Het woord van God leidt me tussen de valstrikken door

19 december 2021

Door Tian’na, Hongkong

Bladerend door het artikel van Gods woorden: ‘Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht’, komt er onwillekeurig een ervaring van twee jaar geleden bij me naar boven, een ervaring waarbij ik mij bevrijdde van de dwingende invloed die de geruchten op me hadden en terugkeerde voor God.

Mijn familie en ik woonden allemaal in Hongkong. Mijn schoonvader en zwager (de jongere broer van mijn man) geloofden beiden in de Heer Jezus. Mijn zwager is voorganger in een kerk. Er kwamen dus vaak broeders en zusters uit de kerk bij ons thuis op bezoek. Daarbij baden ze samen en zongen lofzangen ter ere van God. En toen, in december 2014, vertelde een goede vriendin van me dat ze ook in de Heer geloofde. Ik werd beïnvloed door mijn familie en vrienden en begon me ook enigszins in het geloof in de Heer te interesseren. Op een dag, niet lang daarna, ontmoette ik zuster Peipei, een ander lid van de kerk. Ze was vlot en vriendelijk. Ze was heel blij toen ze erachter kwam dat enkele van mijn familieleden en vrienden in de Heer geloofden en nodigde me uit haar thuis op te komen zoeken. Daar stelde ze me voor aan zuster Chen Hui. Gedurende verschillende bijeenkomsten deelde zuster Chen waarheden met me met betrekking tot het feit dat God alle dingen heeft geschapen en dat Hij de soevereiniteit over alles heeft, alsook over de oorsprong van Satan, enz. De dingen die ze zei trokken me echt aan en maakten me enorm gelukkig. Ik hield er echt van toe te luisteren hoe zij hun ervaringen en begrip van het geloof deelden, en wilde erg graag mijn blijdschap met anderen delen. Op een dag, ik was niet in staat me te bedwingen, deelde ik mijn verlangen een gelovige te worden met mijn familie. Het nieuws bereikte spoedig mijn zwager. Hij belde op, vroeg me waarom ik plotseling in God geloofde en zei ook: “Er is een kerk die Bliksem uit het oosten heet en waarvan de leden werkelijk overal getuigen dat de Heer Jezus al is wedergekeerd. Ze hebben van elke denominatie vele toegewijde zoekers gestolen. Doe er niet te lichthartig over, zorg dat je niets met ze te maken hebt.” Daarna vroeg hij me telkens weer opnieuw of de mensen die het evangelie met me deelden me een boek hadden gegeven, en spoorde me herhaaldelijk aan extra voorzichtig te zijn met alles wat met het geloof te maken had. De woorden van mijn zwager bleven door mijn hoofd spoken, ik werd er radeloos van. Aan de ene kant was mijn zwager ertegen dat ik een andere kerk vond, maar aan de andere kant genoot ik werkelijk van wat zuster Chen te zeggen had over het geloof in God. Ik had het gevoel klem te zitten en had geen idee of ik met zuster Chen in contact zou moeten blijven.

Ik begon dus online preken van een aantal voorgangers op te zoeken om daarnaar te luisteren. Ik zag online veel informatie over Bliksem uit het oosten, maar ik schonk er niet veel aandacht aan. Ik was volledig gefocust op het vinden van goede preken. Ik beluisterde er een heleboel en vergeleek ze met elkaar. Uiteindelijk vond ik nog steeds dat die van zuster Chen en de anderen de beste waren omdat ze meer ingingen op het geven van getuigenis voor God en omdat ik door naar hen te luisteren een beter begrip kreeg van God. Nadat ik er wat langer over na had gedacht besloot ik naar zuster Chens communicatie te blijven luisteren. In de daaropvolgende dagen vertelde ze me de verhalen van Mozes die de Israëlieten uit Egypte leidde, van Abraham die Isaak offerde, van de Heer Jezus die voor de mensheid werd gekruisigd, van de ervaringen van Petrus, van Lazarus die werd opgewekt en God verheerlijkte, en meer. Deze prachtige Bijbelverhalen vond ik werkelijk fascinerend en gaven me een dieper begrip van het werk dat God had gedaan. Na elke bijeenkomst wachtte ik ongeduldig op de volgende.

Een maand later, tijdens een bijeenkomst, las zuster Chen enkel Bijbelverzen en een passage uit de woorden van Almachtige God aan me voor. In de Bijbel staat: “Zoals het was in de dagen van ​Noach, zo zal het zijn wanneer de ​Mensenzoon​ komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en ​uithuwelijken, tot aan de dag waarop ​Noach​ de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de ​Mensenzoon​ komt(Matteüs 24:37-39). Almachtige God zegt: “Denk eens terug aan de tijd van de ark van Noach: de mensheid was enorm verdorven, was van Gods zegening afgedwaald, werd niet meer door God verzorgd, en was de beloften van God verloren. Ze leefden in duisternis, zonder het licht van God. En dus werden zij losbandig van aard en verloren ze zichzelf in gruwelijk verderf. Dat soort mensen konden niet langer de belofte van God ontvangen; ze waren ongeschikt om het gezicht van God te zien, of om Gods stem te horen, want zij hadden God verlaten, hadden alles wat Hij hen gegeven had van zich afgeworpen en waren de lessen die Hij hen geleerd had vergeten. Hun hart dwaalde verder en verder van God af, en terwijl dit gebeurde, raakten zij verdorven buiten alle verstand en menselijkheid en werden steeds kwaadaardiger. Zodoende naderden zij de dood steeds meer, en werden onderworpen aan de woede en straf van God. Alleen Noach aanbad God en ging het kwaad uit de weg, en was zo in staat om de stem van God te horen en de instructies van God te horen. Hij bouwde de ark volgens de instructies van Gods woord en verzamelde alle soorten van levende wezens. En op die manier, toen alle voorbereidingen waren getroffen, liet God Zijn vernietiging los op de wereld. Alleen Noach en de zeven leden van zijn gezin overleefden de vernietiging, want Noach aanbad Jehova en ging het kwaad uit de weg.

Kijk nu eens naar de huidige tijd: zulke rechtvaardige mensen zoals Noach, die God konden aanbidden en het kwaad uit de weg konden gaan, bestaan niet meer. Maar God is de mensheid nog steeds genadig, en vergeeft de mensheid in dit laatste tijdperk. God zoekt mensen die naar Zijn verschijning verlangen. Hij zoekt hen die in staat zijn om Zijn woorden te horen, hen die Zijn opdracht niet vergeten zijn en hun hart en hun lichaam aan Hem opofferen. Hij zoekt hen die zo gehoorzaam zijn als jonge kinderen en geen weerstand aan Hem bieden(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 2: God beschikt over het lot van de gehele mensheid). Zuster Chen zei vervolgens in haar communicatie: “De mensen uit de dagen van Noach aten, dronken, trouwden en gaven ten huwelijk, ze waren overspelig en verdorven en luisterden niet naar de woorden van God en aanbaden God niet. In plaats daarvan aanbaden ze afgoden en waren ze extreem zondig. Om de mensen van die tijd te redden, riep God Noach op een ark te bouwen en de mensen te vertellen dat een overstroming de wereld zou verwoesten. Maar zelfs nadat Noach dit meer dan honderd jaar had gepredikt, geloofde nog niemand Gods woorden en bekeerde zich niemand tot God. God gebruikte dus een grote overstroming om de mensen uit dat tijdperk te vernietigen. De mensen van de laatste dagen zijn zelfs nog verdorvener dan de mensen uit de tijd van Noach. De hele samenleving is moreel bankroet en valt steeds meer uit elkaar. Het scheidingspercentage blijft hoog, misdaad is alomtegenwoordig en pornografie, gokken en drugs hebben de ziel van de mensen aangetast. Mensen worden steeds doortrapter, hebzuchtiger, boosaardiger, gieriger en egoïstischer. Niemand geeft er meer om het hebben van een geweten of om een goed, eerlijk mens te zijn. In plaats daarvan hechten ze uitsluitend belang aan eten, drinken, plezier hebben en het ruilen van macht voor seks en seks voor macht. Mensen hebben hun buik vol van de waarheid en verheerlijken het kwaad. Ze verlangen naar het genot van de zonde en ze hebben reeds lang geleden een punt bereikt waarop ze het verdienen door God te worden vernietigd. Al deze tekenen wijzen erop dat de laatste dagen zijn aangebroken. Nu is de Heer Jezus wedergekeerd en leeft Zijn tweede incarnatie in de wereld. Hij heeft alle waarheden voor de zuivering en redding van de mensheid geuit. Hij is gekomen om ons, de zo diep verdorven mensen die we zijn, volledig te redden. Gods liefde en medelijden voor de mensheid is zo groot!” Toen ik de zuster deze woorden hoorde spreken raakte ik gefascineerd en dacht bij mezelf: we zijn allemaal diep verdorven mensen en zouden allemaal reeds lang geleden door God vernietigd moeten zijn. Het is uitsluitend te danken aan Gods genade dat we het geluk hebben dat we in Gods huis mogen komen, dat we de woorden die God heeft geuit mogen lezen en ons de kans wordt geboden God te kennen. Wat een geweldige zegen! Ik dankte God steeds weer opnieuw voor het feit dat Hij me leidde en dat Hij me in staat had gesteld kennis te maken met Gods werk van de laatste dagen en ik de mogelijkheid op redding had verworven. Net toen ik op het punt stond te vertrekken gaf de zuster me een boek met Gods woorden. Ik greep het boek met beide handen beet en ik was zo ontroerd dat ik begon te huilen. Ik nam het vaste besluit God naar mijn beste vermogen te volgen.

Op een dag zag ik, nadat ik mijn computer had aangezet, een website die iets over Bliksem uit het oosten schreef. Nieuwsgierig geworden klikte ik op de link en zag wat negatieve propaganda over Bliksem uit het oosten van de CCP-overheid en de religieuze gemeenschap. Toen ik me realiseerde dat de ‘Bliksem uit het oosten’ die op de website werd vermeld het werk van Almachtige God in de laatste dagen was waar zuster Chen tot me over had gepreekt, was ik verbijsterd en heel erg in de war: was het mogelijk dat ik in mijn geloof was afgedwaald? Wat moest ik doen? Ik herinnerde me echter ook dat elke keer dat ik in contact was geweest met zuster Chen en de anderen, ze allemaal heel liefdevol tegenover me waren geweest en helemaal niet waren zoals op het internet werd beschreven. Ik dacht terug aan de eerste keer dat ik het woord van God was beginnen te lezen en was ontroerd door Gods liefde – deze woorden bezaten gezag en kracht, hoe was het dan mogelijk dat ze niet de uitdrukking van de stem van God waren? Ik pakte vervolgens Gods woorden tevoorschijn met de bedoeling ze te lezen, maar ik kon het gevoel van ontroering dat ik eerder had gehad niet meer terugkrijgen – God had Zijn aangezicht voor me verborgen. Alles wat ik kon zien was wit papier en zwarte woorden. Elk stukje negatieve propaganda dat ik online had gezien flitste een voor een door mijn hoofd. Ik was ten einde raad. Ik bleef me maar afvragen: moet ik dit geloven of niet? Is Bliksem uit het oosten Gods werk? Stel nou dat Bliksem uit het oosten werkelijk Gods werk is? Als ik dit geloof niet beoefen, loop ik dan niet gewoon mijn kans mis God te leren kennen en te worden gered? Maar als het bedrog is en ik het gewoon blindelings volg, betekent dat dan niet dat ik ben bedrogen? Moet ik het blijven onderzoeken of niet? Deze vragen bleven me zo bezighouden, dat ik zelfs geen zin meer had om te werken. Ik wilde het werkelijk met mijn familieleden bespreken en hun om advies vragen, maar ik bedacht me hoe mijn zwager me keer op keer had aangespoord voorzichtig te zijn en niet zomaar op zoek te gaan naar andere kerken. Als mijn geloof werkelijk een vergissing was, zouden ze dan niet nog meer kritiek op me hebben? Ik gaf dus het idee op het met mijn familie te bespreken, hoewel mijn gemoedstoestand op een dieptepunt was beland. Ik leed veel emotionele pijn en ik wist me echt geen raad. Ik voelde me werelden verwijderd van de vreugde en het gemak die ik een paar dagen geleden had gevoeld toen ik met de zusters communiceerde.

Toen ik geen uitweg meer zag, probeerde ik God te zoeken en tot Hem te bidden, Hem elk van de moeilijkheden en onzekerheden in mijn hart toe te vertrouwen en te smeken om Zijn verlichting. Na te hebben gebeden schoot me plotseling iets te binnen dat zuster Chen me eens had verteld: omdat koning Herodes toen de Heer Jezus geboren werd bang was zijn troon te verliezen, gaf hij het bevel alle jongens in de stad die nog geen twee jaar oud waren te doden. Toen de Heer Jezus Zijn leer predikte, stonden de leiders van het jodendom onmiddellijk klaar om een standpunt tegen Hem in te nemen en Hem te veroordelen omdat ze bang waren dat gelovigen de Heer Jezus zouden volgen, en dat zij hun status zouden verliezen. Ze wisten heel goed dat een gewoon mens niet in staat was de wonderen te verrichten die de Heer Jezus deed, maar ze belasterden Hem bewust en zeiden dat Hij demonen uitdreef met behulp van Beëlzebub. Ze beschuldigden de Heer Jezus ook van godslastering. Uiteindelijk werkten ze met de Romeinse overheid samen om de Heer Jezus te kruisigen. De waanzinnige handelingen ter veroordeling van Almachtige God van de kant van de CCP-overheid en de religieuze gemeenschap van vandaag de dag zijn precies hetzelfde als die in het Tijdperk van Genade tegen de Heer Jezus werden verricht door de Romeinse overheid en de leiders van het jodendom. De ware weg heeft van oudsher altijd onder onderdrukking geleden. Elke keer dat God komt om te werken is Hij het slachtoffer van zowel de vervolging van de religieuze wereld als die van het heersende gezag. Niemand kan echter Gods werk in de weg staan. Uiteindelijk voltooide de Heer Jezus toch Zijn werk – Hij werd gekruisigd, redde de mensheid en Zijn evangelie verspreidde zich over de gehele wereld. En hoewel de Chinese overheid en de religieuze gemeenschap vandaag de dag zoveel geruchten verzonnen en online hebben gezet om Almachtige God en Zijn werk te veroordelen, verspreidt het evangelie van het koninkrijk zich toch nog steeds snel. Wanneer dit niet Gods werk zou zijn, zou het dan niet allang door de Chinese overheid zijn weggevaagd? Toen bedacht ik me dat, elke keer dat ik zuster Chen en de anderen had ontmoet, ze allen werkelijk oprecht tegenover me waren geweest, en dat al hun communicatie God prees en van God getuigde. Ze praatten nooit over wereldse dingen of over dingen die het leven van de mensen niet ten goede kwamen. Hun communicatie bood me alleen maar positieve leiding en hulp. Voor ik er erg in had waren de twijfels in mijn hart enigszins verdreven. Ik bad dus opnieuw tot God met een zoekend hart: “God! Als u het werkelijk bent die wedergekeerd bent, leid me dan zodat ik uw werk leer kennen en voor u terugkeer.” En inderdaad, God verhoorde mijn gebed.

Onder leiding van de Heilige Geest opende ik het boek met Gods woorden, ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ en zag het artikel, ‘Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht’, waarin Almachtige God zegt: “Jullie moeten weten dat zonder het bestaan van dit vlees de mensheid zou worden overvallen door een onvermijdelijke wereldramp en het moeilijk zou vinden om aan Gods strengere straf in de laatste dagen te ontkomen. Indien dit gewone vlees niet geboren was, zouden jullie allemaal in een staat verkeren die noch dood noch leven kende, ongeacht hoe jullie ernaar zouden zoeken. Zonder het bestaan van dit vlees zouden jullie nu noch de waarheid kunnen ontvangen noch voor Gods troon kunnen verschijnen. In plaats daarvan zouden jullie door God worden gestraft voor alle ernstige zonden die jullie hebben begaan. Weten jullie dat? Als God niet terug in het vlees was gekomen, zou niemand de kans hebben gehad op redding; en als God niet in dit vlees was gekomen, zou God al lang geleden een eind aan het oude tijdperk hebben gemaakt. Als zodanig, hoe kunnen jullie dan toch Gods tweede incarnatie afwijzen? Waarom zouden jullie Hem niet graag accepteren, als jullie van deze gewone mens zoveel voordeel krijgen?” “Het werk van God is datgene wat je niet kunt begrijpen. Als je niet kunt overzien of je beslissing juist is en niet weten of Gods werk zal slagen, waarom zou je dan niet je geluk beproeven en eens kijken of deze gewone mens zo’n geweldige hulp voor jou zal zijn, en of God geweldig werk heeft verricht.” God zij dank! Na Gods woorden te hebben gelezen voelde ik me veel kalmer – ze konden niet juister zijn! Ik overwoog het volgende: ik kende Gods werk niet en kon al die dingen op het internet niet volledig begrijpen, waarom zou ik het er dus niet op wagen? Waarom zou ik geen diepgaander onderzoek doen en vervolgens een conclusie trekken? Wanneer het echt de verschijning en het werk van God is, en ik het toch verwerp, is dat dan geen afwijzing van God? Zou ik daar niet mijn leven lang spijt van hebben? Ik besloot zuster Chen de volgende dag op te zoeken en door te gaan met zoeken en onderzoeken.

Toen ik zuster Chen zag deelde ik met haar mijn ervaring van de laatste dagen en vroeg haar wat er echt aan de hand was met Bliksem uit het oosten. Ze las twee passages uit Gods woorden aan me voor: “Wanneer alle mensen opletten, wanneer alle dingen worden vernieuwd en nieuw leven wordt ingeblazen, wanneer iedereen zich zonder aarzelen onderwerpt aan God en bereid is om de zware verantwoordelijkheid van Gods last te dragen – dan zal de bliksem uit het oosten komen, alles van het oosten tot het westen illumineren, en de gehele aarde met de komst van dit licht angst aanjagen; en op dit moment begint God opnieuw aan Zijn nieuwe leven. […] Dat wil zeggen, in het oosten van de wereld, vanaf het moment waarop het getuigenis van God Zelf begint tot wanneer Hij begint te werken, tot aan het moment waarop de goddelijkheid soevereine macht over de aarde begint uit te oefenen – dit is de gloeiende schicht van de bliksem uit het oosten, die altijd het hele universum heeft beschenen. Wanneer de landen op aarde het koninkrijk van Christus worden, zal het hele universum geïllumineerd zijn. Nu is de tijd gekomen dat de bliksem uit het oosten verschijnt: de vleesgeworden God begint te werken en spreekt bovendien rechtstreeks in goddelijkheid. Men kan zeggen dat wanneer God op aarde begint te spreken, de bliksem uit het oosten verschijnt. En nog preciezer, wanneer levend water van de troon stroomt – wanneer de uitspraken vanaf de troon beginnen – dan zullen de uitspraken van de zeven geesten formeel beginnen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Interpretaties van de mysteriën van “Gods woorden aan het hele universum”, hfst. 12). “Pas wanneer het licht van het oosten geleidelijk wit wordt, zal de duisternis over de aarde licht worden, en pas dan zal de mens ontdekken dat ik al lang geleden uit Israël ben weggegaan en opnieuw in het oosten opsta. Nadat ik eenmaal in Israël ben afgedaald en er later uit ben vertrokken, kan ik niet opnieuw in Israël geboren worden, omdat mijn werk het hele universum leidt, en bovendien, de bliksem rechtuit van oost naar west flitst. Daarom ben ik in het Oosten afgedaald en heb Kanaän naar de mensen in het oosten gebracht. Ik wens mensen van over de hele aarde naar het land Kanaän te brengen, en dus blijf ik doorgaan met uitspraken in het land Kanaän om het hele universum te beheersen. Op dit moment is er geen licht op de hele aarde behalve in Kanaän, en alle mensen zijn in gevaar door honger en kou. Ik gaf mijn glorie aan Israël en nam het toen weg, en daarna bracht ik de Israëlieten naar het oosten en ook de hele mensheid naar het oosten. Ik heb ze allemaal naar het licht gebracht, zodat ze ermee kunnen worden herenigd en er mee verbonden zijn, en er niet langer naar hoeven te zoeken. Ik zal iedereen die zoekt het licht opnieuw laten zien en de glorie laten zien die ik in Israël had; ik zal hen laten zien dat ik lang geleden op een witte wolk te midden van de mensheid ben afgedaald, laat hen de ontelbare witte wolken zien en vruchten in hun overvloedige trossen, en bovendien, laat hen Jehova de God van Israël zien. Ik zal hen de Meester van de Joden laten zien, de verlangde Messias en de volledige verschijning van mij, die door koningen door de eeuwen heen vervolgd zijn. Ik zal aan het hele universum werken en ik zal groot werk verrichten en in de laatste dagen al mijn glorie en al mijn daden onthullen aan de mens. Ik zal mijn glorieuze gelaat in al zijn volheid tonen aan hen die vele jaren op mij hebben gewacht, aan hen die verlangd hebben dat ik op een witte wolk kom, en aan Israël dat verlangd heeft om mij opnieuw te zien verschijnen, en aan de hele mensheid die mij vervolgt, zodat allen zullen weten dat ik lang geleden mijn glorie heb weggenomen en naar het oosten heb gebracht, zodat deze niet langer in Judea is. Want de laatste dagen zijn al gekomen!(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid).

Daarna communiceerde ze het volgende: “We kunnen uit Gods woorden opmaken dat Gods werk en woorden in de laatste dagen de bliksem zijn die uit het oosten komt. ‘Bliksem’ verwijst naar ‘licht’, en ‘licht’ verwijst naar Gods woorden. Dat wil zeggen: Gods wederkomst in de laatste dagen is Zijn incarnatie als de Mensenzoon, die eerst in het oosten, in China, verschijnt, waarbij Hij woorden uit en een groep overwinnaars creëert. Vervolgens verspreidt Zijn evangelie van de laatste dagen zich snel naar het westen, zodat mensen van over de hele wereld Gods redding van de laatste dagen kunnen ontvangen. Hierdoor gaat in vervulling wat in Matteüs 24:27 staat: ‘Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de ​Mensenzoon​ komen.’ Bovendien is de tijd die God in de laatste dagen werkt kort en verstrijkt ze snel, net als een bliksemflits. In nauwelijks meer dan twee korte decennia heeft Gods evangelie van het koninkrijk zich reeds verspreid over het gehele vasteland van China en verspreidt het zich nu over alle landen van de wereld. Bliksem uit het oosten is Gods woord en werk van de laatste dagen, de waarheid uitgedrukt door God. Almachtige God is de Mensenzoon die aan de mens verschijnt in de laatste dagen, zoals geprofeteerd in de Bijbel. Hij voert in de laatste dagen nieuw werk uit. Allen die Gods werk van de laatste dagen niet aanvaarden zullen door het werk van de Heilige Geest worden geëlimineerd.” Pas toen ik dit hoorde, realiseerde ik me dat Bliksem uit het oosten naar Gods werk verwees en naar de waarheid die door God was uitgedrukt, dat het Gods verschijning in de laatste dagen was! God verscheen eerst in China, een atheïstische politieke macht, en begon daar te werken. Hij overwon eerst een groep mensen in China en vervolmaakte deze, vervolgens breidde Hij dit uit tot het westen en zelfs tot de gehele wereld, zodat Gods uitverkorenen uit alle naties en alle plaatsen Gods werk van de laatste dagen zouden kunnen aanvaarden en Gods zuivering en redding zouden kunnen verwerven. Dit zou Gods zesduizendjarige managementplan volledig verwezenlijken. Is dit geen manifestatie van Zijn wijsheid? Als God Zelf deze woorden niet had geuit om deze mysteries te onthullen, zou ik ze nooit hebben begrepen!

Zuster Chen vervolgde met haar communicatie: “Geconfronteerd met de verschijning en het werk van God, lieten de leiders van alle denominaties niet alleen na het te zoeken en te onderzoeken, maar veroordeelden het zelfs op waanzinnige wijze, verzetten zich tegen God en belasterden Hem. Ze verspreidden openlijk geruchten om De Kerk van Almachtige God te belasteren en spanden samen met de atheïstische CCP-overheid om degenen die Almachtige God volgen op hysterische wijze te dwingen, te arresteren en te vervolgen in een poging te voorkomen dat het evangelie van Almachtige God zich zou verspreiden, om Gods werk van de laatste dagen te vernietigen en om gelovigen ervan te weerhouden tot Almachtige God terug te keren. Net als de Romeinse overheid en de joodse leiders die zich tegen de Heer Jezus verzetten, Hem veroordeelden en Hem kruisigden, zijn ze allemaal satanische duivels die de waarheid haten, God haten en vijanden van God zijn. Ze weten dat de woorden die door Almachtige God zijn geuit allemaal de waarheid zijn en dat ze gezag en kracht bezitten. Zodra deze woorden zich over de hele wereld hebben verspreid, zullen allen die de waarheid liefhebben en dorsten naar Gods verschijnen zich tot Almachtige God keren en Hem aanbidden. Dan zal niemand hen meer volgen. Daarom, nu God opnieuw is geïncarneerd om te werken en de mensheid te redden, proberen de atheïstische CCP-overheid en de antichristelijke machten van de religieuze gemeenschap wanhopig Gods werk te blokkeren en te vernietigen. Ze gebruiken allerlei verachtelijke manieren en methoden om mensen aan banden te leggen en te bedriegen, om zo te voorkomen dat ze de ware weg zoeken en onderzoeken. Het is net zoals toen jij ging twijfelen aan het werk van God na het zien van die geruchten op het internet – Satans doel is ons allen aan God te laten twijfelen. Hij wil dat we God ontkennen en verraden, Zijn redding verliezen en terugkeren naar zijn domein. Daarmee bereikt hij zijn doel: het permanent controleren en schaden van mensen. Zoals Gods woorden onthullen: ‘God werkt, God zorgt voor een persoon, God kijkt naar een persoon en Satan volgt Hem, bij iedere stap. Wie God Zijn gunst bewijst, is ook bij Satan in het vizier, die op een afstandje volgt. Als God deze persoon wil hebben, zal Satan zijn uiterste best doen om God tegen te werken. Hij zal op allerlei kwaadaardige manieren trachten Gods werk op de proef te stellen, te frustreren en te ondermijnen om zijn verborgen doel te bereiken. Wat is zijn doel? Hij wil niet dat iemand God toebehoort; hij wil al degenen die God wil hebben, om in hen te wonen, hen te controleren en de leiding over hen te nemen zodat ze hem aanbidden en in zijn gezelschap slechte dingen doen. Is dit niet de duistere beweegreden van Satan?(Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke IV). Volgens Gods woorden zouden we Satans listen moeten doorzien. We zouden duidelijk Satans boosaardige essentie moeten zien, dat hij een vijand van God is en mensen ervan weerhoudt tot God terug te keren. We zouden zijn sinistere bedoeling mensen in hun geheel te bezitten en te verslinden moeten zien, zodat we de kans door God te worden gered niet mislopen.” Door Gods woorden te lezen en te luisteren naar de communicatie van de zuster, begreep ik werkelijk dat al die geruchten online van Satan afkomstig waren. Ik zag dat het de valstrikken en hinderlagen van Satan waren om mensen te hinderen de ware weg te onderzoeken en tot God terug te keren. Als het me ten aanzien die valstrikken aan onderscheidingsvermogen zou ontbreken, zou ik door Satan gevangen worden genomen. De communicatie van de zuster gaf me enig waar inzicht in Bliksem uit het oosten, dat wil zeggen Gods verschijning en werk. Ik bezit nu onderscheidingsvermogen met betrekking tot de verachtelijke methoden waar de satanische, boosaardige machten van de CCP-overheid en de religieuze gemeenschap gebruik van maken om God aan te vallen. Ik heb ook gezien dat de ware weg van oudsher is onderdrukt. Verbazend genoeg boden juist Satans verstoringen me een beter begrip van Gods werk en stelden me ook in staat waar onderscheidingsvermogen met betrekking tot Satan te ontwikkelen en hem te verwerpen. God maakt in Zijn wijsheid werkelijk gebruik van Satans tactieken. God zij dank!

Thuisgekomen begon ik online video’s van De Kerk van Almachtige God te bekijken. Ik bekeek achter elkaar een serie van tien koorvideo’s alsook enkele voorlezingen van Gods woorden en een paar gospelfilms. Alles wat door deze video’s en films werd overgebracht was de waarheid en ze getuigden van de verschijning van God en Zijn werk van de laatste dagen. Ze stelden me in staat Gods oprechtheid en beminnelijkheid te zien en enige kennis van Gods rechtvaardige gezindheid te verwerven. Doordat ik zag dat de woorden die Almachtige God had uitgesproken allemaal de waarheid waren en dat ze werkelijk mensen kunnen veranderen, reinigen en redden, was ik in staat een pad naar het hemelse koninkrijk te vinden. Dit gaf me hoop op redding. Toen mijn zwager er later achter kwam dat ik het werk in de laatste dagen van Almachtige God had aanvaard, kwam hij een paar keer langs om me lastig te vallen. Hij verzamelde zelfs wat mensen van de kerk om hetzelfde te doen. Hij praatte ook veel van de negatieve publiciteit van het internet na in een poging me te verwarren en mijn geloof in Almachtige God op te geven. Ik was echter al volkomen zeker van het werk van Almachtige God en deze geruchten hadden dus geen effect op me. Nu ik terugkijk zie ik dat het werkelijk Gods leiding is geweest die me een aantal waarheden heeft laten begrijpen. Stap voor stap ontsnapte ik aan de boeien en banden van de geruchten en legde een fundament op de ware weg. God zij dank voor Zijn redding en bescherming en dat Hij me in het huis van God heeft geleid!

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie