Wie staat tussen mij en het hemelse koninkrijk?

26 oktober 2022

Door Michael, Indonesië

Ik was vroeger katholiek. Ik ging als kind naar een katholieke school en nam altijd actief deel aan kerkelijke activiteiten. Ik ging elke week naar bijeenkomsten om te bidden en te communiceren. Maar de laatste jaren haalde ik niets meer uit de preken van de priester. Ik had nog veel vragen, dus ik ging online op zoek naar de antwoorden.

In augustus 2018 bladerde ik door de website van De Kerk van Almachtige God. Ik zag er dat er veel evangeliefilms waren, zoals ‘De stad zal omvergeworpen worden’, ‘Wie is Hij die is teruggekeerd?’, ‘Het mysterie van de goddelijkheid’, ‘Onthul het mysterie van de bijbel’, ‘Gods naam is veranderd?!’, ‘Doorbreek de strik’, ‘Opname in gevaar’ en nog veel meer. De filmtitels trokken mijn aandacht. Ik dacht: mijn kerk is nu zo troosteloos en de priester preekt steeds over dezelfde dingen. Hij voedt ons niet en we verlangen allemaal naar de terugkeer van de Heer Jezus. Misschien kunnen deze films me helpen om de Heer te verwelkomen. Ik heb uiteindelijk alle films bekeken en alle belangrijke zaken uit de communicatie van de personages opgeschreven. Die films leerden me dat de Heer al was teruggekeerd als Almachtige God, Christus van de laatste dagen, en dat Hij de waarheid uitdrukt en werkt om over de mens te oordelen en de mens te reinigen. Ik leerde over het mysterie van Gods namen, het mysterie van Zijn incarnaties, de waarheid achter de Bijbel, het onderscheid tussen de ware Christus en de ware weg tegenover de valse, wie God redt en wie Hij elimineert, wie het hemelse koninkrijk kan binnengaan en nog veel meer. Ik had die waarheden en mysteries nog nooit gehoord. Ik vond ook de antwoorden op veel van mijn vragen en mijn geest nam een hoge vlucht. Na zes maanden online onderzoek werd ik er zeker van dat het de stem van God was en dat Almachtige God de teruggekeerde Heer is. Het verheugde me om Almachtige Gods werk van de laatste dagen te aanvaarden.

Op een dag in maart 2019 zag mijn nicht dat ik films en hymnes van De Kerk van Almachtige God deelde op Facebook. Ze besefte dat ik nu in Almachtige God geloofde. Ze ging naar mijn vader en met zijn tweeën kwamen ze naar me toe om met me te praten. Omdat mijn vader en mijn nicht een christelijke ouderling en dominee waren die zich altijd hevig hadden verzet tegen Almachtige Gods werk van de laatste dagen, was ik bang dat ik niet goed zou kunnen getuigen van Gods nieuwe werk omdat ik het nog maar pas geleden zelf had aanvaard. Ik was bang dat ze me ervan zouden weerhouden om in Almachtige God te geloven. Daarom bad ik stil in mijn hart tot God. Ik vroeg Hem om me geloof en kracht te geven, om me de juiste woorden te geven, zodat ik zou kunnen getuigen van Gods werk van de laatste dagen.

Mijn vader vroeg me met een streng gezicht: “Waarom geloof je nu in Almachtige God en niet in de Heer?” Ik zei dat de Heer Jezus is teruggekeerd als Almachtige God, Christus van de laatste dagen, dat Hij veel waarheden heeft uitgedrukt, een nieuwe fase van werk uitvoert en dat Hij de kleine boekrol heeft geopend, zoals in Openbaring wordt geprofeteerd. Ik wilde dat hij er meer over zou leren. In plaats daarvan zei mijn vader boos: “Nieuw werk? Nieuwe woorden? Al Gods werken en woorden staan in de Bijbel. Buiten de Bijbel bevinden zich geen nieuw werk en geen nieuwe woorden van God. Alles wat verdergaat dan de Bijbel is ketterij. Besef je dat niet?” Mijn nicht herhaalde wat mijn vader had gezegd.

Mijn vader was heel boos, maar ik bleef kalm en zei: “Vader, je zegt dat Gods werk en woorden allemaal in de Bijbel staan, dat zich daarbuiten geen woorden en werk van God bevinden en dat alles wat verdergaat dan de Bijbel ketterij is. Maar ondersteunen de feiten die bewering? We weten dat de Heer Jezus officieel drieënhalf jaar heeft gewerkt. Hij preekte en werkte waar Hij ook was en moet veel dingen hebben gezegd en gedaan. De dingen die Hij zei die zijn vastgelegd in de Vier Evangelies had Hij in enkele uren kunnen zeggen. Dus hoe kun je zeggen dat alles wat de Heer zei, is vastgelegd in het Nieuwe Testament?” Mijn vader en mijn nicht waren verbouwereerd. Ik vervolgde: “In de Bijbel staat: ‘Er zijn ook veel andere dingen die Jezus heeft gedaan; als deze allemaal werden opgeschreven, zou de wereld zelf, denk ik, de boeken niet kunnen bevatten die er geschreven zouden moeten worden’ (Johannes 21:25). Dit vers vertelt ons dat veel van wat de Heer zei niet in de Bijbel is vastgelegd. Dus de bewering dat Gods werk en woorden allemaal in de Bijbel staan en dat zich geen werk en woorden van God buiten de Bijbel bevinden, houdt niet echt steek. Bovendien, toen de Heer werkte in het Tijdperk van Genade, bestond het Nieuwe Testament niet eens. Hij leerde mensen om te biechten en berouw te tonen, en Hij deed veel wonderen. Het waren allemaal nieuwe woorden en nieuw werk. Niets ervan was vastgelegd in het Oude Testament. Het ging allemaal verder dan het Oude Testament. Als we zeggen dat alles wat verdergaat dan de Bijbel ketterij is, zouden we dan niet het werk en de woorden van de Heer Jezus veroordelen?”

Vervolgens pakte ik de aantekeningen over Almachtige Gods woorden die ik had gemaakt bij het kijken naar die films. Ik las ze voor. Almachtige God zegt: “In de tijd van Jezus leidde Hij de Joden en allen die Hem volgden in overeenstemming met het werk dat de Heilige Geest in die tijd in Hem verrichtte. Hij baseerde Zijn handelingen niet op de Bijbel, maar sprak in overeenstemming met Zijn werk. Hij schonk geen aandacht aan wat de Bijbel zei en zocht niet in de Bijbel naar een pad om Zijn volgers langs te leiden. Meteen vanaf het moment dat Hij begon te werken, verspreidde Hij de weg van berouw – een woord waarvan absoluut nog geen sprake was geweest in de profetieën van het Oude Testament. Hij handelde niet alleen niet volgens de Bijbel, maar leidde ook een nieuw pad en deed nieuw werk. Nooit verwees Hij in Zijn predikingen naar de Bijbel. Tijdens het Tijdperk van de Wet was er nooit iemand in staat geweest Zijn wonderen te verrichten, zoals het genezen van zieken en het uitdrijven van demonen. Dat gold ook voor Zijn werk, Zijn leer, en het gezag en de kracht van Zijn woorden onder alle mensen in het Tijdperk van de Wet. Jezus deed gewoon Zijn nieuwere werk, en al veroordeelden velen Hem met de Bijbel in de hand, en gebruikten ze zelfs het Oude Testament om Hem te kruisigen, toch oversteeg Zijn werk het Oude Testament. Waarom nagelden de mensen Hem anders aan het kruis? Was dat niet omdat er niets in het Oude Testament stond over Zijn leer, Zijn gave om de zieken te genezen en de demonen uit te drijven? Zijn werk werd verricht om op een nieuw pad voor te gaan, niet om opzettelijk het gevecht tegen de Bijbel aan te gaan of om zich opzettelijk van het Oude Testament te ontdoen. Hij was gewoon gekomen om Zijn bediening uit te voeren, om het nieuwe werk te brengen onder hen die naar Hem verlangden en op zoek waren. Hij was niet gekomen om het Oude Testament uit te leggen of het werk ervan te onderhouden. Zijn werk was niet om de ontwikkelingen van het Tijdperk van de Wet te laten doorgaan, want Zijn werk schonk er geen aandacht aan of het op de Bijbel was gebaseerd. Jezus is gewoon gekomen om het werk te doen dat Hij moest doen. En zo verklaarde Hij geen profetieën van het Oude Testament en werkte Hij ook niet volgens de woorden van het Tijdperk van de Wet in het Oude Testament. Hij negeerde wat er in het Oude Testament stond, Hij gaf er niets om of het met Zijn werk overeenkwam of niet, en gaf er ook niets om wat anderen van Zijn werk wisten of hoe zij het veroordeelden. Hij ging gewoon door met het werk dat Hij moest doen, ook al gebruikten veel mensen de voorspelling van de profeten uit het Oude Testament om Hem te veroordelen. Het leek bij de mensen alsof Zijn werk nergens op gestoeld was, en veel van het werk was in conflict met wat er in het Oude Testament stond. Zat de mens er hier niet naast? Moet doctrine op het werk van God worden toegepast? En moet Gods werk overeenkomen met de voorspelling van de profeten? Want wat is uiteindelijk groter: God of de Bijbel? Waarom moet God volgens de Bijbel werken? Kan het zijn dat God het recht niet heeft de Bijbel te overtreffen? Kan God niet afwijken van de Bijbel en ander werk doen? Waarom hielden Jezus en Zijn discipelen zich niet aan de Sabbat? Als Hij moest praktiseren met het oog op de Sabbat en volgens de geboden uit het Oude Testament, waarom hield Jezus Zich dan niet aan de Sabbat nadat Hij gekomen was, maar waste Hij voeten, bedekte hoofd, brak brood en dronk wijn? Ontbreekt dit niet allemaal aan de geboden van het Oude Testament? Als Jezus het Oude Testament eerde, waarom brak Hij dan met die doctrines? Je dient te weten wat eerst kwam, God of de Bijbel! Hij was de Heer van de Sabbat, kon Hij dan niet ook de Heer van de Bijbel zijn?(Het Woord, Vol. 1, Het werk van God en het kennen van God, Over de Bijbel (1)). Toen ik klaar was met lezen, zei ik tegen mijn vader: “God werkt niet volgens de Bijbel. In feite kwam Gods werk eerst. Daarna werd het vastgelegd in de Bijbel. In het begin schiep God alle dingen. Hij schiep Adam en Eva, en Hij vernietigde de wereld met een overstroming. Hij leidde de Israëlieten uit Egypte, vaardigde de wetten en geboden uit en nog veel meer. Niets daarvan gebeurde volgens de Bijbel. Het Oude Testament bestond toen nog niet. Toen de Heer Jezus kwam werken in het Tijdperk van Genade, leerde Hij mensen om Hem lief te hebben met heel hun hart, anderen lief te hebben zoals zichzelf en mensen zeventig keer zeven keer te vergeven. Hij genas de zieken en verjaagde demonen. Hij deed ook vele wonderen enzovoort. Geen van Zijn woorden of werk werden vastgelegd in het Oude Testament. In plaats daarvan gingen ze verder dan het Oude Testament. Maar de farizeeën begrepen het werk van de Heer Jezus niet. Toen ze zagen dat Zijn werk verderging dan de Bijbel, gebruikten ze de letterlijke woorden uit de Bijbel om Zijn nieuwe werk te veroordelen. Ze zeiden dat Hij de sjabbat niet hield, zei dat jongens niet besneden hoefden te worden enzovoort. Ze lasterden Hem zelfs door te zeggen dat Hij demonen verjaagde via de vorst van de duivels. Ten slotte lieten ze de Heer kruisigen en begingen ze de gruwelijke zonde van verzet tegen God. Vader, we moeten de lessen van deze eeuwenoude tragedie leren. We zijn nu in de laatste dagen en de Heer heeft geprofeteerd: ‘Ik heb jullie nog veel dingen te zeggen: maar die kunnen jullie nu niet verdragen. Maar wanneer Hij, de Geest van de waarheid, gekomen is, zal Hij jullie alle waarheid leren. Want Hij zal niet over Zichzelf spreken; maar alle dingen die Hem ter ore zullen komen, zal Hij spreken; en de dingen die zullen komen zal Hij jullie tonen(Johannes 16:12-13). In de Bijbel wordt ook geprofeteerd: ‘Hij die oren heeft, laat hem horen wat de Geest tot de kerken zegt(Openbaring 2, 3). ‘Want het tijdsgewricht is dat het oordeel begint bij het huis van God(1 Petrus 4:17). In Openbaring wordt meermaals gezegd dat de Geest zal spreken tot de kerken in de laatste dagen en dat we naar de uitspraken van de Heilige Geest moeten luisteren. De Heer moet meer waarheden uitdrukken in de laatste dagen en het werk van het oordeel doen dat begint in Gods huis. Hoe konden Gods werk en woorden van de laatste dagen van tevoren worden vastgelegd in de Bijbel? Als Zijn werk van de laatste dagen niet verdergaat dan de Bijbel, hoe kunnen de profetieën van wat de Heer Jezus zou zeggen en doen bij Zijn terugkeer worden vervuld? God is almachtig en wijs. Hij is de Heer van de sjabbat en van de Bijbel. Hij is zeker in staat om nieuw werk te doen dat verdergaat dan wat is vastgelegd in de Bijbel. Dus zeggen dat Gods werk en woorden allemaal in de Bijbel staan, dat ze alleen in de Bijbel staan en dat alles wat verdergaat dan de Bijbel ketterij is, is gewoon onze notie en strookt helemaal niet met de feiten van Gods werk. Vader, we kunnen niet blijven vasthouden aan deze foute visie. Dan verzetten we ons tegen God en beledigen we Zijn gezindheid.” Mijn vader en mijn nicht reageerden er niet op, maar ze hielden nog steeds vol dat Gods werk en woorden allemaal in de Bijbel stonden en ze weigerden om Almachtige Gods werk van de laatste dagen te onderzoeken. Ze zeiden zelfs enkele dingen die Almachtige God veroordeelden en weerstonden.

Ik vroeg ze om God niet te lasteren. Toen werd mijn vader opeens heel boos. Hij schreeuwde tegen me: “Als je per se in Almachtige God wilt geloven, ben je mijn dochter niet meer.” Ik was geschokt toen ik hem dat hoorde zeggen. Hij was een ouderling in de kerk en had altijd verlangd naar de terugkeer van de Heer. Maar toen hij hoorde over de terugkeer van de Heer, weigerde hij om zijn noties los te laten en wilde hij er niets meer over weten. Hij wilde me zelfs verstoten. Die nacht kon ik niet slapen. Ik had nooit gedacht dat mijn vader er zo tegen gekant was dat hij bereid was om alle banden met me te verbreken. Ik voelde me heel ellendig en was enorm teleurgesteld in mijn vader. Mijn hoofd tolde en ik moest met iemand praten, dus ik stuurde een bericht naar de mensen van De Kerk van Almachtige God. Ik vertelde ze hoe mijn vader en nicht mijn geloof wilden tegenwerken. Een zuster stuurde me toen een passage uit Almachtige Gods woorden. “Wanneer God werk verricht, voor een persoon zorgt en naar deze persoon kijkt, en wanneer Hij die persoon een gunst bewijst en hem goedkeurt, zit Satan ook dicht achter hem en probeert hij die persoon te bedriegen en hem kwaad te berokkenen. Als God deze persoon wil verwerven, zal Satan zijn uiterste best doen om God tegen te werken en zal daarbij allerlei kwaadaardige listen inzetten om het werk van God te tarten, te verstoren en te benadelen, om zijn verborgen doel te bereiken. Wat is dat doel? Hij wil niet dat God iemand voor Zich wint; hij wil het eigendom wegsnaaien van al degenen die God voor Zich wil winnen, hen controleren en de leiding over hen nemen zodat ze hem aanbidden en samen met hem kwade dingen doen en zich tegen God verzetten. Is dit niet de duistere beweegreden van Satan?(Het Woord, Vol. 1, Het werk van God en het kennen van God, God Zelf, de unieke IV). De zuster communiceerde toen met me en zei: “Als familieleden ons proberen te belemmeren, verstoort Satan ons achter de schermen. God wil iedereen die echt in Hem gelooft en de waarheid liefheeft voor Hem brengen in de laatste dagen, zodat ze het oordeel en de tuchtiging van Zijn woorden kunnen aanvaarden, kunnen worden gereinigd en gered en Zijn koninkrijk kunnen binnengaan. Daarentegen wil Satan mensen voorgoed bezitten en beheersen. Hij gebruikt allerlei soorten mensen, gebeurtenissen en dingen om ons te hinderen en ons zo weg te houden van Gods redding, zodat we er uiteindelijk mee vergaan.” Toen ik naar de zuster luisterde, begreep ik het eindelijk. Het leek erop dat mijn vader en nicht me ervan wilden weerhouden om in Almachtige God te geloven en dat mijn vader zelfs alle banden met me wilde verbreken. Maar het maakte allemaal deel uit van Satans sluwe plan. Satan wilde de dreiging van mijn vader gebruiken om me te dwingen om de ware weg op te geven en Gods redding in de laatste dagen te verliezen. Satan is echt ongelooflijk kwaadaardig. Ik kon niet doen wat hij wilde. Hoe pijnlijk het ook was, ik moest de ware weg blijven volgen en volharden.

Mijn vader haalde er twee dominees van zijn kerk en drie katholieke priesters bij die me allemaal kwamen lastigvallen. Ik herinnerde me hoe God me had geholpen om standvastig te zijn tegenover mijn vader en nicht, dus ik was niet verlegen of bang toen die dominees en priesters me confronteerden. Ik wist dat ik op God moest vertrouwen om de woorden van God te preken die ik kon begrijpen. Ik zou me door hen niet bang laten maken. Ik bad stil in mijn hart om God om hulp en wijsheid te vragen, zodat ik standvastig kon zijn in mijn getuigenis tijdens deze spirituele strijd. Dominee Liu begon met de woorden: “De Heer Jezus werd gekruisigd om ons te verlossen van onze zonden. We hebben de verlossing door de Heer verworven en Zijn overvloedige genade en zegeningen genoten. Hem verlaten om in Almachtige God te geloven is verraad aan de Heer.” Ik antwoordde: “Dominee Liu, ik bestudeer Almachtige Gods werk al ruim een halfjaar en heb veel van Zijn woorden gelezen. Ik heb ontdekt dat Zijn woorden gezag en kracht hebben. Ze zijn de waarheid. Ik weet in mijn hart dat die woorden de stem van God zijn en dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is. Mijn geloof in Almachtige God betekent dat ik de Heer heb verwelkomd. Dus waarom zou mijn geloof in Almachtige God verraad aan de Heer zijn? Jehova, de Heer Jezus en Almachtige God zijn eigenlijk allemaal één God. Het zijn gewoon de namen die Hij aanneemt om ander werk te doen in andere tijdperken. De mensen in het Tijdperk van de Wet geloofden in Jehova God. Ze aanbaden Hem en verheerlijkten Hem. De Heer Jezus kwam om het werk van de verlossing te doen in het Tijdperk van Genade. Degenen die de wet achter zich lieten en de Heer Jezus volgden, verraadden Jehova God niet, maar volgden de voetstappen van de Heer. Ze wonnen Zijn verlossing. De farizeeën die weigerden om het werk van de Heer Jezus te aanvaarden waren juist degenen die Jehova God verraadden.” Toen dacht ik aan een film die ik had gezien met de titel ‘Gods naam is veranderd?!’ en een video van een lezing van Gods woorden met de titel ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’. Die video’s bespraken waarheden over Gods drie fasen van werk. Ik zei: “Sinds Satan de mens heeft verdorven, heeft God drie fasen van werk uitgevoerd om de mens te redden. De eerste fase van het werk was het Tijdperk van de Wet toen Jehova God de wetten en geboden uitvaardigde, en mensen op aarde leidde en hun liet weten wat zonde was en hoe ze God moesten aanbidden. De tweede fase was het Tijdperk van Genade. De Heer Jezus werd gekruisigd om de mens van zijn zonden te verlossen. Hij bracht de weg van berouw. De derde fase is het Tijdperk van het Koninkrijk in de laatste dagen. Op de basis van het werk van de Heer Jezus doet Almachtige God hoger, nieuwer werk. Hij drukt de waarheid uit, oordeelt over de mens en reinigt de mens van verdorvenheid. Hij redt ons voorgoed van de boeien van zonde, zodat we worden gereinigd van verdorvenheid en klaar zijn om Zijn koninkrijk binnen te gaan. Gods werk gaat steeds vooruit. Alle drie fasen zijn essentieel en elke fase is hoger en dieper dan de laatste. Hoewel Gods werk in de laatste dagen samen met Zijn naam verandert, is het nog steeds het werk van één God. Daarom volg je Gods voetstappen als je Almachtige Gods werk in de laatste dagen aanvaardt. Het is geen verraad aan de Heer. Als we stoppen bij het Tijdperk van Genade en weigeren om het werk van het Tijdperk van het Koninkrijk te aanvaarden, verraden we pas echt de Heer en worden we net als de farizeeën veroordeeld en geëlimineerd.”

Daarna las ik enkele van Almachtige Gods woorden die ik tijdens de film had opgeschreven: “De drie werkfases werden door één God verricht. Dit is de grootste visie en dit is de enige weg naar het kennen van God. De drie werkfases konden alleen door God Zelf worden verricht en geen mens kon zo’n werk namens Hem verrichten. Dat wil zeggen dat alleen God Zelf Zijn eigen werk vanaf het begin tot nu toe gedaan kan hebben. […] Als men kan inzien dat de drie werkfases door God Zelf zijn uitgevoerd op verschillende tijden, op verschillende plaatsen en bij verschillende mensen, als de mens kan inzien dat, hoewel het werk anders is, het allemaal wordt verricht door één God, en dat aangezien het werk is dat door één God wordt uitgevoerd, het juist moet zijn en zonder fouten, en dat, hoewel het in strijd is met de opvattingen van de mens, het niet valt te ontkennen dat het het werk is van één God – als men met zekerheid kan stellen dat het het werk is van één God, dan worden de opvattingen van de mens teruggebracht tot louter kleinigheden die de moeite van het vermelden niet waard zijn(Het Woord, Vol. 1, Het werk van God en het kennen van God, Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God). Nog voordat ik klaar was met lezen, onderbraken de dominees me. Ze zeiden streng: “Wij geloven dat alleen de Heer Jezus onze Heer is. We zullen niet in Almachtige God geloven.” Mijn vader zei ook boos: “Ik steun je geloof in de Heer, maar ik verzet me volledig tegen je geloof in Almachtige God. Denk er nog maar goed over na.” Toen ik zag dat hij zich nog steeds verzette tegen mijn geloof in Almachtige God, dacht ik: Almachtige God is de teruggekeerde Heer Jezus. Ik zal in Hem geloven ongeacht wat jij zegt. Dus ik zei vastberaden: “Vader, ik weet zeker dat Almachtige Gods woorden de waarheid, de stem van God zijn. Ik laat me er niet van weerhouden om Almachtige God te volgen. Ik ben volwassen en heb het recht om te kiezen waar ik in geloof. Je moet Almachtige Gods woorden en werk nader onderzoeken in plaats van overhaaste conclusies te trekken.” De dominees keken elkaar aan toen ik dat zei. Ze wisten dat ze me niet konden overtuigen, dus ze gingen.

Toen ze weg waren, dacht ik aan de troosteloosheid in de kerk. Zo veel mensen verloren hun geloof en werden negatief en zwak, maar het deerde de dominees en priesters niet. Ze hadden totaal geen liefde en leidden gelovigen niet om een kerk te zoeken met het werk van de Heilige Geest. Maar toen ze hadden ontdekt dat ik Almachtige Gods werk van de laatste dagen had aanvaard, werkten ze allemaal samen om me ervan te weerhouden. Ze interpreteerden de Bijbel verkeerd met hun noties en verspreidden misvattingen om me te misleiden en te belemmeren. Ik was enorm teleurgesteld door hun gedrag. Vooral mijn vader. Hij vond dat hij doorgaans heel vroom was en hij was altijd goed voor me geweest. Hij had me aangemoedigd om de leer van de Heer te volgen en gezegd dat we de Heer samen zouden verwelkomen als Hij kwam. Ik had nooit gedacht dat hij, toen ik getuigde van het werk van de teruggekeerde Heer, totaal geen interesse zou hebben en in plaats daarvan al het mogelijke zou doen om me tegen te werken en te intimideren. Hij had Almachtige Gods werk van de laatste dagen veroordeeld en gedreigd om alle banden met me te verbreken. Hij leek een totaal andere persoon. Wat was er met mijn vader gebeurd? Nu was hij toch een struikelblok op mijn pad naar het hemelse koninkrijk? Hij was een hypocriete farizeeër en anticrist geworden. Door die dominees, ouderlingen en priesters te volgen in hun geloof in de Heer, werden de kansen van gelovigen om de Heer te verwelkomen en Zijn koninkrijk binnen te gaan juist verijdeld. Dat deed me denken aan de Heer Jezus die de farizeeën berispte: “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, want jullie sluiten het koninkrijk van de hemel voor mensen, omdat jullie het zelf niet binnengaan; en zij die het binnengaan, beletten jullie de intrede(Matteüs 23:13). En ik dacht ook aan Almachtige Gods woorden hierover. “Er zijn mensen die de Bijbel lezen in majestueuze kerken en deze de hele dag lang reciteren, maar toch begrijpt niet één van hen het doel van Gods werk. Niemand van hen is in staat God te kennen en nog minder kan iemand van hen in overeenstemming zijn met Gods wil. Ze zijn allemaal waardeloze, verachtelijke mensen, die allen vanuit de hoogte God de les lezen. Ze verzetten zich moedwillig tegen God, zelfs wanneer ze Zijn banier dragen. Terwijl ze claimen in God te geloven, zijn ze toch degenen die het vlees van de mens eten en zijn bloed drinken. Zulke mensen zijn allemaal duivels die de ziel van de mens verslinden, hoofddemonen die opzettelijk degenen die op het rechte pad willen wandelen in de weg staan, en struikelblokken waarmee degenen die God zoeken belemmerd worden. Ze lijken misschien een ‘gezond gestel’ te hebben, maar hoe kunnen hun volgelingen weten dat ze niets anders dan antichristen zijn die mensen ertoe aanzetten God te weerstaan? Hoe kunnen hun volgelingen weten dat ze levende duivels zijn gericht op het verslinden van mensenzielen?(Het Woord, Vol. 1, Het werk van God en het kennen van God, Alle mensen die God niet kennen, zijn mensen die zich tegen God verzetten). Door deze ontmoeting begon ik in te zien dat die dominees en priesters in wezen antichristen waren en besefte ik dat ze struikelblokken waren die mensen belemmerden om in Gods koninkrijk te komen. Ik voelde ook dat God me altijd beschermde, me geloof, kracht en het zelfvertrouwen had gegeven voor de confrontatie met de dominees en priesters. Ik bedank God voor Zijn hulp om Satans verzoekingen te overwinnen en vastberaden de ware weg te volgen. Ik geloof nu nog vuriger dat ik Almachtige God voorgoed moet blijven volgen.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Aan een zijden draad

Door Zhang Hui, China In 2005, niet lang nadat ik het werk van de laatste dagen van Almachtige God had aanvaard, deelde ik het evangelie...

Geef een reactie