Hoe je de werkelijkheid kunt kennen

God is een praktische God: Zijn hele werk is praktisch, alle woorden die Hij spreekt zijn praktisch en alle waarheden die Hij uitdrukt zijn praktisch. Alles wat niet Zijn woorden zijn, is zonder betekenis, niet-bestaand en onvast. In deze dagen moet de Heilige Geest mensen leiden tot de woorden van God. Willen de mensen de werkelijkheid binnentreden, dan moeten ze de werkelijkheid zoeken, en de werkelijkheid kennen, waarna ze de werkelijkheid moeten ervaren en de werkelijkheid moeten naleven. Hoe beter mensen de werkelijkheid kennen, hoe beter ze kunnen inschatten of andermans woorden echt zijn. Hoe beter mensen de werkelijkheid kennen, hoe minder opvattingen ze hebben. Hoe meer mensen de werkelijkheid ervaren, hoe beter zij het handelen kennen van de God van de werkelijkheid en hoe gemakkelijker het voor hen is om te breken met hun verdorven, satanische gezindheid. Hoe meer werkelijkheid de mensen bezitten, hoe meer ze God kennen, hoe meer ze het vlees haten en de waarheid liefhebben, des te dichter naderen ze de norm van Gods eisen. Mensen die door God gewonnen zijn, zijn zij die de werkelijkheid bezitten, de werkelijkheid kennen, en die door God gewonnen zijn, hebben Gods echte daden leren kennen door het ervaren van de werkelijkheid. Hoe meer je echt met God samenwerkt en je je lichaam disciplineert, hoe meer je het werk van de Heilige Geest zult verkrijgen, hoe meer je de werkelijkheid zult winnen en hoe meer je door God verlicht zult worden … en zodoende zal je kennis van Gods echte daden vermeerderen. Als je in staat bent om te leven in het tegenwoordige licht van de Heilige Geest, zal het aanwezige, te volgen pad duidelijker voor je worden en zul je beter in staat zijn om jezelf af te zonderen van de religieuze opvattingen en oude praktijken van het verleden. Tegenwoordig heeft de werkelijkheid de aandacht: Hoe meer mensen in de werkelijkheid leven, hoe duidelijker hun kennis van de waarheid is en hoe beter zij Gods wil begrijpen. De werkelijkheid kan alle letters en leerstellingen overwinnen. Het kan iedere vorm van theorie en kundigheid overwinnen en hoe meer mensen zich op de werkelijkheid richten, hoe meer zij echt van God houden, en hongeren en dorsten naar Zijn woorden. Als je je altijd op de werkelijkheid richt, dan zullen je levensfilosofie, religieuze opvattingen en natuurlijke karakter als vanzelf verdwijnen bij het navolgen van het werk van God. Zij die de werkelijkheid niet najagen en geen kennis hebben van de werkelijkheid, zullen zich waarschijnlijk met het bovennatuurlijke bezighouden en zij zullen gemakkelijk in de val lopen. De Heilige Geest heeft geen aanleiding om in zulke mensen te werken en daarom zullen zij zich leeg voelen en vinden dat hun leven geen betekenis heeft.

De Heilige Geest kan alleen in je werken als je daadwerkelijk traint, zoekt, bidt en bereid bent om te lijden voor het zoeken naar de waarheid. Zij die de waarheid niet zoeken, hebben alleen maar letters, leerstellingen en lege theorieën, en zij die de waarheid niet hebben, hebben natuurlijk veel noties van God. Dergelijke mensen verlangen alleen maar van God dat Hij hun vleselijke lichaam omzet in een geestelijk lichaam, zodat zij misschien zouden opstijgen naar de derde hemel. Wat zijn deze mensen dom! Allen die dergelijke dingen zeggen hebben geen kennis van God of van de werkelijkheid. Dergelijke mensen kunnen onmogelijk met God samenwerken en kunnen alleen maar passief afwachten. Als mensen de waarheid willen begrijpen en de waarheid duidelijk willen zien en als zij bovendien de waarheid willen binnengaan en deze in praktijk willen brengen, dan moeten zij daadwerkelijk trainen, zoeken, en hongeren en dorsten. Wanneer je hongert en dorst, en je daadwerkelijk meewerkt met God, zal Gods Geest je zeker aanraken en in je werken. Dat zal je meer verlichting brengen en meer kennis geven van de werkelijkheid en je leven meer ondersteunen.

Als mensen God willen kennen, moeten ze eerst weten dat God een praktische God is en moeten ze Gods woorden, Gods praktische verschijning in het vlees en Gods praktische werk kennen. Pas nadat je weet dat al Gods werk praktisch is, zul je echt met God kunnen samenwerken en alleen via deze weg kun je groei in je leven bereiken. Allen die de werkelijkheid niet kennen, hebben geen middel om Gods woorden te ervaren. Ze zijn in hun opvattingen verstrikt geraakt, ze leven in hun verbeelding en hebben daardoor geen kennis van Gods woorden. Hoe meer je weet van de werkelijkheid, des te dichter je bij God bent en des te intiemer je bent met hem. Hoe meer je op zoek bent naar vaagheid, abstractie en leerstellingen, des te meer je van God zult afdwalen en dus ook zult merken dat het ervaren van Gods woorden meer inspanning en moeite kost en dat je niet in staat bent om binnen te gaan. Als je de werkelijkheid van Gods woorden wilt binnengaan en het juiste pad van je geestelijk leven wilt inslaan, moet je eerst de werkelijkheid kennen en jezelf afzonderen van vage en bovennatuurlijke dingen. Dat wil zeggen dat je eerst moet begrijpen hoe de Heilige Geest je feitelijk vanbinnen verlicht en leidt. Als je op deze manier werkelijk het echte werk van de Heilige Geest binnenin je kunt bevatten, dan ben je op de juiste weg om door God volmaakt gemaakt te worden.

Vandaag begint alles bij de werkelijkheid. Gods werk is het meest echt en kan door mensen aangeraakt worden. Het is wat mensen kunnen ervaren en bereiken. In mensen bevindt zich veel wat vaag en bovennatuurlijk is, hetgeen hen tegenhoudt om het huidige werk van God te kennen. Zodoende ervaren zij altijd afwijking in zichzelf en moeite, hetgeen allemaal wordt veroorzaakt door hun opvattingen. Mensen kunnen de principes van het werk van de Heilige Geest niet bevatten. Ze kennen de werkelijkheid niet en daarom zijn ze op hun weg naar de intrede altijd negatief. Ze kijken op een afstand naar Gods eisen, niet in staat om eraan te voldoen. Ze zien wel dat Gods woorden echt goed zijn, maar kunnen de weg naar intrede niet vinden. De Heilige Geest werkt volgens dit principe: Door medewerking van mensen, doordat ze actief bidden, zoeken en dichter bij God komen, kunnen resultaten geboekt worden en kunnen ze door de Heilige Geest worden verlicht en geïllumineerd. Het is niet zo dat de Heilige Geest eenzijdig handelt of dat de mens eenzijdig handelt. Beide zijn onmisbaar en hoe meer mensen meewerken en hoe meer zij streven naar het bereiken van de normen van Gods eisen, des te groter is het werk van de Heilige Geest. Alleen echte medewerking van mensen, aangevuld met het werk van de Heilige Geest, kan echte ervaringen en wezenlijke kennis van Gods woorden teweegbrengen. Langzaamaan wordt iemand, door op deze manier ervaringen op te doen, uiteindelijk volmaakt. God doet geen bovennatuurlijke dingen. In de opvattingen van mensen is God almachtig en wordt alles door God gedaan; met als resultaat dat mensen passief afwachten, de woorden van God niet lezen, niet bidden en alleen maar wachten op de aanraking van de Heilige Geest. Degenen met een juist begrip geloven echter dit: God kan niet meer doen dan de mate waarin ik meewerk en het effect dat Gods werk op mij heeft, hangt van mijn medewerking af. Wanneer God spreekt, moet ik alles doen om Gods woorden te zoeken en na te streven: dit is wat ik zou moeten bereiken.

Aan Petrus en Paulus kunnen jullie duidelijk zien dat het Petrus was die het meest gericht was op de werkelijkheid. Van wat Petrus doormaakte, kan worden afgeleid dat zijn ervaringen de lessen samenvatten van degenen die in het verleden hadden gefaald en dat hij de sterke punten van de heiligen uit het verleden in zich opgenomen heeft. Hierdoor kan men zien hoe echt Petrus' ervaringen waren, dat ze goed genoeg waren om door mensen aangeraakt te worden, in staat te stellen en dat ze haalbaar waren voor mensen. Maar Paulus was anders: Alles wat hij zei was vaag en onzichtbaar: dingen als gaan naar de derde hemel, de opstijging naar de troon en de kroon van rechtvaardigheid. Hij richtte zich op de buitenkant: op status, het berispen van mensen, opscheppen over zijn hoge positie, aangeraakt zijn door de Heilige Geest, enzovoort. Niets van wat hij najaagde was echt en veel daarvan was fantasie. Daarom kun je zien dat alles wat bovennatuurlijk is, zoals de mate waarin de Heilige Geest mensen aanraakt, de grote vreugde van mensen, het gaan naar de derde hemel of regelmatige training en in zekere mate daarvan genieten, het lezen van Gods woorden en tot op zekere hoogte hiervan genieten; niets hiervan is echt. Al het werk van de Heilige Geest is normaal en echt. Als je Gods woorden leest en bidt, ben je vanbinnen helder en standvastig. De buitenwereld heeft geen invloed op je. Je wilt God vanbinnen liefhebben, je met positieve dingen bezighouden en de kwade wereld verfoeien. Dit is leven in God. Het is niet, zoals mensen wel zeggen, zoveel plezier hebben. Dergelijke praat is niet echt. Vandaag zou alles moeten beginnen bij de werkelijkheid. Al wat God doet, is echt en in je ervaringen moet je er acht op slaan dat je God echt kent en dat je onderzoek doet naar de voetdrukken van Gods werk en naar het middel waardoor de Heilige Geest mensen aanraakt en verlicht. Als je de woorden van God eet en drinkt, en bidt, en meewerkt op een manier die echter is, vergelijkt wat goed was in vroeger tijden en afwijst wat slecht was zoals Petrus. Als je luistert met je oren en kijkt met je ogen, en vaak bidt en in je hart overdenkt, en alles doet wat je kan om mee te werken met Gods werk, dan zal God je zeker leiden.

Vorige: Hoe te dienen in harmonie met Gods wil

Volgende: Aangaande een normaal geestelijk leven

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

God Zelf, de unieke III

Gods gezag (II)Vandaag gaan we verder met onze communicatie over het onderwerp van ‘God Zelf, de unieke.’ We hebben al twee communicaties...

In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen

Waarom geloof je in God? De meeste mensen raken compleet in de war van deze vraag. Ze hebben altijd twee totaal verschillende perspectieven met betrekking tot de praktische God en de God in de hemel, wat laat zien dat ze in God geloven niet om te gehoorzamen, maar om bepaalde voordelen te behalen, of om aan lijden en rampspoed te ontsnappen. Alleen dan zijn ze enigszins gehoorzaam, maar hun gehoorzaamheid is voorwaardelijk. Het is in het belang van hun eigen persoonlijke winst en hen opgedrongen. Dus waarom geloof je in God?

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek