zoals nog nooit eerder is gezien. Luister aandachtig, de donderslagen worden vergezeld door het geluid van wenen en het geluid komt uit het dodenrijk, dit geluid komt uit de hel. Dit is het bittere geluid van die zonen van de rebellie die door mij zijn geoordeeld. Degenen die niet luisteren naar wat ik zeg en mijn woorden niet in de praktijk brengen, worden streng geoordeeld en ontvangen de vloek van mijn toorn. Mijn stem is oordeel en toorn, ik zie bij niemand iets door de vingers en toon niemand genade, want ik ben de rechtvaardige God Zelf, en ik bevat toorn; ik bevat verbranding, reiniging en vernietiging. In mij is niets dat verborgen is, niets dat emotioneel is, alles is veeleer open, rechtvaardig en onpartijdig. Omdat mijn eerstgeboren zonen reeds met mij op de troon zitten, regerend over alle naties en alle volken, vangt het oordeel over de onrechtvaardige en zondige dingen en mensen aan. Ik zal ze een voor een onderzoeken, niets missen, hen volkomen onthullen. Want mijn oordeel is volledig geopenbaard en is volledig openbaar geweest, er is niets achtergehouden. Ik werp alles dat niet overeenstemt met mijn wil uit en laat het eeuwig vergaan in de put van de afgrond. Ik zal het voor eeuwig laten branden in de put van de afgrond. Dit is mijn rechtvaardigheid, dit is mijn oprechtheid. Niemand kan dit veranderen en het moet op mijn bevel worden gerealiseerd.

De meeste mensen negeren mijn woorden en denken dat woorden slechts woorden zijn en dat feiten feiten zijn. Ze zijn blind! Weten ze niet dat ik de getrouwe God Zelf ben? Mijn woorden en feiten vinden gelijktijdig plaats – is het niet werkelijk waar? Mensen begrijpen mijn woorden niet, en alleen degenen die verlicht zijn kunnen ze werkelijk begrijpen – dit is een feit. Zodra mensen mijn woorden zien worden ze doodsbang, verstoppen ze zich overal – laat staan wanneer mijn oordeel wordt geveld. Toen ik alle dingen schiep, wanneer ik de wereld vernietig en wanneer ik mijn eerstgeboren zonen compleet maak, werden en worden al deze dingen gerealiseerd door een enkel woord uit mijn mond, want mijn woord zelf vormt het gezag, het oordeel. Er kan gesteld worden dat de persoon die ik ben het oordeel en de majesteit is. Dit is een kant van mijn bestuurlijke decreten, een van de manieren die ik heb om mensen te oordelen. In mijn ogen zijn alle mensen, alle zaken en alle dingen – absoluut alles – in mijn handen en vallen onder mijn oordeel, niemand en niets durft zich woest en moedwillig te gedragen, en alles moet worden volbracht in overeenstemming met de woorden van mijn mond. Vanuit menselijke opvattingen gelooft iedereen de woorden van de persoon die ik ben. Wanneer mijn Geest spreekt, twijfelen mensen. Ze kennen niet allemaal mijn almacht en ze doen aantijgingen tegen mij. Ik zeg het jou! Wie twijfelt aan mijn woorden, wie mijn woorden kleineert, behoort tot degenen die zullen worden vernietigd, zij zijn de eeuwige zonen van de vernietiging. Hieruit blijkt dat er maar heel weinig zijn die eerstgeboren zonen zijn, omdat dit mijn manier van werken is. Zoals ik heb gezegd, ik steek geen vinger uit, maar gebruik in plaats daarvan mijn woord om alles te volbrengen. Dit is waarin mijn almacht ligt. In mijn woorden kan niemand de bron en het doel van mijn uitspraken vinden. Mensen kunnen hier niet in slagen, ze kunnen alleen handelen in overeenstemming met mijn leiding, en kunnen alles uitsluitend doen in overeenstemming met mijn wil volgens mijn rechtvaardigheid, zodat mijn familie rechtvaardigheid en vrede zal kennen, voor eeuwig zal leven, voor eeuwig vast en onwankelbaar.

Mijn oordeel komt over iedereen, mijn bestuurlijke decreten raken iedereen en mijn woorden en mijn persoon worden aan iedereen geopenbaard. Dit is de tijd voor het grote werk van mijn Geest (op dit moment worden al degenen die zullen worden gezegend en degenen die zullen lijden, onderscheiden). Zodra mijn woorden weerklinken heb ik onderscheid gemaakt tussen degenen die zullen worden gezegend en degenen die zullen lijden. Het is allemaal kristalhelder en ik kan het in een oogopslag zien. (Dit wordt gezegd in relatie tot mijn menselijkheid, het is dus niet in tegenspraak met mijn uitverkiezing en selectie.) Ik zwerf rond door de bergen, langs rivieren en alle dingen, door de ruimte van het universum. Ik observeer elke plek en reinig elke plek, zodat deze onreine plekken en deze overspelige landen allemaal ophouden te bestaan en tot niets zullen worden verbrand vanwege mijn woorden. Voor mij is alles eenvoudig. Als het nu de tijd zou zijn die ik heb vastgesteld om de wereld te vernietigen, zou ik deze met een woord kunnen inslikken, maar het is nu niet de tijd. Alles moet gereed zijn voor ik dit werk zal doen, zodat mijn plan niet wordt gehinderd en mijn management niet wordt onderbroken. Ik weet hoe ik het redelijkerwijs kan doen: ik heb mijn wijsheid en ik heb mijn eigen ordening. Mensen moeten geen vinger uitsteken – zorg ervoor dat jullie niet door mijn hand worden gedood. Dit raakt reeds aan mijn bestuurlijke decreten. Hieruit kan men de strengheid van mijn bestuurlijke decreten aflezen en kan men de principes van mijn bestuurlijke decreten zien, waaronder de volgende twee aspecten: aan de ene kant dood ik allen die niet overeenstemmen met mijn wil en die mijn bestuurlijke decreten beledigen, aan de andere kant vervloek ik in mijn toorn allen die mijn bestuurlijke decreten beledigen. Deze twee aspecten zijn onmisbaar en zijn de uitvoerende principes van mijn bestuurlijke decreten. Iedereen wordt behandeld volgens deze twee principes, zonder emoties, hoe trouw de mensen ook zijn. Dit is voldoende om mijn rechtvaardigheid te tonen en mijn majesteit en toorn te demonstreren, die alle dingen zullen verbranden, alle wereldlijke dingen en alle dingen die niet overeenkomen met mijn wil. Mijn woorden bevatten verborgen mysteries en mijn woorden bevatten ook geopenbaarde mysteries. Volgens de menselijke opvatting, volgens de menselijke geest, zijn mijn woorden daarom voor altijd onbegrijpelijk en is mijn hart voor altijd ondoorgrondelijk. Met andere woorden, ik moet de mensen hun opvattingen en denkwijze laten verwerpen. Dit is het belangrijkste onderdeel van mijn managementplan. Ik moet het op deze manier doen om mijn eerstgeboren zonen te winnen en om de dingen te volbrengen die ik wil doen.

De rampen van de wereld worden met de dag groter en onder mijn familie worden de catastrofale rampen steeds heviger. De mensen hebben werkelijk geen plaats om zich te verbergen en ze zijn beschaamd en niet in staat hun gezichten te tonen. Omdat de overgang nu plaatsvindt, weet niemand waar zij hun volgende stap zullen doorbrengen. Het zal pas duidelijk worden na mijn oordeel. Denk eraan! Dit is een stap van mijn werk en de manier waarop ik werk. Ik zal al mijn eerstgeboren zonen een voor een troosten en ze iedere keer een stap oprichten; wat de dienstdoeners betreft, die zal ik een voor een elimineren en verlaten. Dit is één gedeelte van mijn managementplan. Nadat alle dienstdoeners zijn onthuld, zullen ook mijn eerstgeborenen worden geopenbaard. (Dit is heel makkelijk voor mij. Nadat zij mijn woorden horen, zullen alle dienstdoeners zich gaandeweg terugtrekken onder mijn oordeel en de dreiging van mijn woorden, de enigen die overblijven zullen mijn eerstgeboren zonen zijn. Dit is niet iets vrijwilligs en het is niet iets dat de menselijke wil kan veranderen, het is veeleer mijn geest die persoonlijk werkt.) Dit is geen gebeurtenis in de verre toekomst, jullie zouden het tot op zekere hoogte kunnen bespeuren in deze fase van mijn werk en uit mijn woorden. Het is voor mensen ondoorgrondelijk waarom ik zoveel zou zeggen en het is onvoorspelbaar. Ik spreek tot mijn eerstgeboren zonen in klanken van troost, genade en liefde (omdat ik deze mensen altijd verlicht en ik ze niet zal verlaten, want ik ze heb uitverkoren). Tegelijkertijd oordeel ik streng over andere mensen dan mijn eerstgeboren zonen en behandel ze met bedreigingen en met intimidatie, zodat ze altijd bang zijn en ze steeds op van de zenuwen zijn. Wanneer de situatie zich tot op zekere hoogte ontwikkelt, zullen ze uit deze gesteldheid ontsnappen (wanneer ik de wereld vernietig, zullen deze mensen in de put van de afgrond zijn), maar ze zullen nooit ontsnappen aan mijn oordelende hand en ze zullen nooit kunnen losbreken uit deze situatie. Dit is dus hun oordeel, dit is hun tuchtiging. Op de dag dat de vreemdelingen arriveren zal ik deze mensen een voor een openbaren. Dit is een stap in mijn werk. Begrijpen jullie nu de bedoeling achter het feit dat ik eerder deze woorden sprak? Naar mijn mening is iets dat onvervuld is ook iets dat vervuld is, maar iets dat is vervuld is niet noodzakelijkerwijs iets dat is volbracht, omdat ik mijn wijsheid en mijn manier van werken heb, die eenvoudig ondoorgrondelijk zijn voor mensen. Wanneer ik resultaten heb behaald in deze stap (wanneer ik alle boosaardigen die zich tegen mij verzetten aan het licht heb gebracht), dan zal ik beginnen met de volgende stap. Want mijn wil wordt niet gehinderd, niemand durft mijn managementplan te belemmeren en niets durft obstakels op te werpen – ze moeten uit de weg gaan! Kinderen van de grote rode draak, luister! Ik kwam van Sion en werd vlees in de wereld om mijn eerstgeboren zonen te winnen, jullie vader te vernederen (dit is gericht tegen de afstammelingen van de grote rode draak), mijn eerstgeboren zonen te ondersteunen en het kwaad dat verricht is tegen mijn eerstgeboren zonen recht te zetten. Wees dus niet nogmaals barbaars, ik zal jullie laten sorteren door mijn eerstgeboren zonen. In het verleden werden mijn zonen gepest en onderdrukt. Omdat de Vader macht uitoefent voor de zonen, zullen mijn zonen terugkeren in mijn liefdevolle omarming en niet meer worden gepest en onderdrukt. Ik ben niet onrechtvaardig, dit toont mijn rechtvaardigheid en is werkelijk ‘liefhebben wie ik liefheb en haten wie ik haat’. Als jullie zeggen dat ik onrechtvaardig ben, moeten jullie je haasten en wegwezen. Wees niet schaamteloos en profiteer niet van mijn familie. Je zou snel terug moeten keren naar je huis zodat ik je niet langer hoef te zien. De put van de afgrond is jullie bestemming en het is daar dat jullie zullen rusten. Als jullie in mijn familie zijn zal er geen plaats voor jullie zijn omdat jullie lastdieren zijn, jullie zijn werktuigen die ik gebruik. Wanneer ik geen gebruik van jullie maak zal ik jullie in het vuur gooien en jullie verbranden. Dit is mijn bestuurlijke decreet. Ik moet het op deze manier doen en alleen dit toont de manier waarop ik werk en laat mijn rechtvaardigheid en majesteit zien. Belangrijker nog, alleen op deze manier kan ik mijn eerstgeboren zonen samen met mij met macht laten regeren.

Vorige: Hoofdstuk 102

Volgende: Hoofdstuk 104

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.

Richt je meer op de realiteit

Iedereen heeft de mogelijkheid om door God vervolmaakt te worden, dus iedereen moet begrijpen wat voor soort dienst aan God het meest...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek