Pas om voor het zuurdesem van de farizeeën: ik heb de wederkomst van de Heer Jezus verwelkomd

29 juni 2019

Door Hanmei, Myanmar

De geweldige verrassing van de wederkomst van de Heer

In juni 2017 leerde ik zuster Liu en broeder Duan kennen, beiden woonden in Duitsland en waren op Facebook. Door mijn communicatie met hen zag ik dat ze oprechte en bescheiden mensen waren. Ze hadden een bijzonder zuiver begrip van de Schrift en de dingen die ze deelden in hun communicatie bevatten werkelijk licht en waren heel nuttig voor me. Na een paar bijeenkomsten met hen te hebben bijgewoond, begreep ik een aantal waarheden die ik nooit eerder had begrepen. Mijn hart werd echt verlicht en ik ontmoette hen graag. Tijdens één bijeenkomst verwees broeder Duan naar de volgende passage uit de Schrift: “Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen(Matteüs 24:27). Tijdens deze communicatie zei hij dat God nogmaals zou verschijnen en in het vlees zou werken in de laatste dagen, en dat Hij reeds gekomen was in het oosten, in China. Hij zei dat deze profetie reeds was vervuld. Toen ik dit hoorde, voelde ik me een beetje geschokt en dacht: De Heer Jezus is reeds wedergekeerd? In deze gesteldheid dacht ik aan wat ik de voorgangers en ouderlingen had horen zeggen, dat alleen de mensen van Bliksem uit het oosten er getuigenis van aflegden dat de Heer Jezus reeds was wedergekeerd in het vlees. Ze vertelden ons dat we dit niet konden geloven, omdat alleen de Heer Jezus de Christus is. Ik voelde me toen heel onzeker en luisterde niet langer meer naar de communicatie van broeder Duan. Ik dacht: De voorgangers en ouderlingen zijn mensen die God dienen. Ze begrijpen heel veel van de Bijbel en ze zouden duidelijkheid moet hebben over iets dat zo belangrijk is als de komst van de Heer. Ik zal ze het vragen en dan zullen we eens kijken!

Ik luister naar de voorganger en zink weg in duisternis

Ik ging die zondag naar de kerk en vroeg mijn voorganger naar het feit dat Bliksem uit het oosten getuigt dat de Heer Jezus is wedergekeerd. Hij zei: “Hoewel de preken van de mensen van Bliksem uit het oosten werkelijk verheven zijn en in overeenstemming met de Bijbel, leggen ze toch getuigenis af dat de Heer Jezus reeds is wedergekeerd, dat Hij Almachtige God in het vlees is. Dat is simpelweg onmogelijk. Ze geloven alleen maar in een mens, terwijl wij in de Heer Jezus geloven, de enige incarnatie van God en Gods zoon. Daarnaast doet de CCP-regering er alles aan om De Kerk van Almachtige God te veroordelen en uit te schakelen door te zeggen dat de leden van deze kerk slechts in een menselijk wezen geloven en dat Bliksem uit het oosten wordt georganiseerd door een mens … ” Toen ik dit hoorde werd ik plotseling bang en ik dacht: Als dat waar is, zou dan geloven in Bliksem uit het oosten geen verraad aan de Heer Jezus betekenen?

Ik ging naar huis, me slecht op mijn gemak voelend. Ik kon niet tot rust komen en het leek alsof ik niets goeds kon doen. Ik vergat zelfs mijn kind uit school te halen. Ik voelde werkelijk pijn en duisternis. Ik kwam dus in gebed voor God: “Oh Heer! Na te hebben gehoord wat de voorganger vandaag had te zeggen voelde ik me heel achterdochtig en op mijn hoede tegenover broeder Duan en durfde ik niet meer te zoeken en Bliksem uit het oosten te onderzoeken. Maar hoe meer twijfels ik heb, hoe meer duisternis ik voel, en ik kan uw aanwezigheid niet meer voelen. Heer, ik verlang naar uw wederkomst, maar ik ben ook bang dat ik het verkeerde pad neem en u bedrieg. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Heer, moge u mij verlichten en leiden zodat ik goed van fout kan onderscheiden en weet welke keuze ik moet maken.”

Ik kreeg na te hebben gebeden geleidelijk een vrediger gevoel. Sommige dingen die broeder Duan met me had gedeeld in communicatie schoten me plotseling te binnen. “In ons geloof moeten we God als groot vereren en in alles Zijn wil zoeken. Wanneer we een probleem tegenkomen en niet de waarheid zoeken, maar gewoon andere mensen vragen en luisteren naar wat zij te zeggen hebben, dan is dat niet geloven in God, maar geloven in en volgen van een mens.” Met dit in mijn achterhoofd dacht ik erover na hoe ik, toen ik het nieuws van de wederkomst van de Heer hoorde, niet eerst had gezocht en tot God had gebeden, maar rechtstreeks naar de voorganger was gegaan om het hem te vragen. Staat dat niet gelijk aan geen plek voor God in mijn hart hebben? Ik dacht er vervolgens over na hoe elke keer dat ik een bijeenkomst bijwoonde met de broeders en zusters van de Kerk van Almachtige God, hun communicatie gefundeerd en in overeenstemming met de Bijbel was geweest. Hun communicatie bevatte licht en ze communiceerden heel duidelijk over Gods wil. Na een paar bijeenkomsten begreep ik vele waarheden die ik nooit eerder had begrepen en mijn relatie met God was steeds hechter en hechter geworden. Dat was heel duidelijk het werk van de Heilige Geest. Ik ging echter niet op zoek en gaf me niet over aan de leiding van de Heilige Geest. Als ik op basis van wat de voorganger zei zou bepalen of de Heer werkelijk terug is gekeerd, omdat ik dacht dat hij meer wist over de Bijbel, is dat dan niet gewoon geloof hechten aan de voorganger? Hoe kon mijn geest nu niet in duisternis zijn wanneer ik geen plek voor God in mijn hart had? Ik dacht eraan hoe, toen de Heer Jezus verscheen en werkte, de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën die God in de tempel dienden, weigerden te erkennen dat de Heer Jezus de Messias was waarop ze wachtten, hoewel ze heel goed op de hoogte waren van de Schrift en goed onderlegd in de wet. Op waanzinnige wijze veroordeelden ze de Heer Jezus en verzetten ze zich tegen hem en nagelden Hem uiteindelijk aan het kruis. Op dat moment besefte ik eindelijk dat de Schrift kennen niet betekent kennis van God hebben, en dat wanneer ik blindelings naar de voorganger had geluisterd, dat niet overeenkomstig Gods wil zou zijn geweest. Ik moest actief zoeken en dit onderzoeken om te zien of Almachtige God werkelijk de wedergekeerde Heer Jezus is. Ik besloot om de bijeenkomsten met broeder Duan te blijven bijwonen en als ik in staat zou zijn vast te stellen dat Almachtige God werkelijk de wedergekeerde Heer Jezus was, zou ik Hem aanvaarden en volgen.

Ik los mijn twijfels op door de waarheid te zoeken

De volgende keer dat ik online ging voor een bijeenkomst deelde ik mijn dilemma met mijn broeder en zuster om samen met hen te zoeken. Ik sprak: “Zuster Liu, broeder Duan, onze voorgangers en ouderlingen hebben ons verteld dat jullie slechts in een mens geloven, en dat alleen de Heer Jezus de geïncarneerde God is en de Zoon van God. En omdat ook de CCP-regering De Kerk van Almachtige God op waanzinnige wijze veroordeelt en bestrijdt en zegt dat degenen in de kerk slechts in een menselijk wezen geloven en dat Bliksem uit het oosten door een mens wordt georganiseerd, ben ik werkelijk bezorgd dat ik in het verkeerde geloof en de Heer Jezus bedrieg. Ik zou heel graag jullie communicatie hierover willen horen.”

Broeder Duan deelde vervolgens zijn communicatie over deze kwestie: “Of Almachtige God werkelijk de geïncarneerde God is, of Hij de wedergekeerde Heer Jezus is, wordt niet bepaald door de erkenning van enig mens of enige overheid.” Het wordt bepaald door de essentie van God. Zuster, we kunnen worden ingepakt door de leugens van de voorgangers en ouderlingen van de religieuze wereld en de CCP-regering omdat we de waarheid over Gods incarnatie niet inzien en Gods essentie niet begrijpen. Wat betreft de vraag wat de incarnatie is – de woorden van Almachtige God leggen dit heel duidelijk uit. Laten we er enkele van lezen: Almachtige God zegt: ‘De betekenis van incarnatie is dat God in het vlees verschijnt en dat Hij, naar het beeld van vlees, komt werken, tussen de mensen die Hij geschapen heeft. God moet dus om te incarneren eerst vlees zijn, vlees met een normale menselijkheid. Dit is het meest fundamentele vereiste. De implicatie van Gods incarnatie is in feite dat God leeft en werkt in het vlees, dat God in Zijn ware essentie vlees wordt, mens wordt(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De essentie van het door God bewoonde vlees). ‘De vleesgeworden God wordt Christus genoemd en dus wordt de Christus die de mensen de waarheid kan geven, God genoemd. Hier is niets buitensporigs aan, want Hij bezit het wezen van God en bezit Gods gezindheid en wijsheid in Zijn werk, die onbereikbaar zijn voor de mens. Degenen die zichzelf Christus noemen, maar het werk van God niet kunnen verrichten, zijn fraudeurs. Christus is niet slechts de manifestatie van God op aarde, maar ook, het specifieke vlees dat door God wordt aangenomen terwijl Hij Zijn werk onder de mens uitvoert en voltooit. Dit vlees is er geen dat zomaar door iedereen kan worden vervangen, maar één dat Gods werk op aarde adequaat kan verdragen, de gezindheid van God kan uitdrukken, God in voldoende mate kan vertegenwoordigen en de mens van leven kan voorzien(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven). ‘Hij die de incarnatie van God is, zal de essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij in staat zijn de waarheid naar de mens te brengen, het leven te schenken en de weg te wijzen. Vlees dat niet de essentie van God bevat, is zeker niet de vleesgeworden God. Dat lijdt geen twijfel. Als de mens wil onderzoeken of dit het geïncarneerde vlees van God is, moet de mens dit vaststellen aan de hand van de gezindheid die Hij uitdrukt en de woorden die Hij spreekt. Dat betekent dat aan de hand van Zijn wezen beoordeeld moet worden of dit al dan niet het geïncarneerde vlees van God is en of dit al dan niet de ware weg is. Bij het vaststellen of dit het geïncarneerde vlees van God is, is het dus het allerbelangrijkste om aandacht te schenken aan Zijn wezen (Zijn werk, Zijn woorden, Zijn gezindheid en nog veel meer dingen) in plaats van aan de uiterlijke schijn. Als de mens alleen Zijn uiterlijk ziet en aan Zijn wezen voorbijgaat, geeft dat blijk van de onwetendheid en naïviteit van de mens(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Voorwoord).

Gods woorden leggen de incarnatie heel duidelijk uit. De geïncarneerde God is Gods geest bekleed met vlees, als een gewoon mens. Hij komt naar de aarde om te spreken en te werken, waarbij Hij Zichzelf aan de mensheid toont. Dit is om de mensheid te redden. Van de buitenkant gezien ziet God er in het vlees gemiddeld uit, volstrekt normaal. Het lijkt alsof Hij normale menselijkheid bezit, net als elk ander mens. Hij eet en kleedt Zich normaal en Hij heeft normale menselijke gevoelens. De geïncarneerde God verschilt echter essentieel van ons. Als mensen bezitten we alleen normale menselijkheid, het ontbreekt ons aan de essentie van goddelijkheid. We kunnen de waarheid niet uitdrukken en we kunnen niet het werk verrichten dat God Zelf doet. De geïncarneerde God bezit echter niet alleen normale menselijkheid, maar ook volledige goddelijkheid. Hij kan het werk van God Zelf verrichten. Hij kan Gods gezindheid en wat Hij heeft en is uitdrukken – Hij kan ons voorzien van de waarheid overeenkomstig onze behoeften. Dit is iets dat niemand van ons, schepsels, kan bereiken. Oppervlakkig gezien, zag de Heer Jezus Christus er exact hetzelfde uit als een gemiddeld mens. Hij ontsloot echter het Tijdperk van Genade en bracht het Tijdperk van de Wet tot een einde, en Hij bracht ons de weg van ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!(Matteüs 4:17). Hij drukte een gezindheid van liefde en genade uit en gedurende de tijd van Zijn werk en prediking was Hij in staat op elk moment en elke plaats waarheden uit te drukken om mensen van voedsel te voorzien en hen een pad van praktijk te bieden, zoals de Bergrede en het elkaar zeventig keer zeven maal vergeven. De Heer Jezus genas ook de zieken en dreef demonen uit. Hij deed een aantal wonderen, zoals het voeden van vijfduizend mensen met vijf broden en twee vissen, het met een woord kalmeren van de wind en de zee, het opwekken van de doden, enzovoorts. Uiteindelijk werd de Heer Jezus aan het kruis genageld en bevrijdde Hij de mensheid van haar zonden, waarmee Hij het werk van het verlossen van de hele mensheid voltooide. We kunnen uit Zijn werk en woorden, alsmede uit de gezindheid die Hij uitdrukte, opmaken dat de Heer Jezus God in het vlees was – Hij was Christus. In de laatste dagen is God opnieuw vlees geworden als Almachtige God, verschijnend en werkend met Zijn gezindheid van rechtvaardigheid, majesteit en toorn. Hoewel Almachtige God er heel gewoon uitziet, heel normaal aan de buitenkant, en Hij normale menselijkheid bezit, heeft Hij toch het Tijdperk van het Koninkrijk ontsloten en het Tijdperk van Genade afgesloten. Hij heeft alle waarheden uitgedrukt die voor ons noodzakelijk zijn om te worden gereinigd en de definitieve redding te verkrijgen, Hij voert de werkfase van het oordelen en reinigen van de mensheid uit en redt ons van de boeien van de zonde. De woorden van Almachtige God hebben alle mysteries van de Bijbel onthuld, zoals: de mysteries achter Gods naam, de mysteries van Zijn incarnaties, de betekenis van het feit dat God het oordeelswerk in de laatste dagen verricht, plus hoe God dit tijdperk zal beëindigen en hoe Christus' koninkrijk op aarde zal worden gerealiseerd. Almachtige God heeft de waarheid onthuld over onze verdorvenheid door Satan en over onze satanische natuur die zich tegen God verzet, zodat we onze eigen arrogante, valse, verraderlijke, egoïstische en verachtelijke satanische gezindheden zijn gaan begrijpen en tegelijk door Hem op een specifiek pad worden gewezen om deze gezindheden te veranderen. We kunnen uit de woorden en het werk van Almachtige God en uit de gezindheid die Hij uitdrukt opmaken dat Hij werkelijk God in het vlees is, en Zijn werk en woorden zijn gebouwd op het fundament van het verlossingswerk van de Heer Jezus. De Heer Jezus zei: ‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:12–13). ‘En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: Want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen(Johannes 12:47–48). Het verschijnen en het werk van Almachtige God hebben deze profetieën volledig vervuld en bewijzen dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus en de verschijning van Christus in de laatste dagen is. Als we dus de wederkomst van de Heer willen verwelkomen, is het niet voldoende om alleen te kijken naar de uiterlijke verschijning van Christus, we zullen ook Zijn essentie moeten herkennen. Gods schapen horen Zijn stem – velen met waar geloof, die naar de waarheid verlangen, hebben door het werk en de woorden van Almachtige God serieus te onderzoeken, deze stem gehoord en gezien dat deze de uitdrukking van de waarheid is, dat ze afkomstig is van God. Ze hebben in hun hart vastgesteld dat Almachtige God de geïncarneerde God is, dat Hij de wedergekeerde Heer Jezus is, en volgen nu de voetstappen van God.”

Toen ik de woorden van Almachtige God en de communicatie van broeder Duan hoorde, begreep ik dat de geïncarneerde God God is die is nedergedaald naar de mensheid om de waarheid uit te drukken en te werken om de mensheid te redden. Van de buitenkant lijkt het alsof Christus in het vlees even gewoon en normaal is als wijzelf, maar Zijn essentie is goddelijk. Hij kan de waarheid uitdrukken en het werk van God Zelf uitvoeren. Geen enkel verdorven menselijk wezen zoals wij bezit zo’n essentie. Wow! Als we om de goddelijke essentie van Christus te herkennen alleen maar kijken naar de uiterlijke verschijning van Christus en ons niet focussen op de uitgedrukte waarheden en het werk dat door God is verricht, zullen we niet in staat zijn Christus te herkennen. Daardoor zouden we echt de neiging krijgen Christus voor een gewoon persoon aan te zien en dingen te doen waarmee we God verwerpen en Hem tegenwerken!

Zuster Liu ging verder met het delen van haar communicatie: “Laten we, nu we waarheden begrijpen over Gods incarnatie, eens stilstaan bij de vraag waarom de voorgangers en ouderlingen in religieuze kringen niet erkennen dat Almachtige God God in het vlees is, dat Hij Christus van de laatste dagen is. Dit komt vooral omdat de religieuze leiders de incarnatie in de verste verte niet begrijpen. Ze begrijpen niet dat God in het vlees zowel normale menselijkheid als volledige goddelijkheid bezit. Daarnaast zijn ze arrogant en hebben niet bescheiden het werk en de woorden van Almachtige God gezocht en onderzocht, maar zich in plaats daarvan koppig vastgeklampt aan hun eigen opvattingen en voorstellingen. Ze denken dat alleen de Heer Jezus de geïncarneerde God was, daarom zeggen ze dat Almachtige God, Christus van de laatste dagen, niet meer dan een gewoon mens is. De waarheid is dat de religieuze wereld nooit heeft begrepen wat de incarnatie is. Hun geloof is geheel gevestigd op een vage God in de hemel. Het is net als toen de Heer Jezus kwam om te werken en Hij zoveel wonderen deed, zoveel woorden uitte en zoveel uitdrukte van wat God heeft en is, en de leiders van het joodse geloof toch niet erkenden dat de Heer Jezus de geïncarneerde God was die de goddelijke essentie van God bezat. In plaats daarvan zagen ze alleen maar dat Hij er heel gewoon uitzag, heel normaal aan de buitenkant, en dus behandelden ze Hem als een gemiddeld mens. Ze verspreidden ook valse geruchten over Hem, smaadden, oordeelden, veroordeelden en belasterden Hem, en spanden zelf met de Romeinse overheid samen om Hem aan het kruis te nagelen. In de laatste dagen is God nog een keer vlees geworden om te verschijnen en te werken, maar de religieuze wereld heeft dit noch gezocht noch onderzocht. Ze blijven hardnekkig volhouden dat Christus van de laatste dagen, die de essentie van goddelijkheid bezit, slechts een menselijk wezen is en veroordelen Hem als zodanig. Ze veroordelen ook De Kerk van Almachtige God door te beweren dat we in een mens geloven. Als ze Christus werkelijk zouden kennen, zouden ze Hem dan op deze manier durven oordelen en veroordelen? Als de religieuze wereld erkent dat de Heer Jezus waarin ze geloven van vlees en bloed was en normale menselijkheid bezat en tevens de geïncarneerde God was, waarom zouden ze dan van de Heer Jezus, die in de laatste dagen is wedergekeerd, zeggen dat Hij slechts een mens is? Schieten ze zichzelf daarmee niet in de eigen voet? Dit toont alleen maar aan dat degenen in de religieuze kringen erkennen dat de Heer Jezus de Christus is, maar toch absoluut geen begrip hebben van de essentie van Christus. De God waarin ze geloven is een vage God van hun eigen opvattingen en voorstellingen. Ze benaderen de wederkomst van de Heer zoals de farizeeën tweeduizend jaar geleden de komst van de Messias benaderden. Terwijl ze de komst van de Heer afwachten, verzetten ze zich toch nog actief tegen Christus, die reeds is gekomen. Zijn de voorgangers en ouderlingen van de religieuze wereld geen antichristen die Christus loochenen, die God in het vlees loochenen?”

Toen ik de communicatie van zuster Liu hoorde, hield de verwarring in mijn hart eindelijk op. Ik zei blij: “Dat klopt! De religieuze voorgangers en ouderlingen weten dat de Heer Jezus Christus was, maar ze hebben geen begrip van de essentie van Christus. Ze volgen dus blindelings de CCP-regering in hun oordeel en veroordeling van Almachtige God als menselijk wezen! Hun houding tegenover Almachtige God is precies dezelfde als die van de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën tegenover de Heer Jezus – dat was een houding van oordelen, veroordelen en belasteren van God!”

Toen ze me dit hoorden zeggen, knikten broeder Duan en zuster Liu beiden blij met hun hoofd. Broeder Duan vervolgde toen met de communicatie: “God zij dank! Naast het begrijpen van deze dingen moeten we ook weten dat de CCP-regering geruchten creëert en verspreidt die zeggen dat De Kerk van Almachtige God gelooft in een mens, dat de kerk een menselijke organisatie is. Dit is puur een vervorming van de werkelijkheid en zet de waarheid op haar kop! In feite ontwikkelt zich elke keer een kerk wanneer God een nieuwe werkfase begint, een kerk geheel afkomstig uit Gods verschijnen en werk. Almachtige God, geïncarneerd in de laatste dagen, heeft alle waarheden uitgedrukt zodat de mens kan worden gezuiverd en volledig gered, en dit rust op het fundament van het verlossingswerk van de Heer Jezus. Zijn woorden hebben alle mysteries van de Bijbel onthuld en ze bezitten gezag en macht. Ze kunnen de mensheid overwinnen en redden. Ze zijn geheel en al een uitdrukking van Gods gezindheid en wat Hij is. Alle oprechte gelovigen die dorsten naar de waarheid herkenden in de woorden van Almachtige God Gods stem en stelden vast dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus was. Ze aanvaardden het werk van de laatste dagen van Almachtige God, kwamen voor God en vormden deze kerk. De Kerk van Almachtige God werd gesticht door Almachtige God Zelf, en Hij leidt en weidt de kerk Zelf. De kerk bestaat uit degenen die werkelijk geloven en zijn overwonnen door Gods woorden. Wat Gods uitverkorenen lezen is geheel en al de waarheid uitgedrukt door Almachtige God. Ze bidden in de naam van Almachtige God en ze onderwerpen zich aan Zijn werk. De Kerk van Almachtige God werd absoluut niet gesticht of georganiseerd door één enkel mens. Het is duidelijk dat deze leugens verspreid door de CCP volstrekt absurd zijn en niets anders dan godslastering. Ze belasteren De Kerk van Almachtige God met opzet en laten haar in de val lopen!

“Waarom verspreidt de CCP-regering deze leugens? Wat voor soort complot gaat er achter verborgen? Het is algemeen bekend dat de CCP een atheïstische partij is die God altijd als haar vijand heeft beschouwd. Vanaf het moment dat ze aan de macht is gekomen, heeft de partij het christendom en het katholicisme als kwaadaardige religies en de Bijbel als boosaardige literatuur veroordeeld, ze heeft ontelbare exemplaren verbrand en vernietigd. De partij arresteert en vervolgt christenen op schandalige wijze en velen zijn gedwongen te vluchten, families zijn uiteengevallen, velen zijn gevangen gezet en hebben dwangarbeid moeten verrichten, en een aantal is zelfs op tragische wijze overleden als gevolg van wrede marteling. De CCP is met name bijzonder nerveus geworden sinds Christus van de laatste dagen, Almachtige God, in China is verschenen en is beginnen te werken en waarheden uit om de mensheid te redden. Ze heeft een diepe angst dat de Chinezen het werk van Almachtige God zullen aanvaarden, door Zijn woorden de waarheid zullen begrijpen, haar duivelse essentie van haat ten opzichte van de waarheid en vijandigheid ten opzichte van God zullen doorzien, en haar daarom zullen verwerpen. Dan zullen de mensen de partij niet langer vereren en dienen als ‘de rode zon’ of ‘de redder van het volk’. Dit is de reden dat de partij de geïncarneerde Christus en gelovigen in Almachtige God beschouwt als een doorn in het oog, als lastposten. Ze werpen zich op het fabriceren van leugens en het verspreiden van valse geruchten, waarbij ze Gods verschijning en werk veroordeelden en hun best doen permanente controle over de mensen te behouden en van China een atheïstische zone te maken. Ze blijven volhouden dat Almachtige God gewoon een mens is en ze veroordelen De Kerk van Almachtige God als een menselijke organisatie. Ze doen dit om verwarring te scheppen en de focus van de mensen te verleggen zodat ze de mensen kunnen verwarren, bedriegen, en ophitsten zodat ze de kant van de CCP kiezen bij het verwerpen van Almachtige God en het veroordelen van Zijn werk van de laatste dagen. Uiteindelijk zullen ze door God worden veroordeeld en gestraft voor het beledigen van Zijn gezindheid. De CCP gebruikt ook de geruchten die ze fabriceert over De Kerk van Almachtige God als basis voor het creëren van publieke verontwaardiging, zodat ze de kerk kan bestrijden, onderdrukken en vervolgen. Het is altijd haar tactiek geweest uit te halen naar rechtvaardigheid en religieuze overtuigingen uit te bannen. Dit legt werkelijk haar demonische natuur bloot. Zoals Almachtige God heeft geopenbaard: ‘De manifestaties van de grote rode draak zijn verzet tegen mij, gebrek aan begrip en inzicht in de betekenis van mijn woorden, frequente vervolging van mij en het streven naar plannen om mijn management te verstoren(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 96). De CCP is precies de grote rode draak waarvan werd geprofeteerd in het boek Openbaring, en van het begin tot het einde heeft ze krachtig stelling genomen tegen God, in een arrogante poging Gods managementplan te verstoren. Ze is een demon die zich tegen God verzet! Wanneer we dus Gods werk van de laatste dagen onderzoeken, moeten we de leugens van de CCP onderscheiden en haar kwaadaardige beweegredenen en verachtelijke doelen doorzien. We kunnen niet toestaan dat we er door worden misleid, want anders kunnen we maar al te gemakkelijk met haar meedoen in het verzet tegen God en Gods redding van de laatste dagen verliezen!”

Mijn hart werd een stuk lichter nadat ik Gods woorden had gelezen en de communicatie van broeder Duan had gehoord. Het is waar – Christus is God en de Heerser van de hemel en de aarde en alle dingen. Alleen Christus verricht het werk van het redden van de mensheid, en De Kerk van Almachtige God werd persoonlijk gesticht door Almachtige God, absoluut niet door enig menselijk wezen. De leugens van de CCP zijn echt zo absurd! Uit de verschillende tactieken die de CCP gebruikt voor haar verzet tegen God en uit haar boosaardige doelen blijkt duidelijk dat ze de slang, de grote rode draak is waarover in het boek Openbaring is geprofeteerd – ze is de duivel, Satan, die alles onder de zon misleidt! Zelfs de voorgangers en ouderlingen van de religieuze wereld luisteren naar de leugens van de CCP en doen met haar mee in het verzet tegen en het veroordelen van God, en loochenen Christus van de laatste dagen. Ontmaskert hen dat niet als antichristen? Toen dacht ik eraan hoe, toen de Heer Jezus kwam om in het vlees te werken, de Joden meededen met de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën bij het veroordelen en verwerpen van de Heer Jezus in plaats van op basis van Zijn eigen woorden en werk te zoeken en te onderzoeken of Hij de Messias was. Uiteindelijk werden ze veroordeeld en gestraft door God. Ik moest lering trekken uit die bittere les! Ik breng God dank! De twijfels in mijn hart waren volledig verdampt en ik aanvaardde heel blij het werk van de laatste dagen van Almachtige God. Ik nam me ook voor standvastig te geloven in Almachtige God en Hem te volgen, hoe de voorganger ook mocht proberen om me te misleiden.

De voorganger strooit mijn man zand in de ogen en er ontbrandt een geestelijke strijd binnen het gezin

Niet lang daarna had mijn man een vochtophoping in zijn longen en werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Toen de voorganger hem bezocht, kwam de voorganger erachter dat ik al meer dan zes maanden in Almachtige God geloofde. Hij ontstak onmiddellijk in woede, stond erop dat ik dat geloof moest opgeven en stookte mijn man op om mij van gedachte te laten veranderen. Omdat mijn man de leugens die de voorganger vertelde niet onderkende, begon hij mijn geloof in de weg te staan. Ik deelde de communicatie en het getuigenis met hem dat Almachtige God de geïncarneerde God is, dat Hij de wedergekeerde Heer Jezus is, maar hij wilde gewoon niet naar me luisteren.

Daarna leek hij wel een volledig ander mens. Voordien was hij niet geïrriteerd wanneer ik hem video’s en gospelfilms toonde en de woorden van Almachtige God aan hem voorlas. Nadat hij echter met de voorganger had gesproken, verloor hij, wanneer hij niet boos op mij was, zijn geduld met ons kind. Wanneer hij zag dat ik online samenkwam met mijn broeder en zuster, liep hij de hele tijd de kamer in en uit om mij te storen en smeet hij dingen in de rondte. Waar ik me in het bijzonder zorgen over maakte was dat hij ons familiebedrijf, een hoeksteen van ons gezin, volkomen negeerde en dat gebruikte om me onder druk te zetten mijn geloof in Almachtige God op te geven. Daarnaast ging hij elke dag uit met zijn vrienden en vertelde me bij terugkomst hoeveel geld hij had verloren met gokken. Ik wist dat dit allemaal listen van Satan waren en ik er niet in mocht trappen, dat ik standvastig de ware weg moest blijven volgen en God niet mocht verraden. Mijn man bleef echter weigeren te werken en ik wist niet hoe we de huishoudelijke rekeningen of zelfs het lesgeld van ons kind konden betalen. Het was heel pijnlijk voor me hieraan te denken. Na verloop van tijd kwam de vrouw van de voorganger regelmatig bij ons thuis op bezoek om te vertellen dat ik niet in Almachtige God zou moeten geloven en zodra ze binnen was wist ze urenlang niet van ophouden. Door de tijd die ik aan het ontvangen van haar besteedde, raakte ik achterop met een deel van mijn huishoudelijk werk. Door al deze verstoringen voelde ik me heel onrustig. Hoewel ik nog altijd regelmatig bijeenkomsten met mijn broeder en zuster kon bijwonen, wist ik toch nooit meer ook maar enige vorm van inwendige kalmte te vinden.

In mijn pijn en hulpeloosheid kwam ik in gebed tot God. “Oh God! Ik weet niet hoe ik dit moet ervaren in het licht van zulke belemmeringen. Moge u mij leiden uw wil te begrijpen en toon me een pad.” Na te hebben gebeden, schoot me een passage uit Gods woorden te binnen. “Degenen naar wie God verwijst als ‘overwinnaars’ zijn degenen die nog altijd standvastig kunnen staan in hun getuigenis, en die hun vertrouwen in en toewijding aan God kunnen behouden terwijl ze onder invloed van Satan staan en door Satan worden belegerd – dat wil zeggen: wanneer ze zich onder de duistere machten bevinden. Als je ten overstaan van God, wat er ook gebeurt, nog altijd een zuiver hart kunt behouden en je oprechte liefde voor God kunt behouden, sta je standvastig in je getuigenis ten overstaan van God. Dit is waar God naar verwijst met een ‘overwinnaar’ zijn. […] Aangezien je er zeker van bent dat deze weg waar is, moet je hem tot het einde volgen; je moet je toewijding aan God in stand houden(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Je moet je toewijding aan God in stand houden).

Gods woorden voorzagen me van geloof en kracht, en stelden me in staat te begrijpen dat God mijn geloof in en toewijding aan Hem wilde testen door middel van deze aanval van Satan, waardoor ik kon groeien in mijn leven. Omdat ik reeds had vastgesteld dat Almachtige God de wedergekomen Heer Jezus was, moest ik vasthouden aan de ware weg en moest ik, hoe Satan me ook verstoorde of belemmerde, God helemaal tot het einde volgen en nooit terugkeren. Als ik toe zou geven aan de beperkingen van mijn man en mijn geloof in God op zou geven, zou dat betekenen dat ik toegaf aan Satan en God verraadde. Ik kon me in die geestelijke strijd niet overgeven aan Satan – Ik moest me vasthouden aan mijn geloof en mijn toewijding aan God, standvastig zijn op de ware weg en getuigen voor God!

Na Gods wil te hebben begrepen voelde ik me gesterkt, en had ik het geloof om dit te blijven verduren. Mijn man bleef elke dag uitgaan, maar ik werd niet meer boos op hem. In plaats daarvan sprak ik rustig met hem en was net zo zorgzaam voor hem als altijd. Tot mijn verbazing begon hij na een paar weken weer als vanouds het bedrijf te runnen. Ik wist dat dit Gods werk was en ik voelde een golf van opwinding. Ik zag dat wanneer ik me niet liet insluiten door de dingen om me heen, maar standvastig bleef in mijn getuigenis voor God, Satan beschaamd was en zich terugtrok. Ik dankte God voor het feit dat Hij me uit deze situatie had geleid. Mijn besluit God te volgen werd nog vaster na de ervaring van die spirituele strijd.

Toen ik nadacht over die hobbelige weg die ik had afgelegd, voelde ik me verontwaardigd over het gedrag van de voorganger. Toen hij werd geconfronteerd met het verschijnen en het werk van de wedergekomen Heer Jezus, onderzocht hij het niet alleen niet zelf, maar zette hij allerlei tactieken in om mij ervan te weerhouden de ware weg te aanvaarden. Hij stortte allerlei boosaardige woorden en absurditeiten over me uit om me op een dwaalspoor te zetten en liet zelfs mijn man in de weg van mijn geloof staan. Zijn acties waren zo verachtelijk! Ik dacht aan de woorden van de Heer Jezus toen hij de farizeeën ontmaskerde en veroordeelde: “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe(Matteüs 23:13). Toen de Heer Jezus Zijn werk verrichtte, waren de farizeeën bang dat de gelovigen allemaal Hem zouden volgen en dat zij hun status en levensonderhoud zouden verliezen. Daarom veroordeelden en verzetten ze zich tegen de Heer Jezus op waanzinnige wijze. Ze oordeelden Hem als iemand die slechts de zoon van een timmerman was en spraken kwaad over Hem en zeiden dat Hij demonen uitdreef door middel van de vorst van de duivels. Ze zaaiden zelfs verdeeldheid door Pontius Pilatus te vertellen dat de Heer Jezus een opstand tegen de Romeinse overheid leidde, dat Hij politieke onrust aanwakkerde. Als gevolg daarvan luisterden veel Joden blindelings naar de woorden van de farizeeën en verwierpen en veroordeelden zij de Heer Jezus. Sommigen deden zelfs mee met de farizeeën en nagelden Hem aan het kruis. Zij werden vervolgens veroordeeld en verdoemd door God. Uit de vele boosaardige handelingen van de farizeeën kan worden opgemaakt dat ze antichristen waren die de mensen ervan weerhielden de ware weg te aanvaarden, dat ze met God om de mensheid streden.

Toen ik eenmaal de essentie van de farizeeën had gezien, verwierf ik ook meer duidelijkheid over de essentie van de leiders binnen de religieuze kringen. Van de buitenkant gezien, zwaaien de voorgangers en ouderlingen met de vlag van de dienst van God en prediken altijd de Bijbel aan de gelovigen. Het ontbreekt hun echter aan ook maar de geringste kennis van God. Ze hebben de waarheid niet lief en verlangen niet naar de verschijning van de Heer. Toen Almachtige God, Christus van de laatste dagen, verscheen en begon te werken om de mensheid te redden, gingen ze, hoewel ze de woorden van God hoorden en wisten dat ze gezag en macht bezaten, niet op zoek en begonnen ze het niet te onderzoeken. In tegendeel, ze vertrouwden op hun eigen opvattingen en voorstellingen om God te veroordelen en zich tegen Hem te verzetten. Bang dat gelovigen het evangelie van de laatste dagen van Almachtige God zouden horen en Hem vervolgens zouden aanvaarden en volgen, en dat zij hun status en levensonderhoud zouden verliezen, hebben de voorgangers en ouderlingen op schandalige wijze Gods verschijnen en werk geoordeeld en veroordeeld. Ze hebben gezegd dat Christus van de laatste dagen slechts een menselijk wezen was, ze hebben de goddelijke essentie van Christus veroordeeld en ontkend, en hebben zelfs de kant van de CCP-regering gekozen. Ze werven steun voor Satan de duivel en belasteren De Kerk van Almachtige God als slechts een menselijke organisatie, en gebruiken dit om gelovigen op een dwaalspoor te zetten zodat ze Christus van de laatste dagen verwerpen. Ze weerhouden de gelovigen ervan zich tot God te wenden en bewegen hen ertoe mee te doen met hun verzet tegen God zodat ze Gods redding van de laatste dagen verliezen. Uit de handelingen van de voorgangers en ouderlingen kunnen we opmaken dat zij het struikelblok, de wegversperring zijn op het pad dat leidt naar de ingang van het koninkrijk van de hemel. Ze zijn de antichristelijke duivels die de ziel van de mensen in haar geheel opslokken! Het is precies zoals de woorden van Almachtige God zeggen: “Degenen die de Bijbel lezen in majestueuze kerken reciteren de Bijbel elke dag, maar toch begrijpt geen van hen het doel van Gods werk. Niemand van hen kent God en niemand leeft in overeenstemming met Gods hart. Ze zijn allemaal waardeloze, verachtelijke mensen, die alle vanuit de hoogte God onderwijzen. Hoewel ze met de naam van God schermen, verzetten ze zich moedwillig tegen Hem. Hoewel ze zichzelf gelovigen van God noemen, zijn ze degene die het vlees van de mens eten en zijn bloed drinken. Zulke mensen zijn allemaal duivels die de ziel van de mens verslinden, hoofd-demonen die opzettelijk degenen die op het rechte pad willen wandelen in de weg staan, en struikelblokken waarmee degenen die God zoeken belemmerd worden. En hoewel ze van ‘stevig vlees’ zijn, hoe kunnen hun volgelingen weten dat ze antichristen zijn die de mens leiden in zijn verzet tegen God? Hoe kunnen zij weten dat ze levende duivels zijn die er in het bijzonder op uit zijn hun zielen te verslinden?(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alle mensen die God niet kennen, zijn mensen die zich tegen God verzetten).

God zij dank! Toen ik de essentie van hypocrisie en haat voor de waarheid van de voorganger doorzag werd mijn besluit Almachtige God te volgen nog meer versterkt. Ik heb nu regelmatig samenkomsten met mijn broeder en zuster om communicatie over Gods woorden te delen, en door Zijn woorden heb ik enig begrip verworven van mijn eigen verdorven gezindheid. Ik ben me gaan focussen op het in de praktijk brengen van Zijn woorden in mijn leven en heb mijn plicht in de kerk zo goed mogelijk uitgevoerd. Ik voel zo’n inwendige rust en vreugde. Dat ik de kans heb het werk van de laatste dagen van Almachtige God te aanvaarden en te volgen, en het levenspad van het nastreven van een verandering in mijn gezindheid te volgen, is de grootste eer die me ooit ten deel kon vallen! Ik dank God voor Zijn liefde en redding voor mij!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud