Getuigenis over de terugkeer naar God: Mijn twistgesprek met dominee Jin, een ‘geestelijke vader’

13 oktober 2019

Door Li Xianghe, Zuid-Korea

In de elf jaar dat mijn man en ik nu gelovigen zijn, hebben we altijd samenkomsten bezocht in de kerk van dominee Jin. Hij is heel goed thuis in de Bijbel en erg bekend bij ons in de streek. Tijdens Bijbelstudie legde hij zaken altijd heel systematisch uit en als er een kwestie was die ik niet begreep, ging ik naar hem toe en dan loste hij zoiets op met behulp van passages uit de Bijbel. Op elke feestdag ging ik met wat fruit bij hem op bezoek, en hij was altijd heel vriendelijk tegenover ons hele gezin. Als er iets voorviel in ons gezin, bad hij altijd voor ons en hij was ook altijd heel liefhebbend tegenover andere gelovigen. Naar mijn gevoel was dominee Jin een oprecht dienaar van de Heer, dus ik keek naar hem op; ik adoreerde hem. Ik had het gevoel dat hij onze geestelijke vader was.

Toen had ik op een keer het geluk dat ik het evangelie van de laatste dagen hoorde van Almachtige God, en na een periode waarin ik de woorden van Almachtige God las en broeders en zusters hoorde communiceren, begon ik allerlei waarheden te begrijpen: de mysteries van Gods zesduizendjarige managementplan om de mensheid te redden, het doel van Zijn drie fasen in het werk, de mysteries van God die vlees wordt en werk doet, hoe Satan mensen verderft, hoe God middels Zijn woorden mensen oordeelt en zuivert, en de manier waarop God mensen al naar gelang hun soort selecteert en de bestemming en uitkomst van elk type persoon openbaart, en de manier waarop je volledige redding moet proberen te bereiken en het koninkrijk van de hemel moet proberen binnen te gaan. Ik zag hoe de woorden van Almachtige God alle mysteries van de Bijbel openlegden en mij zo in staat stelden waarheden te begrijpen die ik in al mijn jaren van geloof nooit had begrepen. Ik begon er in mijn hart van verzekerd te raken dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus is. Ik aanvaardde Gods werk van de laatste dagen en bracht ook mijn twee kinderen voor God; ik begon mijn zaak te runnen terwijl ik ook zo goed mogelijk mijn plicht probeerde te vervullen.

Op een keer zat ik te kijken naar een film over het evangelie op de website van De Kerk van Almachtige God, en daar kwam een dominee in voor die het werk van de laatste dagen van Almachtige God niet wilde aanvaarden en zelfs allerlei tactieken gebruikte om op een dwaze manier te verstoren en te belemmeren dat andere gelovigen dit wel zouden zoeken en aanvaarden. Ik durfde het eigenlijk niet te geloven omdat ik het gevoel had dat dominees allemaal mensen waren die vroom de Heer dienden en de leden van hun gemeenten altijd voorhielden dat ze in hun gebeden goed moesten opletten om ervoor te zorgen dat ze niet hun kans verspeelden om te worden opgenomen. Als zij hoorden dat de Heer Jezus was teruggekeerd, zouden zij dat dan niet blij aanvaarden? Waarom zouden ze dan in de weg staan? Maar niet lang daarna voltrok het verhaal van de film zich in mijn eigen leven …

Het begin van het twistgesprek: beseffen dat de dominee de wederkomst van de Heer beschimpt

Die dag was ik aan het werk in onze fruitkraam en luisterde naar de gezangen met Gods woorden. Dominee Jin kwam voorbij, groette me glimlachend en vroeg meteen waarom ik lid was geworden van De Kerk van Almachtige God. Hij zei een paar dingen waarmee hij die veroordeelde en gaf me het advies terug te keren naar onze voormalige kerk. Toen ik dat hoorde, werd ik een beetje kwaad en ik dacht: U hebt u niet eens verdiept in het werk van de laatste dagen van Almachtige God en u begrijpt de kerk niet, dus hoe kunt u die dan zomaar veroordelen? Maar toen dacht ik: Dominee Jin heeft vast de woorden van Almachtige God niet gehoord en daardoor weet hij niet dat dat de ware weg is. Maar hij begrijpt heel veel van de Bijbel en heeft de Heer vele jaren gediend en hij is altijd in afwachting geweest van de komst van de Heer. Als hij hoort dat de Heer Jezus is teruggekeerd en waarheden heeft verkondigd om de mensheid volledig te redden, dan is hij vast graag bereid om dat te aanvaarden, nietwaar? Als dominee Jin Gods werk van de laatste dagen zou aanvaarden, kon hij de andere broeders en zusters in de kerk ertoe brengen dat ook te doen. Bij die gedachte wilde ik het evangelie met dominee Jin delen, maar vanwege mijn eigen beperkte begrip was ik bang dat mijn communicatie niet duidelijk zou zijn. In mijn hart bad ik tot God en vroeg Hem om Zijn leiding. Daarna vroeg ik hem: “Dominee Jin, hoe denkt u dat de Heer zal terugkeren en ons zal meenemen naar het koninkrijk van de hemel?”

Vol zelfvertrouwen antwoordde hij: “Staat dat dan niet duidelijk in de Bijbel? ‘En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie(Matteüs 24:30). Dus als de Heer terugkomt, zal Hij op een wolk in grote heerlijkheid neerdalen, en de hele mensheid zal het aanschouwen …”

Snel gaf ik ten antwoord: “Dominee Jin, wanneer we de wederkomst van de Heer Jezus onderzoeken, kunnen we ons niet op slechts één Bijbelvers baseren. In feite profeteert de Bijbel niet alleen dat Hij op een wolk terugkomt; er zijn ook een veel profetieën over dat Hij in het geheim terugkeert, zoals ‘Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief, op een tijdstip dat u niet kent(Openbaring 3:3) en ‘Ik kom onverwacht als een dief!(Openbaring 16:15). In deze verzen wordt overduidelijk geprofeteerd dat de Heer zal terugkomen als een dief, wat verwijst naar het feit dat Hij in het geheim zal komen, dus dat Hij het ons niet zal laten weten. Dus zal de wederkomst van de Heer een geheim zijn, of zal Hij openlijk op een wolk neerdalen? Oppervlakkig beschouwd lijken deze passages elkaar tegen te spreken, maar in werkelijkheid doen ze dat niet. Dat is omdat de Heer betrouwbaar is en Zijn woorden altijd zullen uitkomen. Aangezien het geprofeteerd is, moet het absoluut uitkomen, dus kunnen we er zeker van zijn dat de wederkomst van de Heer in twee stadia zal plaatsvinden. Eerst zal Hij in het geheim komen en daarna zal Hij openlijk verschijnen. Hij is al vlees geworden en is al heimelijk onder de mensheid aan het werk geweest; Hij is Christus van de laatste dagen, Almachtige God. Almachtige God heeft het werk van het oordeel al verricht, te beginnen met het huis van God, en heeft miljoenen woorden geuit om de mensheid te zuiveren en te redden. Hij is de schapen van de bokken aan het scheiden, het koren van het onkruid, en Hij zal voorafgaand aan de grote ramp een groep overwinnaars maken. Zodra Gods geheime werk voltooid is, zal Hij grote rampen doen neerdalen, goedheid belonen en slechtheid straffen in overeenstemming met ieders daden. Daarna zal Hij op een wolk aan alle volkeren verschijnen. Op dat moment zal iedereen die zich tegen Gods werk van de laatste dagen heeft verzet, het heeft veroordeeld en geweigerd te aanvaarden wenend en met knarsende tanden aan rampen ten prooi vallen. Dat zal deze profetie in Openbaring 1:7 in vervulling doen gaan: ‘Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen.’ Maar de mensen die Gods stem herkenden in de woorden van Almachtige God, voor Zijn troon terugkeerden, Zijn werk van het oordeel in de laatste dagen aanvaardden en gezuiverd werden, zullen overblijven en Gods koninkrijk binnengaan. Het is duidelijk dat de periode waarin de Heer Jezus in het geheim werkt de tijd is waarin God de mensheid redt, en tegen de tijd dat Hij openlijk verschijnt, zal het te laat zijn om Zijn werk te aanvaarden. Dat zal de tijd voor straf zijn! Ik begreep niets van dit alles, dominee Jin, totdat ik de woorden las van Almachtige God. Alleen God kan de waarheid uitdrukken en mysteries onthullen; Almachtige God is de wederkomst van de Heer Jezus. U moet zich echt verdiepen in het werk van de laatste dagen van Almachtige God.”

Toen ik was uitgesproken, zei dominee Jin laatdunkend: “Probeer jij met jouw niveau van Bijbelkennis met mij een twistgesprek aan te gaan? Ben ik niet degene geweest die jou alles wat je weet over de Bijbel heeft bijgebracht?”

Toen ik die houding van hem zag, kreeg ik het gevoel of er een emmer koud water over me heen was gegoten. Ik dacht: Is dit dezelfde dominee Jin die ik al die jaren heb gekend? Ik beschouwde hem altijd als een heel nederig persoon. Hij zei altijd tegen ons dat wij de wijze maagden moesten zijn en oplettend de komst van de Heer moesten afwachten. Waarom streeft hij het niet na, nu hij heeft gehoord dat de Heer is teruggekomen, in plaats van zo’n schampere houding aan te nemen? Ik kon het gewoon niet echt begrijpen, maar wilde toch proberen hem het advies te geven om zich erin te verdiepen, dus ik antwoordde: “Gods wijsheid gaat alles te boven, dominee Jin, en als mensen kunnen wij die wijsheid niet doorgronden. Hoe kunnen wij zomaar eigenmachtig afbakenen hoe de Heer zou moeten komen en werken? We weten allemaal dat de farizeeën de Schrift op hun duimpje kenden, maar toen de Heer Jezus kwam werken herkenden zij Hem niet alleen niet als de Heer, maar streefden Zijn nieuwe werk zelfs niet na en onderzochten het niet. In plaats daarvan waren ze zo arrogant om vast te houden aan de letter van de Schrift en bakenden ze het werk en de woorden van de Heer Jezus af op grond van hun eigen noties en voorstellingen. Uiteindelijk nagelden ze de Heer Jezus aan het kruis en werden ze door God gestraft. Denkt u heus, dominee Jin, dat veel over de Bijbel weten hetzelfde is als God kennen? Wij zouden een lesje moeten leren van de farizeeën en met een open geest Gods werk van de laatste dagen moeten nastreven en onderzoeken. Dat is de enige manier waarop we het verschijnen van de Heer kunnen verwelkomen!”

Dominee Jin wist niet hoe hij hierop moest reageren, dus hij zei kribbig: “Aangezien jij in de loop van je jaren van geloof in de Heer zo’n enthousiaste navolger bent geweest, zal ik voor je bidden. Je moet zo snel mogelijk uit die kerk zien weg te komen!” En daarna vertrok hij met opgestoken zeil.

Toen hij was vertrokken, dacht ik na over zijn houding tegenover de komst van de Heer en ik had het idee dat hij in de verste verte niet de indruk wekte van iemand die vol verlangen uitkeek naar Zijn wederkomst. Maar daarna bedacht ik hoe hij de Heer vele jaren had gediend en zich zo erg had uitgeput in zijn werk voor de Heer – was dat dan niet uit hoop op de wederkomst van de Heer? Misschien kwam het doordat ik niet voldoende was uitgerust met de waarheid en mijn communicatie niet helder genoeg was. Ik bedacht dat ik, als hij nog eens langskwam, mijn best zou doen om met hem te praten over Gods werk van de laatste dagen.

Nogmaals een twistgesprek: de dominee dreigt me met verbanning om te maken dat ik de ware weg opgeef

Er waren nauwelijks een paar dagen verstreken toen dominee Jin weer langs de fruitkraam kwam. In het begin was ik erg opgetogen, omdat ik dacht dat hij de Bijbel had doorgekeken en inzicht had verworven in de wederkomst van de Heer. Maar tot mijn verbazing zei hij zelfvoldaan: “Diaken Li, in de Bijbel staat: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan’ (Handelingen 1:11). Dat vers is heel helder. De Heer Jezus voer ten hemel op een witte wolk, en wanneer Hij terugkomt, zal dat beslist ook op een witte wolk zijn.” Toen ik zag dat dominee Jin nog steeds zeker wist dat de Heer in de laatste dagen op een wolk terug zou keren, was ik een beetje in de war en ik dacht: De vorige keer hadden we het erover dat de Bijbel ook profeteert dat Hij in het geheim zal komen. Ik had gedacht dat dominee Jin terug zou gaan en zich erin zou verdiepen, dus waarom denkt hij dit nog steeds? Dominee Jin ging maar door over hoe de Heer moest terugkomen op een wolk, alsof hij mij daarvan moest en zou overtuigen, en ik maakte me een beetje ongerust. “Ik ben er wel absoluut van overtuigd dat het werk van Almachtige God de ware weg is, maar ik begrijp de waarheid nog niet voldoende en hij is al vele jaren een gelovige en dominee. Hij weet zo veel over de Bijbel. Stel dat ik niet genoeg inzicht heb en misleid word door al die dwaasheden?”

Ik bad snel in stilte tot God en vroeg om Zijn leiding om niet te worden misleid door de misvattingen die dominee Jin spuide. Daarop dacht ik aan een passage uit Gods woorden die broeders en zusters uit De Kerk van Almachtige God me hadden voorgelezen: “De mens gelooft dat Jezus na de kruisiging en opstanding naar de hemel terugkeerde op een witte wolk en zijn plaats innam aan de rechterhand van de Allerhoogste. De mens stelt zich dat op eenzelfde manier voor: Jezus zal weer op een witte wolk (deze wolk verwijst naar de wolk waarop Jezus reed toen Hij naar de hemel terugkeerde) afdalen onder degenen die duizenden jaren wanhopig naar Hem hebben verlangd en dat Hij de gestalte zal hebben en de kleding zal dragen van de Joden. Nadat Hij onder de mensen is verschenen zal Hij hun voedsel geven en levend water voor hen laten stromen en Hij zal onder de mensen leven, vol genade en liefde, levend en echt. Enzovoorts. Toch is dit niet wat Jezus de Redder heeft gedaan; Hij heeft het tegenovergestelde gedaan van wat de mens zich heeft voorgesteld. Hij is niet afgedaald onder degenen die zozeer naar Zijn terugkeer hebben verlangd en Hij is niet rijdend op een witte wolk aan alle mensen verschenen. Hij is al aangekomen, maar de mens kent Hem niet en blijft onwetend van Hem. De mens kijkt slechts doelloos naar Hem uit, niet vermoedend dat Hij al op een witte wolk is afgedaald (de witte wolk die Zijn Geest, Zijn woorden en Zijn gezindheid in al haar aspecten en alles wat Hij is) en Hij is nu onder een groep mensen die Hij in de laatste dagen tot overwinnaars zal maken(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’). Gods woorden vertellen ons duidelijk dat de ‘witte wolk’ Gods Geest is, Gods woorden, en Gods gezindheid en alles wat Hij heeft en is. Het is absoluut niet iets tastbaars. Terwijl God in het geheim aan het werk is, zullen wij de Heer Jezus niet op een witte wolk zien terugkeren; dat zullen we pas zien nadat Gods geheime werk is voltooid. Deze passage in Gods woorden is heel duidelijk; aangezien ik dacht dat dominee Jin het vast en zeker zou begrijpen als hij die woorden hoorde, las ik die aan hem voor. Zodra ik klaar was, en nog voordat ik verder iets kon zeggen, trok dominee Jin verbazingwekkend genoeg een lang gezicht en zei schamper: “De Bijbel is kristalhelder over de kwestie betreffende de manier waarop de Heer zal terugkeren. Waarom zou je nog een boek lezen? Ik heb de Heer vele jaren als dominee gediend – dacht je nu echt dat je meer begrijpt dan ik? En bovendien, als datgene wat jij gelooft echt de ware weg zou zijn, waarom zouden leiders uit de hele religieuze wereld dat dan veroordelen? Ik dring er bij je op aan om onmiddellijk om te keren. Eerst dacht ik nog dat ik diaken Pu (mijn echtgenoot) zover kon krijgen om er bij jou op aan te dringen terug te keren naar onze kerk – ik had nooit gedacht dat je zo koppig zou zijn. Als je erop staat om te blijven geloven in de woorden van Almachtige God, kun je het mij niet kwalijk nemen dat ik de noodzakelijke actie onderneem. Ik zal een rapport opmaken voor de kerk dat jij gelooft in een ketterij en ik laat je uit de kerk verbannen. Ik zal ervoor zorgen dat iedereen bij jou uit de buurt blijft en je verwerpt.”

Toen ik dat hoorde, was ik verbijsterd. Ik dacht: Ik ben meer dan tien jaar lid van die kerk geweest en ik heb het gevoel dat de broeders en zusters daar bijna familie zijn. Nu ik de wederkomst van de Heer Jezus heb verwelkomd, wilde ik het evangelie van de laatste dagen met u delen zodat u het kon aanvaarden en hen eveneens kunt voorgaan naar de kudde. Maar u streefde er niet naar en aanvaardde het niet alleen niet, u zette de waarheid op zijn kop en beweerde ten onrechte dat mijn geloof ketters is en u wilde mij uit de kerk schoppen. Zo hoort iemand die de Heer al die jaren heeft gediend, zich niet te gedragen. Toen moest ik eraan denken dat mijn man een paar dagen eerder tegen me had geschreeuwd: “Dominee Jin heeft in de kerk gezegd dat iedereen die in Almachtige God gelooft uit de kerk zal worden gezet. Ben je niet bang dat je eruit wordt geschopt als je daarin blijft geloven? Wat moeten we doen als de andere broeders en zusters niets meer met ons te maken willen hebben? Sommigen van hen zijn er al achter gekomen en doen zelfs alsof ze ons niet zien als ze langs de fruitkraam lopen. Je kunt voortaan niet meer naar De Kerk van Almachtige God gaan!” Nu al die feiten duidelijk voor me lagen, besefte ik eindelijk dat dominee Jin gelovigen ervan weerhield Gods werk van de laatste dagen te onderzoeken door ze te dreigen met verbanning. Het was zo verachtelijk, zo sinister. Ik dacht vroeger altijd dat hij al die jaren de Heer had gediend, dat hij nederig was en liefde in zijn hart had voor andere gelovigen. Maar hij bleek vals te zijn; hij misleidde anderen. Toen schoot die film me te binnen – die dominees en ouderlingen uit religieuze kringen die voor de ogen van gelovigen net deden of ze nederig en vroom waren, maar die achter die façade allerlei tactieken, allerlei methoden gebruikten om hen ervan te weerhouden Gods werk van de laatste dagen te onderzoeken en te aanvaarden. Nu ik zag dat het gedrag van dominee Jin precies zo was als dat van de dominees in die film, voelde ik weerzin en de hoogachting die ik voor hem had gekoesterd stortte in een oogwenk in. Op dat moment ging ik gewoon door met mijn bezigheden en besteedde ik geen aandacht meer aan hem. Zodra hij zag dat ik niet meer op hem lette, sloop hij weg.

Voortgaand op de ware weg maar vervloekt door de dominee

De twee weken daarop kwam dominee Jin af en toe langs bij de fruitkraam om met me te praten, en probeerde hij me over te halen naar zijn kerk terug te keren, waar ik nooit in toestemde. Toen hij zag dat ik niet wilde luisteren, sloeg zijn vernedering om in woede.

Op een dag kwam dominee Jin op mijn fruitkraam af gestormd, en hij noemde me niet meer “diaken Li”, maar zei: “Moeder van Xiangming (mijn zoon heet Xiangming), wees toch niet zo’n dwaas! In de Bijbel staat duidelijk: ‘Jezus […] zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan’ (Handelingen 1:11). Dus wanneer de Heer terugkomt, zal Hij absoluut zeker op een witte wolk zitten – laat dat gedoe van Almachtige God toch los! En bovendien: als je daar dan in wilt geloven, ga je gang, maar moet je je twee kinderen er nu echt in meeslepen? Diaken Pu heeft altijd zo’n vroom gezin gehad, en zelfs de grootouders van de kinderen waren tijdens hun leven vroom. Ik kan niet toestaan dat de naam van jullie familie door het slijk wordt gehaald!” Ik was verontwaardigd toen ik hem dat hoorde zeggen en dacht: Ik heb het werk van de laatste dagen van Almachtige God aanvaard, wat betekent de voetstappen van het Lam volgen en opgenomen worden voor Gods troon. Dit is een ongelooflijk geweldig iets, dus hoe kunt u dan zeggen dat ik de naam van mijn familie door het slijk haal? En wat nog schokkender is, is dat u niet alleen wilt voorkomen dat ik in Almachtige God geloof maar zelfs probeert om de geloofsvrijheid van mijn kinderen te controleren. Hoe kunt u ons onderzoek naar de ware weg proberen te reguleren? Daarna berispte ik hem uit gerechtvaardigde boosheid: “Gods schapen gehoorzamen Gods stem. Niemand kan het geloof van een ander in God dwarsbomen. Mijn kinderen hebben de woorden van Almachtige God gelezen en zij begrijpen dat het Gods stem is. Dat is de leiding van God! Toen ik vroeger naar de kerk ging om na te streven en te onderzoeken, waren mijn kinderen niet geïnteresseerd, maar nu willen ze met me mee naar De Kerk van Almachtige God. Zij hebben hun eigen geloofsvrijheid en ik leg hun geen beperkingen op. Waarom probeert u de geloofsvrijheid van onze kinderen in te perken?” Dominee Jin kon daar niets tegenin brengen, dus zei hij alleen een paar kwade, lelijke dingen om mij te vervloeken en toen beende hij weg. Ik was geschokt door zijn gedrag. Ik voelde me wel ontdaan, maar vooral in de war. Ik dacht: Vroeger bad dominee Jin altijd om de zegen over ons gezin af te roepen, dus waarom doet hij nu dan zo gemeen? Komt het werkelijk doordat ik het werk van de laatste dagen van Almachtige God heb aanvaard dat hij zo hatelijk en tiranniek doet? Ik snapte er niets van.

Na verloop van tijd deelde ik het evangelie van de laatste dagen met twee zusters uit mijn oude kerk. Zij wilden graag luisteren naar de woorden van Almachtige God en namen regelmatig contact met me op. Maar niet lang daarna kwam dominee Jin erachter dat zij zich verdiepten in Gods werk van de laatste dagen. Ik weet niet wat voor tactieken hij gebruikte om hen te bedreigen, maar ze namen geen contact meer met me op en begonnen me opzettelijk te ontlopen. Ik was niet alleen verdrietig, maar ook boos, en ik moest denken aan de woorden van de Heer Jezus waarmee Hij de farizeeën berispte: “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe(Matteüs 23:13). Dominee Jin weigerde niet alleen zelf Gods werk van de laatste dagen te aanvaarden, maar hij deed er ook alles aan wat hij maar kon om te voorkomen dat de andere broeders en zusters dat nastreefden en onderzochten. Hij dreigde mensen zelfs met verbanning uit de kerk om maar te verhinderen dat ze het werk van de laatste dagen van Almachtige God zouden aanvaarden. Is dat niet precies als de farizeeën die gelovigen verhinderden het verlossingswerk van de Heer Jezus te aanvaarden? Niet alleen weigerden zij zelf Gods redding te aanvaarden, ze sleurden ook andere broeders en zusters met zich mee de hel in. Dat zal zeker veroordeeld worden door God!

Door Gods woorden zie ik duidelijk het ware gezicht van de dominee

Tijdens een latere bijeenkomst vertelde ik dat allemaal aan de broeders en zusters die er waren, en zuster Li las me een paar passages van Gods woorden voor: “Willen jullie weten wat er aan de wortel van de tegenstand van de farizeeërs tegen Jezus ligt? Willen jullie de essentie van de farizeeërs kennen? Ze zaten vol fantasieën over de Messias. Sterker nog, ze geloofden alleen dat de Messias zou komen, maar de waarheid van het leven zochten ze niet. En dus wachten ze zelfs in de huidige tijd nog op de Messias, want ze kennen de weg van leven niet, en ze weten niet wat de weg van de waarheid is. Hoe, zeggen jullie, kunnen zulke dwaze, eigenwijze en onwetende mensen de zegen van God ontvangen? Hoe kunnen ze de Messias zien? Ze stonden tegen Jezus op omdat ze niet wisten waar het werk van de Heilige Geest heen leidde, omdat ze de weg van de waarheid die door Jezus onder woorden was gebracht niet kenden en bovendien de Messias niet begrepen. En omdat ze de Messias nog nooit hadden gezien, en nog nooit in het gezelschap van de Messias hadden verkeerd, maakten ze de fout om zich tevergeefs aan de naam van de Messias vast te klampen en zich ondertussen op alle mogelijke manieren tegen het wezen van de Messias te verzetten. In essentie waren deze farizeeërs koppig, arrogant en gehoorzaamden ze de waarheid niet. Het principe van hun geloof in God is als volgt: Hoe wijs je preken ook zijn, hoe hoog je gezag, jij bent Christus niet tenzij je Messias wordt genoemd. Zijn dit geen ongerijmde en belachelijk ideeën?(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben). “Degenen die de Bijbel lezen in majestueuze kerken reciteren de Bijbel elke dag, maar toch begrijpt geen van hen het doel van Gods werk. Niemand van hen kent God en niemand leeft in overeenstemming met Gods hart. Ze zijn allemaal waardeloze, verachtelijke mensen, die alle vanuit de hoogte God onderwijzen. Hoewel ze met de naam van God schermen, verzetten ze zich moedwillig tegen Hem. Hoewel ze zichzelf gelovigen van God noemen, zijn ze degene die het vlees van de mens eten en zijn bloed drinken. Zulke mensen zijn allemaal duivels die de ziel van de mens verslinden, hoofd-demonen die opzettelijk degenen die op het rechte pad willen wandelen in de weg staan, en struikelblokken waarmee degenen die God zoeken belemmerd worden. En hoewel ze van ‘stevig vlees’ zijn, hoe kunnen hun volgelingen weten dat ze antichristen zijn die de mens leiden in zijn verzet tegen God? Hoe kunnen zij weten dat ze levende duivels zijn die er in het bijzonder op uit zijn hun zielen te verslinden?(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alle mensen die God niet kennen, zijn mensen die zich tegen God verzetten).

Zuster Li deelde deze communicatie: “Gods woorden leggen heel duidelijk uit wat de wortel is van het feit dat de farizeeën en de huidige religieuze leiders God veroordelen en weerstaan. Het komt vooral door hun arrogante natuur dat ze Gods werk niet begrijpen en de waarheid absoluut niet nastreven. Zij houden eigenlijk zichzelf staande; zij minachten en haten de waarheid. Ze zijn precies als de joodse farizeeën die altijd in de tempel de Schrift aan het uitleggen waren en voor gelovigen baden, en die zelfs op straathoeken stonden te bidden, zodat ze werkelijk devoot leken. Echter, toen de Heer Jezus kwam werken, zagen de farizeeën wel duidelijk dat Zijn woorden gezag en kracht bevatten, maar ze bleven arrogant en hielden koppig vast aan hun eigen noties en voorstellingen, en ze dachten dat wie geen Messias werd genoemd, niet God kon zijn. Zij dachten dat wie hen niet van de Romeinse bestuur redde, niet God was, dus streefden ze het niet na en onderzochten ze het niet, en al helemaal aanvaardden ze het werk van de Heer Jezus niet. En zo konden zij hun eigen status en inkomen in stand houden, en zij bedachten moedwillig geruchten en legden valse getuigenissen af om de Heer Jezus maar als gekken te veroordelen en valselijk te beschuldigen. Ze deden alles wat ze maar konden om gelovigen ervan te weerhouden de Heer te volgen, en uiteindelijk spanden ze samen met de machthebbers om Hem aan het kruis te nagelen. Dit was een enorme zonde. De farizeeën deden wel net of ze God dienden, maar heimelijk dienden ze hun eigen doel en zetten ze alles op alles in het belang van hun status en inkomen. Toen de Heer Jezus kwam om te werken en de mensheid te redden, werden ze Zijn vijanden, zodat ze gelovigen stevig in hun eigen greep konden houden. Als je de feiten bekijkt van de manier waarop de farizeeën de Heer Jezus behandelden, wat hun houding was tegenover de waarheid en de manier waarop ze als waanzinnigen mensen bij God vandaan sleurden, is het duidelijk dat ze in essentie antichristen waren die de waarheid haatten.

En bekijk dan de dominees en ouderlingen in de religieuze wereld vandaag de dag. Die zijn heel vertrouwd met de Bijbel, in staat om veel uit de Schrift en de theologie uit te leggen, aan de buitenkant lijken ze heel nederig en vroom, en gelovigen denken allemaal dat ze mensen zijn die uit de grond van hun hart de Heer dienen en adoreren hen oprecht. Echter, nu God in het vlees is teruggekeerd om te werken, herkennen die dominees en ouderlingen Hem absoluut niet, en in plaats daarvan gedragen ze zich op een arrogante, zichzelf verheerlijkende manier; koppig houden ze vast aan hun eigen noties en voorstellingen en ze hebben totaal geen hart met ontzag voor God. Zij weigeren het werk van de laatste dagen van Almachtige God na te streven en te onderzoeken. Denk daar maar eens over na – ze weten heel goed dat De Kerk van Almachtige God al jaren getuigenis heeft afgelegd van het feit dat de Heer is teruggekeerd; de door Almachtige God verkondigde woorden, films over het evangelie en allerlei soorten video’s waarin wordt getuigd van Gods werk van de laatste dagen staan al heel lang online. Mensen van alle denominaties die de waarheid liefhebben, hebben Gods stem gehoord, en zijn een voor een voor Almachtige God verschenen door het streven naar en het onderzoeken van Gods werk van de laatste dagen. Maar hoeveel van de dominees en ouderlingen in religieuze kringen hebben zich ingespannen om te streven naar Gods werk van de laatste dagen en dat te onderzoeken? En hoeveel hebben dat aanvaard? De meeste religieuze leiders hebben simpelweg op grond van hun eigen noties en voorstellingen het werk van de laatste dagen van Almachtige God veroordeeld en ze hebben allerlei tactieken gebruikt om gelovigen onder het mom van het beschermen van hun kudde, te strikken en in hun greep te houden. Zij staan de leden van hun gemeenten niet toe om de ware weg te onderzoeken of te aanvaarden, maar woest proberen touw te trekken met God om Zijn volk. Staan ze dan niet te kijk als antichristen? Neem bijvoorbeeld deze dominee Jin: toen hij Gods werk van de laatste dagen tegenkwam, weigerde hij niet alleen dat na te streven, maar kwam hij ook aanzetten met zijn oude kwalificaties, omdat hij zichzelf als zo doorkneed in de Bijbel en zo vertrouwd met de Bijbel beschouwde dat hij blindelings bleef vasthouden aan de Bijbelverzen over de Heer Jezus die neerdaalt op een wolk. Hij weersprak en weigerde de profetieën te aanvaarden dat de Heer Jezus in het geheim zou komen en deed zelfs zijn uiterste best om het werk van de laatste dagen van Almachtige God te veroordelen en gelovigen ervan te weerhouden om de ware weg te onderzoeken. Bovendien probeerde hij gelovigen die Gods werk van de laatste dagen al hadden aanvaard, te misleiden, intimideren en bedreigen, waarbij hij zelfs de tactiek gebruikte om hen te vervloeken in zijn pogingen om hen te verstoren. Hij wil niemand toestaan Almachtige God te volgen. Uit de manier waarop dominees en ouderlingen de wederkomst van de Heer benaderen kunnen we zien dat ze een arrogante natuur hebben en een diepe haat koesteren tegen de waarheid; zij weigeren pertinent de waarheid te aanvaarden. Zij zijn de antichristen die worden onthuld door Gods werk van de laatste dagen – zij zijn de farizeeën van vandaag de dag! God echter is almachtig en Hij gebruikt Zijn wijsheid op basis van het bedrog van Satan, dus laat God ons inzicht verwerven door de verstoring en belemmeringen van de dominees en de ouderlingen, zodat we hun ware gezicht kunnen zien als hypocrieten die de waarheid haten. Dat is de enige manier waarop we hen totaal kunnen afwijzen in ons hart, kunnen ontsnappen aan de greep van die antichristen en onwrikbaar Almachtige God volgen.”

Knikkend zei ik: “Deze communicatie komt me heel begrijpelijk voor. Vroeger had ik een gebrek aan inzicht op dit terrein en ik was onder de indruk van de schijnbare vroomheid van dominee Jin. Ik dacht dat hij oprecht de Heer diende, en toen ik die film zag waarin de dominees en de ouderlingen vasthielden aan de Bijbel en andere gelovigen ervan weerhielden zich tot God te wenden, geloofde ik nog steeds dat dominee Jin onmogelijk zo kon zijn, waarbij ik simpelweg afging op mijn eigen noties en voorstellingen verliet. Ik dacht dat hij de Bijbel zo goed begreep en zo’n vrome dienaar van de Heer was, dat als hij het nieuws hoorde over de wederkomst van de Heer, hij beslist met nederigheid zou nastreven. Maar toen ik had ervaren dat hij keer op keer probeerde mij te hinderen en te verstoren, besefte ik eindelijk dat Gods woorden de natuur en essentie van mensen openbaren. Het maakt niet uit of het een dominee is of een gewone gelovige – zolang zij weigeren de waarheid te aanvaarden, arrogant zijn en zich op grond van hun noties en voorstellingen tegen Gods werk verzetten, is hun essentie hetzelfde als die van de farizeeën. Toen was ik in staat om de misleiding en hypocrisie van dominee Jin duidelijk te zien. Toen hij hoorde van de komst van de Heer, was hij absoluut niet van plan die na te streven of te onderzoeken. Hij aanvaardde die niet alleen niet, maar veroordeelde die zomaar en verzette zich ertegen, en hij dwarsboomde andere gelovigen om te voorkomen dat zij Gods werk van de laatste dagen zouden onderzoeken of aanvaarden. Toen ik weigerde me door hem te laten inperken en nog steeds Gods werk van de laatste dagen aanvaardde, zette hij alles op alles om me te verstoren en vervloekte hij me zelfs. Hij dient helemaal de Heer niet! Hij brengt geen gelovigen tot God. Integendeel, hij laat gelovigen hem volgen en verzet zich intussen tegen Gods werk van de laatste dagen, zodat ze de kans mislopen op Gods redding in de eindtijd. Hij is een hedendaagse hypocriete farizeeër en een hindernis, een struikelblok voor anderen op het pad naar de toegang tot het hemelse koninkrijk. Hij is een slechte demon die onze zielen verzwelgt!”

Als ik nu terugdenk aan alle pogingen van dominee Jin om mij in de weg te staan, heb ik talloze gevoelens, en ik ben met name dankbaar voor Gods redding! Telkens wanneer hij passages uit de Bijbel uit hun context haalde in een poging om mij te misleiden, onderwees en leidde God mij om zijn dwalingen te weerleggen. En ook de communicatie van de andere broeders en zusters hielp me de essentie van haat jegens de waarheid en vijandschap tegen God van de dominees en ouderlingen te zien, en die voorkwam dat ik in verwarring raakte door de dwalingen die dominee Jin verspreidde waardoor ik Gods redding zou zijn misgelopen. Ik ben werkelijk dankbaar voor Gods bescherming waardoor ik kon ontkomen aan de misleidingen en valstrikken van de farizeeën en antichristen uit de religieuze wereld en naar God kon terugkeren. Ook heb ik te doen met de broeders en zusters die door de dominees en ouderlingen om de tuin zijn geleid, die niet het werk van de laatste dagen van Almachtige God nastreven, onderzoeken of durven te aanvaarden. Ik heb gezien dat, wat betreft het verwelkomen van de komst van de Heer, we niet zomaar blindelings een ander kunnen volgen of maar alles moeten geloven wat een ander te zeggen heeft – we moeten ons richten op het horen van Gods stem, meer bidden, de waarheid zoeken, en dingen zien in overeenstemming met Gods woorden. Dat is de enige manier om de wederkomst van de Heer te verwelkomen. Anders raken we Gods redding kwijt!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie