Hoofdstuk 85

Ik maak gebruik van verschillende mensen om mijn wil te bereiken: mijn vloeken worden toegepast op degenen die ik tuchtig en mijn zegeningen worden toegepast op degenen die ik liefheb. Wie nu mijn zegeningen ondervindt en wie onder mijn vloeken lijdt, heeft genoeg aan één woord van mij en mijn uitspraak. Je weet dat eenieder voor wie ik nu goed ben, beslist altijd mijn zegeningen zal verkrijgen (daarmee bedoel ik dat deze mij geleidelijk leert kennen en steeds zekerder van mij wordt, het nieuwe licht en openbaringen verkrijgt, en dat hij het tempo van mijn werk kan bijhouden). Een ieder die ik verafschuw (dit is iets binnenin mij wat mensen van buitenaf niet kunnen zien) zal zeker mijn vervloekingen ondergaan, en behoort zonder twijfel tot de nakomelingen van de grote rode draak, dus deze mensen zullen delen in mijn vervloeking van de grote rode draak. Hen die ik niet kan aanzien, van wie ik denk dat ze tekortschieten en die niet door mij kunnen worden vervolmaakt of gebruikt; zij zullen alsnog kans maken om gered te worden en een van mijn zonen zijn. Als een persoon helemaal niets van mijn kaliber bezit, spirituele zaken niet begrijpt en mij niet kent, maar wel een vurig hart heeft, dan zullen zij worden aangewezen als een van mijn mensen. Ik beschouw degenen die mijn vervloekingen ondergaan als reddeloos verloren en dat zijn degenen die bezeten zijn door boze geesten. Ik popel om ze eruit te schoppen. Ze zijn gebaard door de grote rode draak en van hen walg ik het meest. Van nu af aan hoeven ze mij niet langer van dienst te zijn – ik wil ze gewoon niet! Ik wil niemand van hen! Zelfs hun geween en tandengeknars voor mijn aangezicht heeft geen effect, ik kijk niet eens naar ze, maar schop ze weg – wat ben jij voor iets? Verdien jij het voor mijn aangezicht te zijn? Ben jij waardig? Nog steeds doen alsof je een goed mens bent en doen alsof je nederig bent! Kan ik je sparen, nadat je talloze slechte dingen hebt gedaan? En nu je voor mij staat, begin je mij opnieuw te tarten. Je hebt nooit één goede bedoeling gehad en je wilt me ​​alleen maar om de tuin leiden! Kan het goed met jou komen als je een afstammeling bent van de grote rode draak? Onmogelijk! Je bent al door mij vervloekt en ik oordeel je totaal! Bewijs mij een dienst uit de grond van je hart, op een eerlijke en gedisciplineerde manier, en keer dan terug naar je bodemloze put! Je wilt een aandeel in mijn koninkrijk? Je droomt! Schaamteloos! Jij, met je smerige en vuile lichaam bent zo verdorven, en toch heb je nog steeds het lef om voor mij te staan! Maak plaats! Als je nog langer treuzelt, zal ik je zwaar straffen! Al wie zich voor mijn aangezicht schuldig maken aan misdaad en misleiding moeten worden ontmaskerd. Waar kun je je verstoppen? Waar kun je jezelf verbergen? Kun je aan mijn heerschappij ontsnappen, hoe je ook wegduikt of je verbergt? Als je mij niet goed van dienst bent, zal je leven zelfs nog korter zijn – je zult meteen worden afgemaakt!

Ik vertel jullie duidelijk wat voor mensen mijn eerstgeboren zonen zijn en ik geef jullie precieze verificaties. Als ik dat niet deed, zouden jullie niet in staat zijn om jullie correcte plaats in te nemen en zouden jullie klakkeloos voor jezelf beslissen wat jullie plaats zou moeten zijn. Sommigen zouden te bescheiden zijn en sommigen zouden te ongeremd zijn, en zij die niet over mijn kaliber beschikken, of van wie de kaliber te zeer tekortschiet, zouden allemaal mijn eerstgeboren zonen willen zijn. Welke uitdrukkingen worden gemaakt door degenen die mijn eerstgeboren zonen zijn? Ten eerste richten ze zich op het begrijpen van mijn wil, houden ze rekening met mijn wil en tegelijkertijd werkt de Heilige Geest in hen allemaal; ten tweede zoeken in de geest met volharding, ze zijn niet ontuchtig, ze blijven te allen tijde binnen mijn grenzen, zijn buitengewoon normaal, en deze gedragingen zijn geen imitatie (omdat ze zich richten op bewustwording van het werk van de Heilige Geest en mijn liefde voor hen in ogenschouw nemen, zijn ze te allen tijde behoedzaam en hebben een diepe angst om een ​​hart te hebben dat mij verraadt of tart); ten derde handelen zij van ganser harte voor mij, zij zijn in staat om hun hele wezen op te offeren, en zij hebben elk idee van hun eigen toekomstperspectief, hun leven, wat ze eten, dragen, gebruiken of waar zij leven reeds achter zich gelaten; ten vierde hongert en dorst hun hart voortdurend naar gerechtigheid, ze geloven dat ze enorm tekortschieten en dat hun houding te onvolwassen is; ten vijfde zijn zij het die ik eerder heb genoemd als degenen die een goede reputatie hebben in de wereld, maar die door wereldse mensen aan de kant zijn gezet en die morele integriteit hebben in hun omgang met het andere geslacht. Dit zijn allemaal verificaties, maar ik kan ze nu niet volledig aan jullie openbaren omdat mijn werk dat stadium nog niet heeft bereikt. Eerstgeboren zonen, denk erom! De levensgevoelens in jou, je eerbied voor mij, liefde voor mij, kennis van mij, zoeken naar mij, jullie geloof – deze dingen zijn allemaal mijn liefde voor jullie en het zijn allemaal verificaties die ik jullie geef, zodat jullie werkelijk mijn geliefde zonen kunnen worden en hetzelfde kunnen zijn als ik, samen etend, samen levend, samen met mij genietend van zegeningen in ongeëvenaarde glorie.

Ik kan geen mildheid tonen jegens wie mij vervolgd hebben, zij die geen kennis van mij hadden (ook voordat getuigenis van mijn naam werd afgelegd), die geloofden dat ik menselijk was, evenals zij die godslastering tegen mij beoefenden en mij vervloekten in het verleden. Zelfs als zij nu de meest galmende getuigenis afleggen voor mij, zal dat nog steeds niet genoeg zijn. Door mij ​​in het verleden te vervolgen bewezen ze mij een dienst, en ze zijn nog steeds mijn gereedschap als ze vandaag voor mij zouden getuigen. Alleen wie vandaag werkelijk volmaakt zijn gemaakt, zijn van nut voor mij, omdat ik de rechtvaardige God Zelf ben, en ik uit het vlees ben gekomen en mezelf losgemaakt heb van alle aardse relaties. Ik ben God Zelf en ik houd alle mensen, alle zaken en alle dingen die mij in het verleden omringden in mijn hand. Ik ben zonder emotie en ik behandel alle dingen met rechtvaardigheid. Ik ben rechtschapen, niet besmet met de minste smerigheid. Begrijpen jullie de betekenis van mijn woorden? Kunnen jullie dit ook bereiken? Mensen denken dat ik ook over normale menselijkheid beschik, dat ik een familie en emoties heb, maar weten jullie dat jullie het volledig bij het verkeerde eind hebben? Ik ben God! Zijn jullie dit vergeten? Zijn jullie in de war? Jullie kennen me nog steeds niet!

Mijn rechtvaardigheid is volledig aan jullie geopenbaard. Elke manier waarop ik omga met welke persoon dan ook, onthult mijn rechtvaardigheid en majesteit. Omdat ik de God Zelf ben die toorn met Zich meebrengt, zal ik zelfs niet één persoon die mij heeft vervolgd of bedrogen vrijuit laten gaan. Hebben jullie dit duidelijk voor ogen, onder dergelijke strikte voorwaarden? Degenen die Ik heb uitverkoren en voorbestemd, zijn als schaarse parels of agaat en zijn zeldzaam, want zij die als koningen zullen regeren, moeten beslist met minder zijn dan zij die mijn volk zullen zijn. Dit toont mijn macht en mijn wonderbaarlijke daden. Ik zeg vaak dat ik jullie zal belonen, jullie zal kronen en dat in mij glorie zonder einde is. Wat bedoel ik met beloning, kroon en glorie? In de ogen van mensen bestaan beloningen uit materiële zaken, zoals voedsel, kleding of gebruiksvoorwerpen, maar dit is volledig hun oude denkwijze; het is niet wat ik bedoel, maar een misvatting. Beloningen zijn dingen die nu worden verkregen en ze maken deel uit van genade. Maar sommige hebben te maken met vleselijke genoegens, en zij die mij dienen maar die niet gered zijn, kunnen ook materieel genot verkrijgen (hoewel het nog steeds materiële dingen zijn die mij dienen). Een kroon is geen ambtsembleem. Dat wil zeggen: het is niet iets materieels dat ik jullie geef voor jullie plezier, maar het is eerder een nieuwe naam die ik jullie schenk en wie zijn nieuwe naam eer aandoet, zal degene zijn die een kroon heeft verdiend, die mijn zegeningen ontvangt. Beloningen en kronen maken deel uit van zegeningen, maar in vergelijking met zegeningen zijn ze veel minder, een verschil van hemel en aarde. Glorie kan eenvoudigweg niet worden verbeeld in de opvattingen van mensen omdat het niet materieel is, maar iets waarbij ze zich een extreme abstractie indenken. Wat houdt glorie dan precies in? Wat wil het zeggen dat jullie samen met mij in glorie zullen neerdalen? Mijn geheel, dat wil zeggen, wat ik ben en wat ik heb, genade en goedertierenheid (voor mijn zonen), en rechtvaardigheid, majesteit, oordeel, toorn, vervloeking en vuur (voor alle mensen) – mijn persoon bestaat uit glorie. Waarom zeg ik dat er bij mij eindeloze glorie is? Het is omdat er bij mij eindeloze wijsheid en onvergelijkbare overvloed is. Daarom betekent samen met mij afdalen in glorie dat jullie al door mij zijn vervolmaakt, jullie hebben wat ik ben en wat ik heb, jullie zijn door mij vervolmaakt, jullie hart is vol eerbied voor mij en jullie zijn niet tegen mij; jullie zouden het nu toch moeten begrijpen?

De gespannen situatie van alle aardse naties heeft een hoogtepunt bereikt en ze bereiden zich allemaal gestaag voor om mij te dienen en om mijn vuur te ontvangen. Wanneer mijn woede en vuur aanbreken, zal er geen teken vooraf zijn geweest, maar ik weet wat ik doe en ik ben er absoluut duidelijk over. Jullie moeten zeker zijn van mijn woorden en jullie moeten haast maken om alles in gereedheid te brengen, en jullie voorbereiden op het hoeden van degenen die vanuit het buitenland op zoek komen. Onthoud dit! China – dat wil zeggen, elke persoon en plaats in China – ondergaat mijn vervloekingen; begrijpen jullie de betekenis van mijn woorden?

Vorige: Hoofdstuk 84

Volgende: Hoofdstuk 86

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek