De ware gedaante van mijn ‘spirituele ouder’

20 september 2020

Door Li Xianghe, Zuid-Korea

Kort nadat ik Almachtige Gods werk van de laatste dagen had aanvaard, zag ik een film getiteld Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg op de website van De Kerk van Almachtige God. Sommige dominees en ouderlingen in de film aanvaardden Almachtige Gods werk niet en deden hun best om gelovigen ervan te weerhouden om de ware weg te zoeken. Dat verontrustte me, want ik zag dominees en ouderlingen als vrome leiders die de Heer dienden. Ze leerden ons altijd om geduldig uit te zien naar de Heer, zodat we de komst van de Heer niet zouden missen. Als ze ontdekten dat de Heer Jezus was teruggekeerd, zouden ze Hem met vreugde moeten aanvaarden. Waarom zouden ze ons tegenhouden? Ik dacht aan dominee Jin, die in mijn oude kerk de leider was. Hij was een zorgzame spirituele gids en verlangde naar de terugkeer van de Heer. Als hij wist dat de Heer echt was teruggekeerd zou hij in de zevende hemel zijn en het meteen aanvaarden. Ik besloot mezelf te wapenen met de waarheid om het evangelie met hem te delen. Maar het liep niet zoals ik had verwacht, en het verhaal van de film speelde zich voor mijn ogen af, deze keer in het echt.

Op een dag kwam dominee Jin me opzoeken bij onze fruitkraam en vroeg me meteen: “Ben je naar De Kerk van Almachtige God geweest?” Toen zei hij enkele vreselijke en onware dingen over de kerk: “Die kerk zegt dat God is teruggekeerd in het vlees. Dat is onmogelijk.” Ik was erg verbaasd en van streek toen ik hem dat hoorde zeggen. Ik dacht: de Heer leert ons om niet over anderen te oordelen. U weet niets van die kerk en hebt Almachtige Gods werk van de laatste dagen niet onderzocht. Hoe kunt u het zo snel veroordelen? Maar toen dacht ik bij mezelf: hij heeft de woorden van Almachtige God zeker niet gehoord, dus hij weet niet dat het de waarheid is. Als hij wist dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is die ons alle waarheden brengt die de mens reinigen en redden, weet ik zeker dat hij het zou aanvaarden. Dus ik zei tegen dominee Jin: “Dominee, u zegt dat de Heer niet nog eens kan terugkeren in het vlees. Berust dat op de woorden van de Heer? Heeft Hij dat ooit gezegd in de Schriften?”

Zelfverzekerd gaf hij antwoord op mijn vraag: “Dat staat inderdaad in het evangelie van Matteüs: ‘Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister(Matteüs 24:30). In grote luister zal de Heer opnieuw komen en terugkeren op een wolk zodat iedereen Hem kan aanschouwen. De hele religieuze wereld erkent dit feit. Elke christen wacht tot Hij verschijnt op een wolk, dus hoe zou Hij kunnen terugkeren in het vlees?” Ik liet hem geduldig uitspreken en zei toen: “Dominee, er staan veel profetieën in de Bijbel over de terugkeer van de Heer. Het is kortzichtig en verkeerd om vast te houden aan één vers.” “Ja, sommige profetieën zeggen dat de Heer terugkeert op een wolk, maar er zijn er ook vele over Zijn heimelijke komst, zoals, ‘Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief, op een tijdstip dat u niet kent(Openbaring 3:3). ‘Ik kom onverwacht als een dief!(Openbaring 16:15), ‘En rond middernacht werd er geroepen: “Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten”(Matteüs 25:6).” “Deze verzen voorspellen dat de Heer komt als een dief, en heimelijk terugkeert in de nacht, terwijl weinigen ervan weten. Als de Heer openlijk zou terugkeren op een wolk, zou dan niet iedereen Hem zien? Dan zou het niet nodig zijn om het uit te roepen of te getuigen.” “Als de Heer inderdaad openlijk zou terugkeren op een wolk, zoals we aanvankelijk geloofden, hoe verklaart u dan de profetieën dat Hij heimelijk zou komen?” “De Heer is getrouw en Zijn woorden zijn nooit leeg. Wat Hij zegt, zal altijd gebeuren.” “Dus we zeggen met zekerheid dat Zijn terugkeer twee fasen zal hebben. Eerst komt Hij heimelijk. Dan openbaart Hij Zich aan de hele mensheid. Lang geleden werd God vlees om heimelijk onder de mensen te werken. Hij is Almachtige God, Christus van de laatste dagen.” “Hij verricht Zijn werk van het oordeel dat begint met Gods huis, drukt alle waarheden uit die de mens reinigen en redden, en zal een groep overwinnaars maken. Als Gods geheime werk is voltooid, zal Hij veel rampen ontketenen, goede mensen belonen en alle slechte mensen straffen. Op een wolk zal Hij terugkeren en openlijk verschijnen aan alle volken. In die tijd, zal iedereen die Almachtige God weerstaat, worden weggevaagd door de rampen en huilen en jammeren.” “Hiermee komt eindelijk Openbaring 1:7 in vervulling, waar staat: ‘Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen.’ Wie Almachtige Gods woorden echt herkent als Gods stem, keert zich naar Hem, aanvaardt Gods oordeel, wordt gereinigd wordt door God beschermd tegen de rampen en gaat rechtmatig Gods koninkrijk binnen.” “Gods heimelijke werk is het werk om de mensheid te redden. Als Hij openlijk aan de mens verschijnt, is het te laat om Hem te aanvaarden. Dan zullen de slechten worden gestraft.” “Ik begrijp dit allemaal doordat ik Almachtige Gods woorden heb gelezen en aanvaard.” “Ik heb ingezien dat alleen God de waarheid kan openbaren en dit mysterie kan ontsluieren en Almachtige God is de teruggekeerde Heer Jezus.” Toen zei ik tegen dominee Jin dat ik bad dat hij Almachtige Gods werk van de laatste dagen zou onderzoeken.

Hij keek me vals aan en zei tegen me: “Je weet niet veel van de Bijbel en toch preek je tegen mij? Heb ik je niet alles geleerd wat je van de Bijbel weet?” Ik was echt teleurgesteld dat hij zo tegen me sprak. Was dit de dominee Jin die ik had gekend? Hij had altijd, tenminste dat vond ik, een nederig man geleken. Hij hield ons allemaal voor om wijze maagden te zijn en bereid te zijn om de Heer te verwelkomen als Hij terugkeert. Maar nu keek hij helemaal niet uit naar de terugkeer van de Heer en spotte er zelfs mee. Ik begreep het niet en wilde hem echt helpen, dus ik zei: “U weet veel meer van de Bijbel dan ik, dus u zou een nederig hart moeten hebben en moeten uitkijken naar de terugkeer van de Heer. U moet het onderzoeken. Elke farizeeër kende de Schriften uit zijn hoofd en dacht dat God kennen hetzelfde was als de Schriften kennen. Maar toen de Heer Jezus kwam om te werken, onderzochten ze het niet. Ze hielden alleen vast aan de Schriften, en dachten dat alleen de Ene genaamd ‘Messias’ God kon zijn en dat alleen iemand die ze kon bevrijden van de Romeinen God kon zijn. Vanwege hun noties veroordeelden ze het werk van de Heer Jezus en lieten Hem ten slotte kruisigen. Ze beledigden God en riepen Zijn straf over zich af.” Toen zei ik: “Als mensen veel van de Bijbel weten, denkt u dat dat betekent dat ze God kennen en de Heer niet weerstaan? We moeten leren van de farizeeërs en hun fouten, en niet zonder meer Almachtige Gods werk van de laatste dagen verwerpen.” “We moeten onbevooroordeeld zijn en openstaan voor Gods stem. Alleen dan kunnen we echt de Heer verwelkomen.” Toen hij zag dat ik niet luisterde naar zijn advies, zei hij verbitterd: “Omdat je al die jaren als gelovige zo vroom bent geweest, zal ik voor je bidden. Ga weg bij De Kerk van Almachtige God.” Toen stormde hij kwaad weg.

Toen hij weg was, dacht ik: waarom neemt hij de terugkeer van de Heer niet serieuzer? Hij zegt altijd dat we moeten zoeken met een nederig hart. Waarom gedraagt hij zich zo anders? Ik had altijd gedacht dat dominee Jin mijn spirituele ouder in het geloof was. Ik kon hem zo ongeveer alles vragen, en dan antwoordde hij altijd geduldig met een Bijbelvers. Hij vroeg hoe het met mijn familie ging en hoe iedereen het maakte, en bad voor ons als we problemen hadden. Hij had altijd in de Heer geloofd, hard gewerkt en zich helemaal gegeven. Was dat niet allemaal voor de terugkeer van de Heer? Ik besloot te wachten. Ik wilde opnieuw met hem praten over Gods werk van de laatste dagen.

Een paar dagen later kwam dominee Jin weer naar onze fruitkraam. Ik dacht dat hij zeker in de Bijbel had gekeken en nu besefte hoe de Heer terugkeert en werkt. Maar nee, tot mijn verbazing zei hij: “Diaken Li, in de Bijbel staat: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan’ (Handelingen 1:11). Dat is heel duidelijk en glashelder. De Heer Jezus is ten hemel gevaren op een witte wolk in de gedaante van een Joodse man, dus zal Hij terugkeren op een witte wolk in de gedaante van een Joodse man. Ze hebben tegen je gelogen. Je moet terugkomen.” Hij hield vast aan het idee dat de Heer naar ons terugkeert op een wolk, en veroordeelde en verwierp het werk van Almachtige God. Ik begreep het niet en dacht: er zijn zoveel profetieën in de Bijbel over de terugkeer van de Heer. Waarom onderzoekt hij die helemaal niet? Toen dacht ik aan een passage uit Almachtige Gods woorden. Ik las hem de dominee voor. “Ik zeg jullie, wie in God gelooft vanwege de tekenen, behoort zeker tot de categorie die vernietigd zal worden. Wie de woorden van Jezus die naar het vlees is teruggekeerd niet kan accepteren is zeker het nageslacht van de hel, de afstammeling van de aartsengel, de categorie die aan de eeuwigdurende vernietiging zal worden onderworpen. Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een witte wolk dit de openbare verschijning van de zon der rechtvaardigheid zal zijn. Misschien is dat een tijd voor je van veel sensatie. Toch moet je weten dat het moment waarop jij getuige bent van de afdaling van Jezus vanuit de hemel ook de tijd is waarin jij naar de hel afdaalt om gestraft te worden. Dat zal het einde van Gods managementplan zijn, en het zal de tijd zijn waarin God de goeden beloont en de slechten straft. Want het oordeel van God zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet, als er alleen uitdrukking van de waarheid is. Wie de waarheid aanvaardt en niet op zoek is naar tekenen, en zo gezuiverd is, zal naar de troon van God en in de omarming van de Schepper zijn teruggekeerd. Alleen wie volhardt in het geloof dat ‘de Jezus die niet op een witte wolk rijdt een valse christus is’, zal aan eeuwigdurende straf onderworpen worden, want ze geloven alleen in de Jezus die tekenen laat zien, maar erkennen niet de Jezus die een streng oordeel uitspreekt en de ware weg van het leven uitvaardigt. Dus kan het alleen gebeuren dat Jezus hen aanpakt als Hij openlijk op een witte wolk terugkeert. Ze zijn te eigenwijs, hebben te veel vertrouwen in zichzelf en zijn te arrogant. Hoe kunnen zulke ontaarde mensen door Jezus worden beloond?(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben). Hij was heel kwaad en zei tegen me: “De Bijbel is heel duidelijk over hoe de Heer naar ons zal terugkeren. Waarom zou je een ander boek lezen? Als Almachtige God de enige ware God is, waarom verwerpt elke religieuze leider Hem dan? Je moet onmiddellijk tot inkeer komen. Ik heb je man, diaken Piao, gevraagd om met je te praten, maar je bent zo koppig.” Toen hij dat allemaal had gezegd, vroeg ik hem: “Dominee, heeft u ooit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ gelezen? Daarin staan de woorden van Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk. De woorden in dit boek zijn allemaal de waarheid. U moet het lezen. Verwerp het niet…” Maar toen onderbrak hij me en zei deze woorden tegen me: “Ik heb het lang geleden gelezen. Dit zijn niet Gods woorden en je zou ze niet moeten lezen.” Toen ik hem dat allemaal hoorde zeggen, walgde ik ervan. Hij was zo onbeschoft. Het was gewoon absurd. Woedend zei hij tegen me: “Als je doorgaat op deze weg, geef mij dan niet de schuld als het akelig wordt. Ik zal de kerk vertellen dat je in ketterij gelooft en laat je eruit zetten. Je zult worden buitengesloten. Voorgoed een paria.”

Ik was verbijsterd. Ik dacht: u zet de waarheid op zijn kop. Door in Almachtige God te geloven, heb ik de Heer verwelkomd. Hoe kunt u zeggen dat ik in ketterij geloof? U aanvaardt niet alleen Gods werk niet, maar maakt me te schande en verstoot me. Dat is niet iets wat iemand die al lang gelooft ooit zou moeten doen. Enkele dagen daarvoor had mijn man tegen me geschreeuwd: “Dominee Jin zegt dat gelovigen in Almachtige God voorgoed uit de kerk zullen worden verstoten. Ben je niet bang dat dat jou zal overkomen? Wat moeten we doen als onze broeders en zusters ons afwijzen? Sommigen weten al van je nieuwe geloof en negeren ons gewoon als ze langs onze kraam lopen. Je mag nooit meer naar die kerk gaan.” Ik besefte dat dominee Jin tegen mijn man had gezegd dat hij me moest tegenhouden. Ik had nooit gedacht dat hij zou dreigen om mensen te verstoten om ze ervan te weerhouden om de ware weg te onderzoeken. Het was zo boosaardig en slecht. Ik dacht altijd dat hij al die jaren dat hij de Heer diende nederig en liefdevol was, maar het was allemaal schijn om mensen te misleiden. Ik dacht aan de geestelijken in die film die zich vroom voordeden bij alle gelovigen, maar ze in het geniep allemaal bedreigden en ze ervan probeerden te weerhouden om de ware weg te onderzoeken. Dominee Jin deed precies hetzelfde als de geestelijken in de film. Ik walgde zo van hem. De dierbare herinneringen die ik aan hem had, waren ineens verwoest. Toen hij zag dat ik hem negeerde, ging hij teleurgesteld weg.

Maar de twee weken daarop kwam hij nog een paar keer naar onze kraam, om me over te halen om mijn geloof op te geven en Almachtige God te verraden. En op een dag stormde hij op onze kraam af, ziedend van woede en noemde me niet eens diaken, maar verraste me en zei: “Je kunt niet in Almachtige God geloven of je twee kinderen erin meeslepen. De familie van je man zijn allemaal zulke vrome gelovigen. De grootouders van die kinderen waren allebei zo devoot. Ik kan je niet in je eentje die familie laten verwoesten.” Zijn beschuldiging maakte me woedend. Mijn geloof in Almachtige God betekent dat ik ben opgenomen voor Gods troon. Dat is iets geweldigs. Hoe kon hij zo’n afschuwelijke beschuldiging uiten? Wat me nog kwader maakte was dat hij het me niet alleen verbood, maar dat hij ook het recht om te geloven van mijn kinderen probeerde te controleren. Hoe kon hij anderen ervan weerhouden om de ware weg te zoeken? Ik zei terecht, beslist en moedig: “Gods schapen horen Zijn stem en u kunt anderen niet tegenhouden om in God te geloven. Mijn kinderen lezen Almachtige Gods woorden en hebben Gods stem herkend. Dat is Gods leiding.” “Toen ik vroeger andere denominaties bekeek, wilden mijn kinderen er niet heen. Nu willen ze in Almachtige God geloven. Het staat ze vrij om in Hem te geloven en ik hou ze niet tegen. Welk recht heeft u om te proberen ze die vrijheid af te nemen?” Hij was even sprakeloos, vloekte toen woedend tegen me en stormde weg. Wat dominee Jin deed, was zo’n schok voor me. Hij had me altijd gesteund en voor mijn familie gebeden. Waarom deed hij zo wreed? Strafte, beledigde en vervloekte hij me alleen omdat ik Gods werk van de laatste dagen had aanvaard? Ik was meer dan verbijsterd.

Een tijdje later, vertelde ik twee zusters van mijn oude kerk Almachtige Gods evangelie. Ze waren blij om Gods woorden te horen en we praatten de hele tijd. Dominee Jin hoorde al gauw dat ze naar de woorden van Almachtige God hadden geluisterd. Ik weet niet hoe hij ze bedreigde of wat hij deed maar ze spraken niet meer met me en begonnen me te mijden. Ik was erg verdrietig en kwaad. Ik dacht aan wat de Heer Jezus tegen de farizeeërs had gezegd: “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe(Matteüs 23:13). “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bereizen landen en zeeën om één enkele proseliet te winnen, en wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie tot een hellekind in het kwadraat(Matteüs 23:15). Dominee Jin weigerde Gods werk van de laatste dagen te aanvaarden en deed wat hij kon om te voorkomen dat anderen het aanvaardden. Hij gebruikte allerlei dreigementen tegen broeders en zusters. Was hij niet net als de farizeeërs, al die jaren geleden? Hij keerde zich af van Gods koninkrijk en probeerde ook anderen tegen te houden. Hij sleepte anderen met zich mee naar de hel. Dat was boosaardig en God zou hem straffen.

Later was ik op een bijeenkomst en ik vertelde mijn broeders en zusters wat er was gebeurd. Toen las zuster Li enkele van Almachtige Gods woorden voor. “Willen jullie weten wat er aan de wortel van de tegenstand van de farizeeërs tegen Jezus ligt? Willen jullie de essentie van de farizeeërs kennen? Ze zaten vol fantasieën over de Messias. Sterker nog, ze geloofden alleen dat de Messias zou komen, maar de waarheid van het leven zochten ze niet. En dus wachten ze zelfs in de huidige tijd nog op de Messias, want ze kennen de weg van leven niet, en ze weten niet wat de weg van de waarheid is. Hoe, zeggen jullie, kunnen zulke dwaze, eigenwijze en onwetende mensen de zegen van God ontvangen? Hoe kunnen ze de Messias zien? Ze stonden tegen Jezus op omdat ze niet wisten waar het werk van de Heilige Geest heen leidde, omdat ze de weg van de waarheid die door Jezus onder woorden was gebracht niet kenden en bovendien de Messias niet begrepen. En omdat ze de Messias nog nooit hadden gezien, en nog nooit in het gezelschap van de Messias hadden verkeerd, maakten ze de fout om zich tevergeefs aan de naam van de Messias vast te klampen en zich ondertussen op alle mogelijke manieren tegen het wezen van de Messias te verzetten. In essentie waren deze farizeeërs koppig, arrogant en gehoorzaamden ze de waarheid niet. Het principe van hun geloof in God is als volgt: hoe wijs je preken ook zijn, hoe hoog je gezag, jij bent Christus niet tenzij je Messias wordt genoemd. Zijn dit geen ongerijmde en belachelijk ideeën?(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben). “Degenen die de Bijbel lezen in majestueuze kerken reciteren de Bijbel elke dag, maar toch begrijpt geen van hen het doel van Gods werk. Niemand van hen kent God en niemand leeft in overeenstemming met Gods hart. Ze zijn allemaal waardeloze, verachtelijke mensen, die alle vanuit de hoogte God onderwijzen. Hoewel ze met de naam van God schermen, verzetten ze zich moedwillig tegen Hem. Hoewel ze zichzelf gelovigen van God noemen, zijn ze degene die het vlees van de mens eten en zijn bloed drinken. Zulke mensen zijn allemaal duivels die de ziel van de mens verslinden, hoofd-demonen die opzettelijk degenen die op het rechte pad willen wandelen in de weg staan, en struikelblokken waarmee degenen die God zoeken belemmerd worden. En hoewel ze van ‘stevig vlees’ zijn, hoe kunnen hun volgelingen weten dat ze antichristen zijn die de mens leiden in zijn verzet tegen God? Hoe kunnen zij weten dat ze levende duivels zijn die er in het bijzonder op uit zijn hun zielen te verslinden?(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alle mensen die God niet kennen, zijn mensen die zich tegen God verzetten).

Toen deelde ze dit met ons: “Gods woorden verklaren duidelijk de oorzaak van het verzet van de farizeeërs en geestelijken tegen God. Dat komt vooral doordat ze zo koppig en arrogant zijn, God helemaal niet vrezen, en de waarheid meer haten dan wat dan ook. In de dagen van de Heer Jezus preekten de farizeeërs in de synagogen altijd over de Schriften en ze leken heel devoot. Maar toen de Heer kwam om Zijn werk te verrichten, weigerden ze nog steeds Zijn woorden in acht te nemen, hoewel ze wisten dat ze gezag en kracht hadden. Ze voelden zich bedreigd en vreesden dat hun gelovigen de Heer Jezus zouden volgen en ze hun rijkdom en status zouden verliezen. Daarom verzonnen ze geruchten en valse getuigenissen, en deden wat ze konden om de Heer Jezus te verwerpen. Ze deden er alles aan om te voorkomen dat mensen Hem volgden, en lieten Hem toen kruisigen en begingen ten slotte een vreselijke zonde.” “Uit hun reactie op de Heer Jezus en de waarheid zelf, en hun strijd met God om de controle over de harten en geesten van mensen, blijkt duidelijk dat de farizeeërs God niet dienden. Het waren gewoon antichristen die zowel de waarheid als God haatten.” “De dominees en ouderlingen die nu in de religieuze wereld preken kennen de Bijbel goed, kunnen over de Bijbel en hun theologische theorieën preken, en lijken nederig en vroom. Maar nu God vlees is geworden om Zijn werk te verrichten, weten ze dat De Kerk van Almachtige God al jaren getuigt dat de Heer is teruggekeerd, dat Hij de waarheid uitdrukt en oordeelt, maar ze weigeren het te onderzoeken en weerstaan en verwerpen Almachtige God. Ze houden vast aan de woorden van de Bijbel en hun vele onjuiste ideeën. Ze denken dat de Heer alleen kan terugkeren op een wolk, vertellen allerlei ketterijen en liegen om gelovigen in de val te lokken, en weg te houden van de ware weg.” “Ze houden Gods schapen stevig onder de duim en strijden met God om hen. Ze doen precies wat de farizeeërs vele jaren geleden deden.” “Ze verfoeien Gods werk en de waarheid en bestrijden Christus van de laatste dagen. Ze zijn de boosaardige dienaren en antichristen die worden ontmaskerd door Gods werk.”

Toen ik deze boodschap hoorde, voelde ik me opgelucht. Gods werk is gewoon zo wijs. Gods werk in de laatste dagen ontmaskert deze farizeeërs en hun huichelarij. Deze dominees en ouderlingen, deze valse dienaren, verzetten zich alleen maar tegen God. Ze zijn antichristen die Christus loochenen en weerstaan, duivels die onze ziel willen verslinden. Ik werd misleid door dominee Jin, zodat ik zijn valse huichelarij niet kon zien. Ik dacht altijd dat hij de Heer diende en een trouwe dienaar was. Daarom zag ik hem als mijn spirituele ouder. Toen ik de dominees en ouderlingen in die film alles zag doen om mensen van de ware weg te houden, volgde ik nog steeds mijn valse overtuigingen omdat ik dacht dat dominee Jin anders was. Toen ik Almachtige Gods werk aanvaardde en dominee Jin me steeds weer probeerde tegen te houden, zag ik eindelijk zijn ware gedaante als huichelaar, en ik besefte dat hij een antichrist was die de waarheid haatte en zich verzette tegen God. Ik was eindelijk vrij van de boeien van de farizeeërs en antichristen van de religieuze wereld. Ik keerde terug naar God en ging naar de bruiloft van het Lam.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Aan een zijden draad

Door Zhang Hui, China In 2005, niet lang nadat ik het werk van de laatste dagen van Almachtige God had aanvaard, deelde ik het evangelie...

Geef een reactie