Ontsnapping uit de geruchtenvalstrik

15 september 2020

Door Xiaoyun, China

Ik was legerofficier toen een Koreaanse voorganger me op een dag in 1999 het evangelie van de Heer Jezus predikte. Vanwege mijn oprechte streven stond ik al snel in het middelpunt van de opleiding van de voorganger en werd ik zijn belangrijkste assistent. In de zomer van 2000 kwam de voorganger voor een korte zendingsreis naar Yunnan vergezeld van meer dan een tiental studenten van de theologische opleiding van de Koreaanse Evangeliekerk. Onverwacht alarmeerde dit de CCP-overheid. We werden tijdens een bijeenkomst bij de voorganger thuis gearresteerd en vervolgens naar de Afdeling voor Openbare Veiligheid van de Provincie Yunnan gebracht om te worden ondervraagd. De Koreaanse theologiestudenten werden nog dezelfde avond gedeporteerd en ook de Koreaanse voorganger werd het land uitgezet. De kerk leed onder de vervolging van de CCP-overheid en veel gelovigen werden bang en durfden niet meer te geloven. Ook werd een deel van de gelovigen gedwongen zich aan te sluiten bij de Drie-Zelfkerk. Dit was de manier waarop door de CCP-overheid een einde werd gemaakt aan de kerk. Ik was de belangrijkste medewerker in de kerk en deze keer zorgde de vervolging van de CCP-overheid er ook voor dat ik mijn baan verloor.

In maart 2005 hoorde ik van het evangelie van het koninkrijk van Almachtige God. Toen ik hoorde dat de Heer Jezus was wedergekeerd, was ik zo opgewonden dat mijn ogen zich met tranen vulden, en ik voelde me zo onbeschrijfelijk dankbaar. Ik wilde alleen nog maar zo snel mogelijk mijn broeders en zusters voor God brengen. Onder Gods leiding aanvaardden de broeders en zusters een voor een Gods werk van de laatste dagen. Geheel onverwacht verklaarde een van de meest getalenteerde medewerkers van de kerk na het getuigenis van het werk van de laatste dagen van Almachtige God te hebben gehoord echter: “Deze doctrine klinkt juist, maar we moeten het eerst aan de voorganger vragen en horen wat hij zegt.” Spoedig daarna belde de voorganger me op en zei: “Het is op dit moment een chaos in de buitenwereld. Je gelooft nog niet zo lang in God en je gestalte is klein. Wat je ook doet, luister niet gedachteloos naar preken van buiten de kerk. Dat voorkomt dat je afdwaalt. We kunnen uitsluitend de hoede van deze kerk aanvaarden. Luister niet naar de wegen die door andere kerken worden gepredikt.” Na naar hem te hebben geluisterd, sprak ik kalm: “Tijdens deze periode dat ik het werk van de laatste dagen van Almachtige God heb bestudeerd, heb ik ontdekt dat alles wat ze preken overeenkomt met de Bijbel, de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest bezit, en de ware weg is.” Mijn voorganger zei: “Hoe goed ze ook prediken, we moeten begrijpen dat de Heer Jezus de ware God is. We mogen de Heer niet verlaten!” Ik zei stellig: “Ik heb de Heer niet verlaten, maar volg de voetstappen van het Lam. De Heer Jezus is reeds wedergekeerd. Het is alleen maar juist dat we de komst van de Heer verwelkomen zoals de wijze maagden.” De voorganger sprak streng: “Hoe is het mogelijk dat de Koreaanse Evangeliekerk niet zou weten dat de Heer is wedergekeerd?” Ik zei: “Dit is niet iets dat in een paar woorden kan worden uitgelegd.” De voorganger beweerde op welsprekende wijze: “Ze geloven in Bliksem uit het oosten, die het doelwit van de repressie van de CCP-overheid was. Het is heel duidelijk uitgelegd op het internet. Ga maar online, dan zul je het zelf zien. Als je het wil uitzoeken moet je online gaan …” Na te hebben opgehangen kon ik mijn hart nog een hele tijd niet kalmeren. De woorden van de voorganger bleven maar door mijn hoofd spoken. Ik wilde heel graag weten wat er op het internet precies gezegd werd.

Om achter de waarheid te komen, rende ik snel naar een internetcafé. Ik had de websites nog maar nauwelijks geopend of ik was al met stomheid geslagen. Op de websites stond veel van de godslastering en veroordeling van God door de CCP-overheid, alsook de laster van mensen die gezag hadden in religieuze kringen. Ik had wel mijn twijfels: de woorden van Almachtige God konden niet door zomaar iemand zijn gesproken. Ze zijn de uitdrukking van de Geest van waarheid. Dit is een feit dat wordt erkend door vele mensen uit verschillende denominaties die oprecht in de Heer geloven en verlangen naar de waarheid. Maar waarom verspreiden de websites dan geruchten om mensen Almachtige God te laten ontkennen? Er zijn ook vele beroemde voorgangers die net als de CCP-overheid God veroordelen en belasteren. Wat is hier aan de hand? Toen ik al deze negatieve propaganda zag, voelde ik een opwelling van besluiteloosheid. Wat later zag ik op het internet een aanval op de man die door de Heilige Geest wordt gebruikt. Ik voelde me opnieuw teleurgesteld. Geloofde ik werkelijk in een mens? Hoe meer ik door de informatie op het internet bleef bladeren, hoe meer ik in de war raakte. Ik was helemaal verbijsterd en stond volkomen perplex, zodat ik geen geen idee heb hoe ik uiteindelijk het internetcafé heb verlaten.

Op de weg naar huis dacht ik terug aan de tijd die ik had besteed aan het zoeken en onderzoeken van het werk van de laatste dagen van Almachtige God. Elke keer wanneer ik vragen stelde, lazen broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God me de woorden van God voor. Alle kwesties werden een voor een opgelost en ik raakte volledig overtuigd. Het nam elf dagen van debat en onderzoek in beslag tot ik vast geloofde dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus was. Ik las ook een aantal van Gods woorden. God had alle mysteries van de drie werkfasen en het zesduizendjarige managementplan onthuld, en Hij had ook waarheden onthuld zoals de waarheid achter en de essentie van de Bijbel, wat in de Bijbel Gods woorden zijn en wat woorden van mensen, en hoe mensen de Bijbel zouden moeten benaderen. Toen ik deze dingen las, werd alles me duidelijk en had ik er veel baat bij. Uit deze woorden van God maakte ik op dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus moest zijn. Maar waarom was dan de propaganda op het internet allemaal negatief? Hoe meer ik over deze geruchten nadacht, hoe depressiever ik werd en hoe bezwaarder mijn hart. Ik werd bijna door een auto geraakt toen ik de weg overstak.

Thuisgekomen lukte het me eenvoudigweg niet mijn hart te kalmeren en de geruchten van het internet bleven steeds weer opnieuw in mijn gedachten de kop op steken en bleven daar hangen. Mijn hart werd overspoeld door tegenstrijdige gevoelens. Ik kon die nacht niet slapen en ik dacht: als ik het verkeerde pad neem, zou mijn geloof dan niet helemaal voor niets zijn? Nee, ik moet nu gelijk terugkeren. Maar wat als Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus is? Zou ik dan niet de gelegenheid mislopen de Heer te verwelkomen en mijn kans te worden gered verspelen? Toen ik maar op twee gedachten bleef hinken, kwam ik in gebed voor God: “O God! Sinds ik deze stap van het werk heb aanvaard, heb ik de hele tijd een gerust hart gehad. Ik vond het erg prettig Gods woorden te lezen en mijn ziel voelde zich heel goed gevoed. Nadat ik echter wat negatieve propaganda op het internet heb gezien, kan ik maar niet kalmeren. Bescherm alstublieft mijn hart. O God! Mijn gestalte is klein en ik weet niet hoe ik deze dingen moet onderscheiden. Als Almachtige God werkelijk u is die bent wedergekeerd, dan vraag ik u mij te leiden zodat ik overtuigd raak van uw werk en me verder door niets meer laat storen. Zo niet, dan vraag ik u me te helpen bij het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen …”Na te hebben gebeden kwam er een idee bij me op: ik zou snel het boek met de woorden van Almachtige God uitlezen om vast te stellen of ze wel of niet Gods stem waren. Ik las die hele nacht Gods woorden en ik weet niet wanneer ik aan tafel in slaap ben gevallen.

De volgende ochtend vroeg werd ik wakker van een klop op mijn deur en deed deze slaapdronken open. Het was Zuster Wu die me geestelijk water had gegeven. Ze zag dat ik er slaperig uitzag en vroeg op bezorgde toon wat er was gebeurd. Ik zei: “Ik was gisteren online en heb daar heel veel dingen gezien die tegen God ingingen en waarmee men Hem belasterde, en nu speelt er zich een hevige innerlijke strijd in me af …” Nadat ze dit gehoord had communiceerde zuster Wu met me: “Zuster, je kent de houding van de CCP-overheid tegenover christenen maar al te goed. Ze heeft ontelbare christenen gearresteerd en vervolgd. Dit is een hard feit. De geruchten op het internet zijn allemaal bedacht door de CCP-overheid met de bedoeling De Kerk van Almachtige God te vervolgen. Het doel van de CCP-overheid is Gods werk te onderdrukken en van China een atheïstische zone te maken waar het mensen niet is toegestaan God te volgen of te aanbidden. Zuster, de CCP is een atheïstische overheid. Kunnen we geloof hechten aan wat ze zeggen?” De opmerkingen van de zuster waren een tijdige herinnering. Inderdaad! De CCP is atheïstisch. Zij is degene die God het meest haat en weerstaat. Hoe kunnen we geloven wat ze zegt? De CCP-overheid handelt onder het mom van “vrijheid van religie”, maar achter de schermen oefent ze bewust druk uit op mensen die in God geloven en arresteert hen. Ik dacht erover na hoe de CCP-overheid in het verleden druk had uitgeoefend op de leden van onze kerk en hen had onderdrukt en hoe vele broeders en zusters hun geloof hadden verloren en niet langer durfden te geloven. Ik wist ook dat ik hierdoor mijn baan was kwijtgeraakt – was dit niet de houding van de CCP-overheid tegenover mensen die in God geloven? Om religieuze overtuigingen te beknotten had de CCP-overheid de Drie-Zelfkerken gesticht en de mensen gevraagd eerst “de staat lief te hebben” en daarna “de religie lief te hebben”. Haar doel was de controle over de mensen stevig in haar handen te houden en de geloofsvrijheid van de mensen te beperken. Toen ik hier over nadacht, kreeg ik enig onderscheidingsvermogen met betrekking tot de verachtelijke bedoelingen van de CCP-overheid. De CCP-overheid heeft altijd religieuze overtuigingen vervolgd en de ware weg veroordeeld. Onthulde het feit dat ze geruchten verzon en het werk van Almachtige God in de laatste dagen veroordeelde niet duidelijk haar God-hatende, zich tegen God verzettende, satanische natuur?

Zuster Wu vervolgde haar communicatie met me: “De CCP-overheid is een atheïstisch, satanisch bewind en de vijand van God. Om haar woeste ambitie van het permanent onder controle houden van de mensen te bereiken, noemt ze op perverse wijze zwart wit en veroordeelt De Kerk van Almachtige God en brengt haar in diskrediet. We zijn prima in staat dit te onderscheiden. Maar hoe kunnen religieuze voorgangers en ouderlingen het atheïstische bewind nu volgen in het weerstaan, veroordelen en belasteren van God? De meeste mensen kunnen dit probleem niet oplossen. In feite heeft dit te maken met de natuur en het wezen van het verzet van de religieuze leiders tegen God en hun haat tegen de waarheid. Wanneer we terugdenken aan tweeduizend jaar geleden, toen de Heer Jezus Zijn werk deed om de mensheid te verlossen, zien we dat Hij op heftig verzet en strenge vervolging van de kant van de priesters, schriftgeleerden en farizeeën stuitte. Dit kwam omdat de weg die de Heer Jezus predikte en de wonderen die Hij verrichtte in die tijd in heel Judea veel opzien baarden. Veel gewone mensen werden door de woorden van de Heer aangetrokken en de een naar de ander keerde zich tot de Heer Jezus. De hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën beschouwden dit als een bedreiging van hun status en broodwinning, en spanden met de Romeinse overheid samen om de Heer Jezus te weerstaan en te veroordelen. Ze verspreidden geruchten, belasterden het werk van de Heer en nagelden de Heer Jezus aan het kruis. Op dit moment herhaalt zich de geschiedenis van tweeduizend jaar geleden. Religieuze leiders zien dat het werk van de laatste dagen van Almachtige God door steeds meer mensen wordt aanvaard. Dit maakt ze onmiddellijk jaloers en doet ze samenspannen met de CCP-overheid bij het weerstaan en veroordelen van Gods werk van de laatste dagen. Dit toont onomstotelijk aan dat de meeste religieuze leiders antichristen zijn die de waarheid niet liefhebben en alleen om status geven. ‘Van oudsher is de ware weg altijd onderdrukt geweest.’ Het is daarom niet verwonderlijk dat het werk van de laatste dagen van Almachtige God zo sterk wordt bestreden en veroordeeld door de boosaardige krachten van de CCP-overheid en de religieuze gemeenschap.” Ja, de farizeeën, hogepriesters en schriftgeleerden waren allemaal mensen met autoriteit in de religieuze gemeenschap, ze waren echter geen ware gelovigen in God en hadden de waarheid niet lief. Ze wisten dat de woorden van de Heer Jezus gezag en kracht hadden, maar ze gingen toch in het geheel niet op onderzoek uit. In plaats daarvan, met de bedoeling hun status en broodwinning te behouden, veroordeelden en belasterden ze de Heer. Het lag inderdaad in hun natuur zich tegen God te verzetten en een vijand van God te zijn. De manier waarop de voorgangers en ouderlingen van de religieuze gemeenschap op dit moment optreden met betrekking tot de tweede komst van de Heer is gelijk aan het optreden van de farizeeën. Het blijkt dat ze antichristen zijn die God en de waarheid haten! Wanneer de wederkomst van de Heer Jezus in de Bijbel wordt geprofeteerd staat er: “Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden(Lucas 17:25). Almachtige God is nu gekomen om Zijn werk te doen, maar toch wordt Hij door de religieuze gemeenschap en de atheïstische CCP-overheid tegengewerkt en veroordeeld. Is dit niet de vervulling van de profetie van de Heer? Op dat moment werd mijn hart verlicht. Zuster Wu ging door met haar communicatie: “De negatieve propaganda die door de CCP-overheid en de religieuze gemeenschap op het internet wordt verspreid is in wezen bedoeld om Gods werk te vernietigen en te hinderen. Satan heeft altijd gebruikgemaakt van leugens om de mensen te bedriegen en verwarren en om mensen aan God te laten twijfelen, Hem te ontkennen en Hem te verraden. Uiteindelijk zullen ze allen door God worden gestraft en naar de hel gezonden. We moeten in staat zijn hun geruchten te onderscheiden en ons realiseren welke sinistere bedoelingen en verachtelijke doelen ze voor ogen hebben met het verspreiden van geruchten. Wanneer we dit niet kunnen, worden we misleid en verspelen we de kans door God te worden gered.” Ik knikte goedkeurend en voelde dat de communicatie en hulp van de zuster precies op tijd was gekomen. Ik kon niet wachten meer te horen te krijgen …

Zuster Wu haalde het boek met Gods woorden tevoorschijn en zei tegen me: “Zuster, laten we een passage van de woorden van Almachtige God lezen! Almachtige God zei: ‘In mijn plan heeft Satan me bij elke stap op de hielen gezeten, en, als contrast van mijn wijsheid, altijd geprobeerd manieren en middelen te vinden om mijn oorspronkelijke plan te verstoren. Maar zou ik kunnen bezwijken voor zijn bedrieglijke plannen? Alles in de hemel en op aarde dient mij – zouden de bedrieglijke plannen van Satan anders kunnen zijn? Dit is precies het kruispunt van mijn wijsheid, het is precies datgene wat wonderbaarlijk is aan mijn daden en het is het principe waarmee mijn hele managementplan wordt uitgevoerd. Gedurende de tijd van de opbouw van het koninkrijk, ontwijk ik nog steeds niet de bedrieglijke plannen van Satan, maar blijf ik het werk doen dat ik moet doen. Van alle dingen in het universum heb ik de daden van Satan als mijn contrast gekozen. Is dit niet mijn wijsheid? Is dit niet nou juist datgene wat wonderbaarlijk is aan mijn werk?(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 8).”

Na Gods woorden te hebben gelezen, communiceerde zuster Wu het volgende: “We maken uit de woorden van Almachtige God op dat elke stap van Gods werk Gods wil, wijsheid en wonderbaarlijkheid belichaamd. Van het begin tot het einde deinst Gods werk niet terug voor Satans listen, maar gebruikt Satans listen ten voordele van Zijn werk, om degenen die werkelijk in God geloven te vervolmaken en om Gods managementplan om de mensheid te redden te voltooien. Oppervlakkig gezien lijkt het of Satan vol is van arrogantie bij zijn verzet tegen God, maar God bouwt bij het uitoefenen van Zijn wijsheid op Satans listen. In het begin bedierf Satan de mensheid. God vernietigde Satan echter niet onmiddellijk. In plaats daarvan maakt God gebruik van de drie fasen van Zijn werk om de mensheid te redden en staat God, tijdens het redden van de mensheid, Satan toe hinder en onderbrekingen te creëren. Zijn doel hierbij is Satans ware duivelse gezicht van het verderven en verwarren van de mensheid te tonen, te laten zien hoe furieus hij zich tegen God verzet en een vijand van God is, zodat de mensheid werkelijk Satans gruwelijke gezicht en boosaardige wezen ziet. Door dit te doen kunnen mensen Satan proactief verwerpen en verloochenen en terugkeren tot God, en zo zal Satan volkomen beschaamd en verslagen worden. Dit het krachtigste getuigenis tegen Satan en het openbaart Gods wijsheid en almacht. Net als toen God het Satan toestond om Job, hoewel hij een godvrezend mens was die het kwaad schuwde, lijden toe te brengen, en God uiteindelijk Jobs getuigenis in beproevingen gebruikte om Satan te vernederen en om te bewijzen dat Zijn beoordeling van Job volkomen correct was. Dit was Gods wijsheid. Daarnaast is wat God in de laatste dagen doet het werk van het redden en vervolmaken van mensen. Het is ook het werk van het scheiden van mensen naar hun aard en van het afsluiten van het tijdperk. God gebruikt de vervolging van de CCP-overheid en de religieuze gemeenschap om ervoor te zorgen dat mensen beproevingen en tegenspoed ervaren, ze Gods almacht en wijsheid kunnen leren kennen, Satans slechtheid doorzien en uiteindelijk Satan volkomen verwerpen en Gods redding verwerven. Degenen die timide zijn, die het aan waar geloof ontbreekt, die de waarheid saai vinden, en die boosaardigen die de waarheid haten, worden echter allemaal juist ontmaskerd door beproevingen en tegenspoed, en ze worden doelwitten die moeten worden verdelgd. Zo worden de schapen van de bokken gescheiden, het kaf van het koren, de goede dienaren van de slechte, de dwaze maagden van de wijze maagden, want ze worden allemaal naar hun aard gescheiden. Dit is Gods wijsheid en almacht.” Nadat ik naar zuster Wu’s communicatie had geluisterd, dacht ik onwillekeurig terug aan tweeduizend jaar geleden toen de Heer Jezus werd gekruisigd door de Joodse farizeeën en de Romeinse overheid. Vanuit het perspectief van de mens was het werk van de Heer Jezus mislukt. De Heer Jezus sprak echter: “Het is volbracht.” Het was juist door Satans vervolging en kruisiging dat God Zijn werk van het verlossen van de mensheid had volbracht. Heden, tijdens de laatste dagen, hebben de vervolging en kwaadsprekerij van de CCP-overheid en de religieuze gemeenschap God, die degenen die werkelijk in Hem geloven vervolmaakt, juist een dienst bewezen. Ook hebben ze het bewijsmateriaal geleverd waarmee God ze kan veroordelen. Almachtige God zegt: “Ik oefen mijn wijsheid uit op basis van Satans plannen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (1)). In de Bijbel staat: “Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen(Romeinen 11:33). Toen ik hierover nadacht, zag ik dat Gods werk ontzettend wijs en wonderbaarlijk was en prees ik God vanuit de grond van mijn hart.

Door middel van zuster Wu’s communicatie begon ik een beetje meer te begrijpen van Gods werk en kon ik ook een beetje de essentie van het verzet tegen God van de kant van de CCP-overheid en de religieuze gemeenschap onderscheiden. Ik begreep echter nog steeds niet wat er op het internet stond over dat we in een mens geloofden, dat wil zeggen, dat we geloofden in de mens die gebruikt wordt door de Heilige Geest. Ik vroeg zuster Wu: “Op het internet staat dat we in een mens geloven. Is dat het geval?” Naar aanleiding van deze vraag communiceerde zuster Wu het volgende: “Je probleem is dat de waarheid met betrekking tot het verschil tussen Gods werk en het werk van de mens je niet duidelijk is. Laten we eerst twee passages van de woorden van Almachtige God lezen. Almachtige God zegt: ‘Het werk van God Zelf heeft betrekking op het werk van de gehele mensheid en het vertegenwoordigt ook het werk van het gehele tijdperk. Dat wil zeggen, dat Gods eigen werk de beweging en ontwikkeling van al het werk van de Heilige Geest vertegenwoordigt, terwijl het werk van de apostelen Gods eigen werk volgt en het tijdperk niet leidt, noch vertegenwoordigt het de werkende ontwikkeling van de Heilige Geest in het gehele tijdperk. Zij doen enkel het werk dat de mens behoort te doen, dat helemaal niets van het managementwerk omvat(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods werk en het werk van de mens). ‘Het werk dat God doet, vertegenwoordigt niet de ervaring van Zijn vlees; het werk dat de mens doet vertegenwoordigt de ervaringen van de mens. Iedereen spreekt over zijn persoonlijke ervaring. God kan de waarheid direct uitdrukken, terwijl een mens enkel de bijbehorende ervaringen kan uitdrukken, nadat hij de waarheid heeft ervaren. […] Je moet gewoon hun onderlinge verschillen met elkaar vergelijken om te kunnen zeggen of het Gods eigen werk is of het werk van de mens(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods werk en het werk van de mens). De woorden van Almachtige God stellen ons in staat te begrijpen dat Gods werk het werk van het inluiden van een nieuw tijdperk is. Het is het werk dat de hele mensheid redt. De mens kan geen enkel tijdperk inluiden en hij kan ook het werk van het redden van de mensheid niet uitvoeren. Het werk van de mens is slechts het op de fundering van Gods werk uitvoeren van de plicht van de mens. De mens verricht wat werk dat bestaat uit het bewateren, voeden en leiden van mensen om hen de werkelijkheid van Gods woorden binnen te laten gaan. Dit werk wordt gedaan in samenwerking met God, maar het werk van de mens kan het werk van God Zelf in het geheel niet vervangen, noch kan het worden beschouwd als behorende tot dezelfde categorie als Gods werk. Neem bijvoorbeeld het Tijdperk van Genade toen de Heer Jezus het Tijdperk van Genade begon en het Tijdperk van de Wet afsloot, en daarmee de mensheid een nieuw tijdperk inleidde. Nadat de Heer Jezus Zijn werk had voltooid zetten de apostel Petrus en anderen het werk van de Heer Jezus voort. Ze leidden en weidden de broeders en zusters opdat ze de weg van de Heer zouden volgen. Dit was volkomen in samenwerking met het werk van de Heer Jezus. In die tijd aanvaardden de mensen van de kerk het weiden en leiden van Petrus, maar zei niemand dat hij in Petrus of een andere apostel geloofde. Dit is een feit. Op dezelfde manier is Almachtige God van de laatste dagen gekomen en heeft het Tijdperk van Genade afgesloten en het Tijdperk van het Koninkrijk ingeluid. Hij voert het werk van het oordeel beginnende bij Gods huis uit en drukt alle waarheden uit om de mensheid te zuiveren en te redden. Als we deze waarheden kunnen begrijpen, beoefenen en er in binnen kunnen gaan, dan zijn we degenen die ware redding zullen ontvangen en zullen worden vervolmaakt. Vanwege ons lage kaliber is het zelf Gods woorden lezen en ervaren en zo tot redding komen een heel moeilijk en langzaam proces. Daarom heeft God de man die door de Heilige Geest wordt gebruikt aangesteld om ons te leiden. De man die door de Heilige Geest wordt gebruikt is door God vooraf voorbereid en vervolmaakt. Hij heeft de ervaring van het bereiken van redding en vervolmaking door Gods werk te ervaren. Hij gebruikt zijn ervaring met Gods woorden om ons te leiden zodat ook wij Gods woorden leren kennen en in Gods woorden binnengaan. Dit helpt ons minder van het pad af te dwalen. Zolang we de leiderschap en bewatering van de man die door de Heilige Geest wordt gebruikt aanvaarden, kunnen we het juiste pad van geloof in God nemen en ware redding verkrijgen. Dit is geheel en al Gods goedheid en zegen voor ons. Het werk dat de man die wordt gebruikt door de Heilige Geest verricht is God verhogen en van God getuigen, en ons leiden zodat we God gehoorzamen en aanbidden. Hij heeft ons nooit gevraagd hem als God te behandelen, noch heeft gevraagd in hem te geloven. Al Gods uitverkoren zijn hier heel duidelijk over: de man die door de Heilige Geest wordt gebruikt is slechts onze broeder en leider, en we geloven in Christus van de laatste dagen, Almachtige God, en niet in de man die door de Heilige Geest wordt gebruikt. Op het internet gaat het gerucht dat we in de man die door de Heilige Geest wordt gebruikt geloven. Dit is zuiver een verdraaiing van de feiten en een omkering van goed en kwaad. Het is een dwaling van Satan en een leugen om mensen te misleiden. Ga zelf maar langs bij De Kerk van Almachtige God, meng je onder de broeders en zusters en luister naar hen. Dan zal het je wel duidelijk worden. Dan zul je zien dat we de woorden van Almachtige God lezen, we in de naam van Almachtige God bidden en geloven in de geïncarneerde God Zelf, dat wil zeggen, Almachtige God, Christus van de laatste dagen. Christus heeft in De Kerk van Almachtige God de macht volledig in handen. Het zijn Gods woorden die de macht uitoefenen. Vertel me dus, geloven we in een mens of in God? Is dit niet duidelijk?” Door naar de communicatie van de zuster te luisteren, was ik een beetje meer te weten gekomen over het werk van God en het werk van de mens, en begreep ik ook wat beter de bedoeling die God had gehad met het aanstellen van de man die door de Heilige Geest wordt gebruikt. Ik wist ook dat we in de geïncarneerde Almachtige God geloofde, niet in een mens. Onwillekeurig dacht ik bij mezelf: wat we hebben ontvangen is Gods werk en de voorraad van Gods woorden. We geloven in Almachtige God, we geloven niet in een mens en volgen hem niet. Het lijkt erop alsof deze geruchten op het internet werkelijk Satans leugens en onwaarheden zijn die bedoeld zijn om mensen te misleiden. In het begin lieten Adam en Eva zich inpakken door Satan. Ze begingen zonde en werden uit de Hof van Eden verbannen omdat ze naar Satans leugens hadden geluisterd. De Joden die samen met de farizeeën de Heer Jezus kruisigden luisterden ook naar geruchten en lieten zich inpakken door Satan. Daarmee werden ze eeuwige zondaren tegen God. Ik moet lessen trekken uit de mislukkingen uit het verleden. Ik mag me niet langer laten inpakken door Satan!

Toen zuster Wu vertrok, vertelde ze dat ik meer van Gods woorden moest lezen en liet ook de communicatie van de man die door de Heilige Geest wordt gebruikt voor me achter om te lezen. Op een dag zag ik de volgende passage in de communicatie: “Op het kritieke laatste moment zouden mensen de volgende dingen bij hun beoefening tot een topprioriteit moeten maken: het eten en drinken van de woorden van God, het alles doen wat God hen heeft toevertrouwd te doen, het uitvoeren van hun plichten, het tevredenstellen van God, en het verheerlijken van God – alleen door op deze manieren te oefenen kunnen mensen trouw zijn aan God. De heiligen uit het verleden zeiden vaak: ‘Het maakt niet uit wat we winnen of verliezen, als we maar rekening houden met Gods wil.’ Dit zou het motto van alle mensen moeten zijn. De specifieke oefeningen zijn als volgt: als je lijdt onder de verstoring van Satan, dan is het je eerste taak Gods getuigenis en Gods werk te beschermen en de waarheid in te zetten om Satan te verslaan. Als je met zonde of verleiding wordt geconfronteerd, dan komt het verheerlijken van God op de eerste plaats en moet je niet zondigen en God niet vernederen. Als mensen, kwesties of dingen je hinderen bij het vervullen van je plichten, dan komt wat God je toevertrouwt op de eerste plaats en moet je je bevrijden van alle verstrengelingen en trouw zijn aan God. Als en wanneer er zaken opkomen die te maken hebben met je persoonlijke belangen, dan moeten de belangen van Gods familie op de eerste plaats komen. Je eigen persoonlijke belangen vaarwelzeggen en rekening houden met Gods hart is essentieel. Als wereldse zaken je verstrikken en beperken, dan moet het vervullen van je plicht en het tevredenstellen van God op de eerste plaats komen en moet je al het andere terzijde schuiven en je voor God uitputten” (Communicatie van boven). Uit de communicatie van de man die door de Heilige Geest wordt gebruikt werd me heel duidelijk hoe ik in het echte leven moest oefenen om Gods wil tevreden te stellen en wat ik moest doen om trouw te zijn aan God. Ik voelde dat de man die wordt gebruikt door de Heilige Geest ons werkelijk leidde tot het gehoorzamen van God, tot het binnengaan in de waarheid en tot het vervullen van Gods wil. Ik begon te beseffen dat de ‘tolk’ die God voor ons had geregeld echt heel goed is! Ik voelde nog duidelijker dat God van tevoren iemand voor ons had voorbereid die door de Heilige Geest werd gebruikt om ons te leiden zodat we de waarheid sneller zouden begrijpen en God zouden leren kennen. Dit is Gods oprechte liefde voor ons! Op dit moment doorzag en verwierp ik volkomen de geruchten die op het internet werden verspreid om het werk van de laatste dagen van God te veroordelen en die de man die door de Heilige Geest wordt gebruikt aanvielen. Na de onzekerheid kon ik me eindelijk op mijn gemak voelen. Ik was werkelijk tot de overtuiging gekomen dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus was. Door het werk van de laatste dagen van Almachtige God te aanvaarden houd ik de voetstappen van het Lam bij, woon ik het bruiloftsfeest van het Lam bij en ben ik opgenomen voor Gods troon!

Na deze door Satan veroorzaakte commotie te hebben doorstaan werd ik nog meer overtuigd van het werk van de laatste dagen van Almachtige God. Ik ben Almachtige God nu meer dan een decennium gevolgd. Ik denk terug aan al die opvattingen die ik had toen ik net het werk van de laatste dagen van God had aanvaard, aan de tijd dat ik een aantal waarheden begon te begrijpen en de geruchten van de CCP-overheid en de religieuze gemeenschap ging doorzien en aan het moment waarop ik mijn opvattingen van me afwierp en me niet langer liet misleiden, de waarheid ging nastreven en mijn plicht als schepsel ging vervullen, Gods liefde ging terugbetalen en resoluut Almachtige God ging volgen. Dit alles heeft me werkelijk de waarheid van deze woorden van God doen beseffen: “In zijn relatie met God in het vlees ontwikkelt de mens zich van verzet naar gehoorzaamheid, van vervolging naar aanvaarding, van opvatting naar kennis, van afwijzing naar liefde. Dat is het effect van het werk van de vleesgeworden God(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De verdorven mensheid heeft meer behoefte aan redding door de vleesgeworden God). God zij dank!

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie