Wie zijn de farizeeën van deze tijd?

11 januari 2021

Door Jingmo, Maleisië

In mijn 22 jaar als christen was ik voornamelijk belast met de financiën van de kerk en de zondagsschool. In mei 2017 ontmoette ik zuster Jane uit Frankrijk op Facebook. Ze getuigde van het werk van de laatste dagen van Almachtige God en zei dat de Heer Jezus was teruggekeerd in het vlees om de waarheid uit te drukken en over de mens te oordelen en hem te reinigen. Ik was enorm opgetogen. Ik onderzocht het verder en zag dat de woorden die Almachtige God uitdrukt de waarheid zijn en dat ze Gods stem zijn, de bron van levende wateren die uit de troon vloeien. Mijn geest werd gevoed en gesterkt. Mijn twee dochters en ik aanvaardden graag het werk van de laatste dagen van Almachtige God.

Op een dag praatte ik wat met een zuster en ze vertelde dat ze een leider in haar oude kerk over het evangelie had verteld. Ze zei dat de dominee koppig vasthield aan de letterlijke woorden van de Bijbel en weigerde Gods werk van de laatste dagen te onderzoeken. Hij verspreidde allerlei leugens, hield de kerk potdicht en bedreigde zelfs gelovigen. Dit verbaasde en verwarde me. “Dominees zijn kerkleiders,” dacht ik. “Ze zeggen altijd dat we alert moeten zijn op de komst van de Heer. Nu horen ze dat de Heer is teruggekeerd, dus waarom gaan ze gelovigen dan niet voor om het te onderzoeken, maar proberen ze hen tegen te houden? De dominees in onze kerk hebben theologie gestudeerd en kennen de Bijbel goed. Ze zijn vroom en liefdevol voor broeders en zusters en leren ons altijd om de leer van de Heer te volgen en alert te zijn op de komst van de Heer. Als ze de woorden van Almachtige God zouden lezen, zouden ze weten dat ze de stem van de Heer zijn en Hem met vreugde verwelkomen.” Maar tot mijn verbazing, preekten mijn jongste dochter en ik tien maanden later het evangelie tegen een zuster en dominee Li van onze oude kerk kwam erachter. Hij vertelde leugens om me te beletten om Almachtige God te volgen en dreigde me uit de kerk te zetten. Pas toen zag ik zijn ware hypocriete aard.

Op een dag belde hij me plotseling op en vroeg me om hem te ontmoeten in de kerk. Toen ik aankwam, vroeg hij me verwijtend: “Je bent een diaken in de kerk die al ruim 20 jaar gelooft. Waarom geloof je nu in Almachtige God? Waarom heb je er mij niet eerst naar gevraagd? Je begrijpt de Bijbel niet helemaal. Als wij niet op je passen, word je makkelijk misleid. Hoe weet je dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is?” Ik voelde me erg ongemakkelijk en dacht: “het staat me vrij om de ware weg te onderzoeken. Waarom moet ik het eerst aan jou vragen?” En ik geloof inderdaad al heel lang, en hoewel ik niet zoveel over de Bijbel weet als jij, ken ik mijn eigen geest. Ik heb deze weg drie maanden bestudeerd en heb veel van de woorden van Almachtige God gelezen. Ik zag dat Zijn woorden gezag en kracht bezitten. Ze zijn de waarheid. Ze onthullen niet alleen de waarheden en mysteries van de Bijbel, maar laten ons ook de weg zien om te worden gereinigd van verdorvenheid. Door de woorden van Almachtige God te lezen, raakte ik ervan overtuigd dat Hij de teruggekeerde Heer is en dus heb ik Hem aanvaard.” Tegen de dominee zei ik: “U kunt alleen weten of Almachtige God de teruggekeerde Heer is als u het goed onderzoekt en Zijn woorden leest.”

Toen liet ik hem de app van De Kerk van Almachtige God op mijn telefoon zien en speelde een video af van een voorlezing van Gods woorden. Almachtige God zegt: “Door het hele universum heen ben ik mijn werk aan het verrichten, en in het oosten klinken donderslagen eindeloos voort waardoor alle landen en denominaties schudden. Het is mijn stem die alle mensen naar het heden heeft geleid. Ik zal ervoor zorgen dat alle mensen door mijn stem worden overwonnen, in deze stroom geraken en zich aan mij onderwerpen, want ik heb sinds lange tijd mijn glorie van de hele aarde teruggevorderd en deze opnieuw in het oosten tevoorschijn laten komen. Wie verlangt er niet naar mijn glorie te zien? Wie kijkt niet reikhalzend uit naar mijn terugkeer? Wie dorst er niet naar dat ik opnieuw verschijn? Wie smacht niet naar mijn liefelijkheid? Wie zou niet naar het licht komen? Wie zou de rijkdom van Kanaän niet aanschouwen? Wie verlangt niet naar de terugkeer van de Verlosser? Wie aanbidt de grote Almachtige niet? Mijn stem zal zich over de aarde verspreiden; ik wens, als ik mijn uitverkoren volk tegemoet treed meer woorden tegen hen te spreken. Als machtige donderslagen die bergen en rivieren doen schudden, spreek ik mijn woorden tot het hele universum en tot de mensheid. Daarom zijn de woorden in mijn mond de schat van de mens geworden en alle mensen koesteren mijn woorden. De bliksem flitst vanuit het oosten helemaal naar het westen. Mijn woorden zijn zodanig dat de mens ze niet op wil geven en ze tegelijkertijd onpeilbaar vindt, maar zich er des te meer in verheugt. Alle mensen zijn blij en vrolijk en vieren ze mijn komst, alsof er net een baby was geboren. Door mijn stem zal ik alle mensen voor mijn aangezicht brengen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid).

Halverwege de video glimlachte dominee Li minachtend en zei: “Zet dat uit. Ik heb die app al tijden geleden gedownload en ik heb de woorden van Almachtige God al gelezen.” Ik was verrast en blij toen ik dat hoorde en zei vlug: Heeft u de woorden van Almachtige God al gelezen? En? Denkt u dat ze de stem van God zijn?” Hij trok zijn lippen op en zei: “Alle woorden van God staan in de Bijbel. Er zijn geen woorden van God buiten de Bijbel. Ik zal het niet geloven, hoe goed die woorden ook klinken.” Ik was geschokt en antwoordde snel: “Dominee Li, weet u zeker dat al Gods woorden in de Bijbel staan? U leest ons altijd dit vers voor: ‘Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden’ (Johannes 21:25). Waar of niet? De Heer Jezus werkte officieel drieënhalf jaar en ging Zijn discipelen overal voor om te preken en te werken. Hij zei veel dingen en hield veel preken, en de vier evangeliën in de Bijbel vertellen maar een klein deel van wat de Heer Jezus zei. Dus uw bewering dat Gods woorden alleen in de Bijbel staan komt niet overeen met de feiten. De Heer Jezus voorspelde ook duidelijk dat Hij zou terugkeren in de laatste dagen om de boekrol te openen en Zijn uitspraken te doen tegen de gemeenten. Deze uitspraken zijn de nieuwe woorden die in de laatste dagen worden uitgedrukt door God. Ze konden niet van te voren in de Bijbel worden vermeld. Daarom kunnen we Gods woorden niet beperken tot de Bijbel. Almachtige God drukt alle waarheden uit die de mens reinigen en redden. ‘Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt(Openbaring 2:7). We moeten nederig zoeken want alleen dan zullen we Gods stem horen en de Heer verwelkomen.”

Dominee Li keek me smalend aan en zei raadselachtig: “Ik zie dat je het een en ander weet. Wij christenen mogen in geen geval van de Bijbel afwijken. Hoe geweldig de woorden van Almachtige God ook zijn, als ze niet in de Bijbel staan, kan ik ze niet accepteren. Ik raad je aan om niet meer in Almachtige God te geloven, anders wordt je werk in onze kerk beëindigd en zul je er spijt van krijgen.” Ik zei: “Verlangen wij christenen niet naar de terugkeer van de Heer Jezus?” Alleen De Kerk van Almachtige God getuigt dat Hij is teruggekeerd, dus moeten we dat niet onderzoeken?” “Als we niet nederig zoeken, maar vasthouden aan onze noties en waanideeën, zullen we de terugkeer van de Heer missen en zullen we er echt spijt van krijgen.” Nog voor ik was uitgesproken, barstte hij los: “Hou er nu over op. Ik zal niet geloven in Almachtige God. Ik geef je wat tijd om erover na te denken. Als je het niet opgeeft, word je uit de kerk gezet.” Toen stampte hij naar buiten. Ik was geschokt en teleurgesteld door dominee Li’s reactie. Hij had altijd gezegd dat de Heer graag ziet dat mensen nederig zoeken. Nu hij werd geconfronteerd met de terugkeer van de Heer, zag ik tot mijn verbazing dat hij in plaats daarvan vasthield aan de Bijbel en zijn eigen noties. Hij had zelfs de woorden van Almachtige God gelezen, maar wilde er toch niet meer van weten. Hij was volslagen onoprecht. Dat is hypocrisie.

Die zondag ging ik naar de kerk. Voor de dienst kwam dominee Hong naar me toe en zei: “Ik hoor dat je De Kerk van Almachtige God hebt onderzocht. Ik weet al een tijdje van die kerk. Wat ze daar preken, staat niet in de Bijbel. Je geloof in Almachtige God is verraad jegens de Heer Jezus. Geef dat geloof op, anders zullen al die jaren van geloof vergeefs zijn.” Ik dacht: “hoe weet hij dat ik in Almachtige God geloof? Dominee Li moet het hem hebben verteld.” Dus ik vroeg hem: “Hield de Heer zich aan het Oude Testament toen Hij kwam om te werken? Hij preekte de weg van het berouw en hield zich niet aan de sabbat. Stond dat in het Oude Testament? De woorden en het werk van de Heer gingen verder dan het Oude Testament. Durft u te zeggen dat we Jehova God verraden door in de Heer te geloven?” Hij keek ongemakkelijk en zei niets. Dus ik vroeg: “Heeft u de woorden van Almachtige God gelezen? Zijn woorden onthullen de mysteries van de Bijbel. Hij laat de ware oorzaak zien waarom de mensheid zondigt en zich verzet tegen God. Hij drukt alle waarheden uit die de mens reinigen en redden. Zijn woorden worden geprofeteerd in Openbaring: ‘Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt(Openbaring 2:7). Ik heb de woorden van Almachtige God gelezen en Gods stem gehoord en ik weet dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is. Door in Hem te geloven, hou ik Gods voetstappen bij. Hoe kan dat verraad jegens de Heer Jezus zijn?” “Genoeg. Als je volhardt op deze weg, zorg dan dat je er geen spijt van krijgt.” Hij lachte koeltjes en liep weg. Zijn gezichtsuitdrukking bezorgde me rillingen en ik vroeg me af wat hij zou doen.

De dienst begon en dominee Hong speelde een video vol leugens af waarin De Kerk van Almachtige God werd belasterd. Toen ik die video vol verzinsels en valse aantijgingen zag, werd ik erg boos en dacht: “alleen De Kerk van Almachtige God getuigt dat de Heer Jezus is teruggekeerd. Almachtige God heeft zoveel waarheden uitgedrukt die online vrij toegankelijk zijn. In plaats van gelovigen voor te gaan om het te onderzoeken, speel je deze video vol leugens af om De Kerk van Almachtige God in diskrediet te brengen. Je bestrijdt en belastert God alleen maar.”

Toen zei dominee Hong luid: “In de Bijbel staat: ‘Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij!’ (Galaten 1:6-8). We geloven in de Heer Jezus en we moeten vasthouden aan Zijn naam en Zijn weg. We mogen niet zomaar naar alles luisteren of andere evangeliën aanvaarden. En we mogen vooral niet luisteren naar De Kerk van Almachtige God die van de terugkeer van de Heer getuigt, want dat zou afvalligheid zijn. Als blijkt dat iemand de weg van Almachtige God heeft aanvaard, wordt hij direct uit de kerk gezet. Als iemand tegen je preekt over Almachtige God, vertel het me dan meteen of anders verraad je de Heer.” Toen keek dominee Hong scherp naar mij. Toen ik hem zo triomfantelijk zag kijken, dacht ik onwillekeurig aan de farizeeën die in de tempel stonden en het gewone volk misleidden en opstookten om de Heer Jezus te verwerpen.

Alle broeders en zusters in de kerk keken angstig. Toen ik zag hoe ze zich lieten inpalmen door dominee Hong, dacht ik boos: “hij is echt te ver gegaan. Hij interpreteert de Bijbel bewust verkeerd om mensen te misleiden en intimideert ze om de ware weg niet te onderzoeken. Als hij de Bijbel zo goed kent, weet hij toch dat er een context is bij wat Paulus zei? Paulus bedoelde dat er maar één evangelie was in het Tijdperk van Genade, het evangelie van het verlossingswerk van de Heer Jezus. Een ander evangelie volgen was verraad jegens de Heer. Maar Paulus heeft nooit gezegd dat het koninkrijkevangelie dat zou worden gepredikt als de Heer terugkeerde onjuist was, of dat getuigen van de terugkeer van de Heer Jezus betekent dat je een ander evangelie predikt.” Dominee Hong paste de woorden van Paulus naar willekeur toe op het werk van de laatste dagen van Almachtige God. Hij haalde de Bijbel uit zijn verband. Hij misleidde mensen, belette ze om de ware weg te onderzoeken, en bedierf hun kansen om in Gods koninkrijk te komen. Ik wilde echt zijn dwalingen weerleggen, zodat iedereen in de kerk hem zou doorzien. Maar ik dacht dat ik in een impasse zou geraken als ik dat deed. Als hij openlijk bekendmaakte dat ik zou worden uitgestoten, zou het moeilijker worden om het evangelie te preken tegen de anderen. Dus ik besloot om mijn mond te houden.

Na de dienst, waarschuwde dominee Hong me opnieuw om niet het evangelie van Almachtige God te preken tegen de anderen. Daarop dacht ik: “de broeders en zusters zijn Gods schapen en God is gekomen om Zijn schapen te zoeken, maar dominee Hong staat niet toe dat ik tegen ze preek of ze Gods stem laat horen. Hij misleidt en bedreigt ze alleen maar, zodat ze het werk van Almachtige God niet onderzoeken. Daarmee verspert hij de weg naar Gods koninkrijk. Ik dacht aan wat de Heer zei tegen de farizeeën: “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe(Matteüs 23:13). “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bereizen landen en zeeën om één enkele proseliet te winnen, en wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie tot een hellekind in het kwadraat(Matteüs 23:15). Dominee Hong gedroeg zich net als de farizeeën. Toen hij hoorde dat de Heer was gekomen, weigerde hij te luisteren en verbood hij anderen om Gods stem te horen en de Heer te begroeten. Dat was boosaardig en tegen God. Het beledigde Gods gezindheid en leverde hem Gods vloek op. De woorden van de dominee hadden geen vat op me en ik bleef het evangelie preken tegen de anderen.

Een week later vroeg dominee Li me om naar de kerk te komen met mijn dochter. Dominee Li was er met vier andere diakens en bestuursleden. Dominee Li zei glimlachend: “Heb je nog eens nagedacht?” Ik zei ernstig: “Als christenen zijn we voortdurend aan het zondigen en belijden en kunnen we ons niet bevrijden van de zonde. Almachtige God drukt nu de waarheid uit en werkt om over de mens te oordelen en hem te reinigen. Alleen door Zijn werk te aanvaarden en Zijn oordeel en tuchtiging te ondergaan kunnen we volledig worden gereinigd van zonde en Gods koninkrijk waardig zijn. Ik geloof al jaren in de Heer en heb nu Zijn terugkeer verwelkomd. Ik zal Almachtige God nooit verraden, wat er ook gebeurt.” Een diaken sprong plotseling op, stak zijn vinger naar me uit en zei kwaad: “Omdat je per se in Almachtige God wil geloven ben je vanaf morgen niet meer onze zondagschoollerares en ben je niet meer belast met de financiën van de kerk.” Dominee Li zei vriendelijk: “Ons geloof in de Heer betekent dat onze zonden zijn vergeven. De Heer hoeft niet terug te keren om over ons te oordelen of ons te reinigen. Je bent misleid.” Ik zei: “De Heer vergaf ons onze zonden toen Hij werd gekruisigd, dat is waar. Maar we moeten begrijpen dat als onze zonden zijn vergeven, dat betekent dat we zijn verlost door de Heer Jezus en niet langer zijn veroordeeld onder de wet. Het betekent niet dat we zijn gezuiverd en volledig zijn gered. De Heer Jezus heeft ons niet onze zondige natuur kwijtgescholden, zodat we erdoor worden beheerst en onwillekeurig satanische verdorven gezindheden vertonen, zoals arrogantie, bedrieglijkheid en boosaardigheid. Hebreeën 12:14 ‘Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.’ De Heer is heilig, dus hoe kunnen wij, die te vies zijn om de Heer te aanschouwen, het koninkrijk van de hemel waardig zijn? Daarom beloofde de Heer Jezus terug te keren in de laatste dagen, om de waarheden uit te drukken en te oordelen over de mens en hem te reinigen. Hiermee worden deze profetieën van de Heer vervuld: ‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid(Johannes 16:12-13). ‘Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen(Johannes 12:48).”

Dominee Li zei minachtend: “Wij wachten op de Heer Jezus die op een wolk komt met spijkerwonden op Zijn handen om ons naar Zijn koninkrijk te brengen. Zelfs als Almachtige God de waarheid uitdrukt, zullen we hem niet aanvaarden.” Hij uitte nog meer godslasteringen jegens Almachtige God terwijl de anderen met deze verwerping instemden. Toen ik zag dat ze zo koppig waren, zei ik streng: “Jullie zijn allemaal kerkleiders die mensen hebben horen getuigen van de terugkeer van de Heer en jullie weigeren niet alleen om nederig te zoeken maar doen wat je kunt om anderen te beletten de ware weg onderzoeken. Jullie verspreiden leugens om het werk van Almachtige God te trotseren en te verwerpen. Wat zijn dat voor daden? Wat gebeurt er uiteindelijk met degenen die God weerstaan en verwerpen? De farizeeën volhardden in hun noties en waanideeën, en weerstonden en verwierpen koppig het werk van Almachtige God en belasterden Hem. Ze lieten Hem ten slotte aan het kruis nagelen, en beledigden daarbij God en riepen Zijn vloek en straf over zich af. De les van de farizeeën zou ons toch wakker moeten schudden? Luister naar de woorden van Almachtige God en beslis dan.” Toen pakte ik mijn telefoon en las een passage uit de woorden van Almachtige God voor. Almachtige God zegt: “Degenen die het leven willen verkrijgen zonder te vertrouwen op de waarheid gesproken door Christus zijn de meest belachelijke mensen op aarde en zij die de weg van het leven die door Christus is gebracht niet accepteren, zijn verloren in fantasie. En dus zeg ik dat de mensen die Christus van de laatste dagen niet accepteren, voor eeuwig veracht worden door God. Christus is gedurende de laatste dagen voor de mens de poort tot het koninkrijk, die niemand mag omzeilen. Niemand zal door God worden vervolmaakt dan alleen door Christus. Je gelooft in God en dus moet je Zijn woorden accepteren en Zijn weg gehoorzamen. Je moet niet alleen denken aan het verkrijgen van zegeningen zonder de waarheid te ontvangen, of zonder de voorziening van het leven te aanvaarden. Christus komt tijdens de laatste dagen zodat iedereen die echt in Hem gelooft, van leven kan worden voorzien. Zijn werk is bedoeld om het oude tijdperk te beëindigen en het nieuwe binnen te gaan en is het pad dat moet worden gevolgd door iedereen die het nieuwe tijdperk zou binnengaan. Als je niet in staat bent Hem te erkennen en in plaats daarvan Hem veroordeelt, lastert of zelfs vervolgt, dan ben je bestemd om te branden in eeuwigheid en zul je nooit het koninkrijk van God binnengaan. Want deze Christus is Zelf de uitdrukking van de Heilige Geest, de uitdrukking van God, Degene die God Zijn werk op aarde heeft toevertrouwd. En dus zeg ik dat als je niet alles kunt accepteren wat gedaan is door Christus van de laatste dagen, je de Heilige Geest lastert. De vergelding die moet worden geleden door hen die de Heilige Geest lasteren, is voor iedereen vanzelfsprekend(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven). Voor ik klaar was met lezen, sprong een bestuurslid op en schreeuwde: “Stop. We aanvaarden het niet, hoe waar de weg van Almachtige God ook is.” Ik werd kwaad en zei: “Wat ben jij arrogant. Dit zijn de woorden van de Heilige Geest, uitspraken van God zelf. Zie je dat dan niet? Kun je Gods stem niet verstaan? Ben je wel een schaap van God?” Dominee Li zei met een gemene grijns: “We geloven niemand die de waarheid uitdrukt, tenzij het de Heer Jezus is.” Ik zag in dat ze niet van plan waren de waarheid te zoeken. Ze hielden vast aan hun noties en oordeelden lukraak over Gods werk en verwierpen het. Ze waren volslagen onredelijk. Ik wilde niet meer met ze praten en maakte me op om weg te gaan met mijn dochter. Toen bedreigde dominee Li ons en zei: “Ik geef jullie een maand om na te denken over je positie. Als jullie blijven geloven in Almachtige God, worden jullie uit de kerk gezet.” Ik antwoordde kwaad: “U hoeft niet een maand te wachten. Zet me er nu maar uit. Ik ben niet bang om weggestuurd te worden uit deze kerk. Het zou erger zijn om Gods stem niet te horen, de verschijning van de Heer niet te zien, de Heer niet te begroeten, en de zegeningen van het hemelse koninkrijk te verliezen. We hebben eindelijk Gods stem gehoord en zijn verheven voor Gods troon om de bruiloft van het Lam bij te wonen. Zelfs als u ons niet uit de kerk zet, zullen we hier nooit meer komen.” Dominee Li liet opnieuw die gemene grijns zien en zei: “We kunnen je nog niet uit de kerk zetten. Als we dat doen, zeggen de anderen dat we je er alleen uit hebben gezet omdat je deelnam aan online bijeenkomsten. Dan zeggen ze dat we geen mededogen hebben getoond. Over een maand zeggen we tegen iedereen dat je de Heer hebt verraden en de kerk wil verlaten. We zullen zeggen dat we ons best deden om je te adviseren, maar dat je per se in Almachtige God wilde geloven, en dat we je als laatste redmiddel moesten wegsturen.”

Ik walgde echt van zijn onoprechte gedrag. Toen de Heer Jezus de farizeeën berispte, zei Hij: “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn(Matteüs 23:27-28). De zorg van dominee Li en de anderen voor gelovigen was allemaal schijn en onecht. Ze wilden alleen hun image en positie in de ogen van de broeders en zusters beschermen. De broeders en zusters hadden jarenlang in de Heer geloofd en verlangden ernaar Zijn terugkeer te verwelkomen maar werden bedrogen door deze hypocriete dominee. Ze geloofden deze leugens en verloren hun kans om de komst van de Heer te verwelkomen. Wie had gedacht dat deze dominees en ouderlingen die ons waarschuwden voor valse Christussen en antichristen uiteindelijk zelf zouden worden ontmaskerd als bedrieglijke antichristen? Ze waren potten die de ketel verwijten dat hij zwart ziet ze en misleidden mensen. Wat waren ze verachtelijk.

Nadat we de kerk hadden verlaten, zei mijn dochter boos: “Omdat ze de Heer jarenlang hadden gediend en de Bijbel begrepen, dacht ik altijd dat ze de Heer blij zouden verwelkomen als Hij kwam. Ik had nooit gedacht dat ze zo arrogant konden zijn. Ze willen het zelf niet onderzoeken en proberen anderen zelfs tegen te houden en te misleiden. Ze verzetten zich schaamteloos tegen God.” Toen dacht ik aan de woorden van God die ik op een bijeenkomst had gelezen: “Degenen die de Bijbel lezen in majestueuze kerken reciteren de Bijbel elke dag, maar toch begrijpt geen van hen het doel van Gods werk. Niemand van hen kent God en niemand leeft in overeenstemming met Gods hart. Ze zijn allemaal waardeloze, verachtelijke mensen, die alle vanuit de hoogte God onderwijzen. Hoewel ze met de naam van God schermen, verzetten ze zich moedwillig tegen Hem. Hoewel ze zichzelf gelovigen van God noemen, zijn ze degene die het vlees van de mens eten en zijn bloed drinken. Zulke mensen zijn allemaal duivels die de ziel van de mens verslinden, hoofd-demonen die opzettelijk degenen die op het rechte pad willen wandelen in de weg staan, en struikelblokken waarmee degenen die God zoeken belemmerd worden. En hoewel ze van ‘stevig vlees’ zijn, hoe kunnen hun volgelingen weten dat ze antichristen zijn die de mens leiden in zijn verzet tegen God? Hoe kunnen zij weten dat ze levende duivels zijn die er in het bijzonder op uit zijn hun zielen te verslinden?(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alle mensen die God niet kennen, zijn mensen die zich tegen God verzetten). De dominees en ouderlingen stonden altijd op het preekgestoelte en legden de Bijbel uit, maar ze praktiseerden niet wat ze preekten. Van buiten leken ze vroom en liefdevol maar het was allemaal schijn en hypocrisie. Ze legden de Bijbel uit en vertrouwden op theologische theorieën om hun positie en inkomsten te beschermen. Toen ze iemand hoorden getuigen dat de Heer was teruggekeerd, weigerden ze niet alleen het te onderzoeken, maar hielden ze vast aan hun religieuze noties, legden de Bijbel verkeerd uit en verwierpen de terugkeer van de Heer. Om gelovigen stevig onder controle te houden, verspreidden ze zelfs ketterijen en verzonnen ze leugens om ze te misleiden en te intimideren. Ze deden wat ze konden om mensen te beletten het werk van de laatste dagen van Almachtige God te onderzoeken. Ze deden verachtelijke dingen zoals mijn werk voor de kerk beëindigen en ons uit de kerk zetten. Ze probeerden ons te dreigen en te intimideren om de ware weg op te geven. Ze schreeuwden van de daken dat het leven van gelovigen hen na aan het hart lag, maar ze hadden liever dat we verhongerden in een woestenij, gespeend van het werk van de Heilige Geest dan dat ze ons toestonden Gods stem te horen. Ze willen gelovigen voorgoed onder controle houden, zodat ze geld doneren en hen dienen. Ze zijn de slechte dienaren die worden ontmaskerd door Gods werk van de laatste dagen, de antichristen die de waarheid haten en God weerstaan de zielen verslindende demonen die mensen beletten Gods koninkrijk binnen te gaan. Ik zag de ware hypocriete, God weerstrevende aard van de dominees en ouderlingen. Ik brak los uit de kooi van de religieuze antichristen en kon de voetstappen van het Lam bijhouden. Dank Almachtige God voor Zijn redding.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie